Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Suomen työeläkevakuutetut

Satatuhatta uutta työeläkevakuutettua

Vuonna 2018 työeläkelakien piiriin tuli lähes 100 000 uutta henkilöä. Valtaosa ensimmäisen kerran työeläkelakien piiriin tulevista tulee töihin yksityiselle sektorille. Vuonna 2018 yksityisen sektorin osuus uusista vakuutetuista oli 85 prosenttia.

Yksityisen sektorin uusista työeläkevakuutetuista enemmistö (59 %) oli miehiä. Julkisella sektorilla ensimmäisen kerran työeläkelakien piiriin tulleista vakuutetusta enemmistö puolestaan oli naisia (58 %).

Vuosina 2008–2016 työeläkelakien piiriin tuli ensimmäisen kerran vuosittain 82 00094 000 henkilöä. Poikkeuksena oli vuosi 2009, jolloin työllisyyden laskun vaikutuksesta työeläkelakien piiriin tuli vain 73 000 uutta vakuutettua. Vuonna 2017 työeläkevakuuttamisen alaikäraja laski palkansaajilla 17 vuoteen, mikä lisäsi työeläkelakien piiriin tulleiden määrää. Uusia työeläkevakuutettuja tuli tuolloin lakien piiriin 125 000.

Kaikkiaan työeläkejärjestelmän piiriin kuului vuoden 2018 lopussa 3 741 000 17–68-vuotiasta henkilöä. Heistä miehiä oli 51 %. Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki, jotka ovat tilastovuonna tai sitä aiemmin olleet yksityisen tai julkisen sektorin eläkelakien mukaisessa työssä tai yrittäjinä, tai he saavat jo jotakin omaan työuraan perustuvaa eläkettä.

Suomessa tehty ansiotyö ja yrittäjätoiminta on työeläkevakuutettava. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa palkansaajilla 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa. Yrittäjätoiminnassa vakuuttamisen alaikäraja on 18 vuotta.

Uusin julkaisu:

Tilaston taulukot ja kuviot:

Laatuseloste: Suomen työeläkevakuutetut 2018 (SVT)

Suomen työeläkevakuutetut -tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosasto.

Suomen työeläkevakuutetut -tilaston kustannuksista vastaa ETK.

Tilastotietojen relevanssi

Suomen lakisääteinen eläketurva koostuu pääpiirteissään työ- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmän eläkkeet ovat ansiosidonnaisia, kun taas kansaneläkejärjestelmä on asumisperusteinen. Suomen työeläkevakuutetut -tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen työeläkejärjestelmän kattavuudesta 17–68-vuotiaiden henkilöiden joukossa.

Työeläketurvaa hoitavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla pääasiassa Keva. Eläketurvakeskus toimii työeläkejärjestelmän keskuksena ja kerää mm. työeläkeasioiden hoidon edellyttämät tiedot sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten.

Suomen työeläkevakuutetut -tilasto kattaa koko lakisääteisen työeläketurvan. Se sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä sekä tiedot palkansaajien työeläkevakuutetuista ansioista.

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet on jaoteltu työeläkevakuutettuihin ja eläkkeellä oleviin. Työeläkevakuutettujen lukumäärät esitetään luokiteltuina kahteen ryhmään: tilastointiajankohtana työssä olleisiin ja niihin, jotka eivät olleet työssä eivätkä eläkkeellä tilastointiajankohtana. Muina luokittelijoina käytetään työeläkesektoria ja -lakia sekä henkilön ikää ja sukupuolta.

Tilastossa esitetään tietoja myös muista eläkettä kartuttavista jaksoista, jollaisia ovat rekisteröidyt palkattomat ajat ja VEKL-lain (laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta) mukaiset etuudet. Nämä tiedot esitetään etuuslajin mukaan luokiteltuina.

Palkansaajien työeläkevakuutetuista ansioista esitetään keskiarvo- ja mediaanitietoja työeläkesektorin ja -lain sekä sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuina. Ansioiden desiilijakaumat on eritelty sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

Tilastossa käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilaston kotisivulla osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Työeläkevakuutetut.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilasto perustuu kokonaisaineistoon, jonka tiedot saadaan työeläkejärjestelmän ansainta- ja eläkerekistereistä. Aineisto sisältää tilastovuoden aikana elossa olleet työikäiset henkilöt, jotka ovat työskennelleet yksityisellä tai julkisella sektorilla eläkettä kartuttaneessa työsuhteessa tai yrittäjänä tilastovuonna tai sitä aiemmin.

Eläkkeellä olevien tiedot saadaan eläkerekisteristä ja työskentelyä koskevat tiedot ansaintarekisteristä. Lisäksi ansaintarekisteristä saadaan muita eläkkeeseen vaikuttavia tietoja eli ns. palkattomia jaksoja. Näitä tietoja ansaintarekisteriin ilmoittavat mm. Kela ja työttömyyskassat. Rekistereistä saatavien tietojen avulla muodostetaan tilastorekisteri, josta tilaston tiedot tuotetaan.

Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluosasto vastaa yhdessä työeläkelaitosten kanssa ansaintarekisterin sisällöstä, eläketurvan toimeenpanossa tarvittavien tietojen saatavuudesta, kattavuudesta, lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta sekä sisällön virhetilanteiden selvittelystä. Rekisterin käsittelyjärjestelmät sisältävät luvallisuus- ja loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii korjaamaan tai tarkistamaan tiedot. Virheilmoitukset voivat olla myös huomautuksia, jotka eivät estä tietojen rekisteröitymistä.

Tietoteknisesti ansaintarekistereistä vastaa Arek Oy. Se on eläkevakuuttajien ja ETK:n yhteisesti omistama yhtiö.

Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Isoista virheistä laaditaan erillinen tiedote.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilaston tiedot julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden loppupuolella. Julkistamisajankohta on esitetty ETK:n kotisivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot kohdassa Julkistamiskalenteri. Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on tuotettu vuodesta 2005 lähtien, ja sen tiedot ovat pääpiirteissään vertailukelpoisia vuodesta 2007 alkaen. Yksityisen sektorin osalta aikasarja ulottuu vuoteen 1977 saakka.

Tilasto ilmestyi vuosina 2007–2014 (tilastovuodet 2005–2013) nimellä Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut (SVT). Tilastovuodesta 2013 lähtien kokonaisuus on julkaistu kahtena erillisenä tilastona: Suomen työeläkkeensaajat (SVT) ja Suomen työeläkevakuutetut (SVT).

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain ETK:n verkkopalvelussa tilaston kotisivulla. Osa tilaston tiedoista julkaistaan myös ETK:n tilastotietokannassa osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta.

Tilaston kuvaus on esitetty tilaston kotisivulla.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.