Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Työeläkehakemukset

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut vuonna 2020

Vuonna 2020 työeläkejärjestelmässä tehtiin uusia hakemuksia koskevia työkyvyttömyyseläkeratkaisuja yhteensä 23 500. Hylkäysten osuus ratkaisuista oli 34 prosenttia. Tämä on noin 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019, jolloin hakemuksista hylättiin noin 31 prosenttia. Hylkäysten osuus on ollut nousussa koko 2010-luvun.

Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuus kasvoi vuonna 2020 sekä yksityisellä että julkisella sektorilla molemmilla sukupuolilla. Yksityisellä sektorilla naisten hakemuksista hylättiin 40 prosenttia ja miesten hakemuksista 34 prosenttia. Kasvua vuoteen 2019 verrattuna oli sekä naisilla että miehillä noin 3 prosenttiyksikköä.

Julkisella sektorilla naisten ja miesten hylkäysosuudet ovat lähempänä toisiaan kuin yksityisellä sektorilla. Naisten hakemuksista hylättiin viime vuonna 29 prosenttia ja miesten hakemuksista 28 prosenttia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli naisilla 4 ja miehillä 2 prosenttiyksikköä.

(Päivitetty 28.1.2021)

Keskimääräiset kokonaiskäsittelyajat vuonna 2020

Työkyvyttömyyseläkehakemukset käsiteltiin työeläkelaitoksissa keskimäärin 46 päivässä vuonna 2020. Varsinaista vanhuuseläkettä koskevat hakemukset käsiteltiin keskimäärin 11 päivässä ja osittaista vanhuuseläkettä koskevat hakemukset 3 päivässä. Perhe-eläkehakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 14 päivää. Käsittelyajat lyhenivät selvästi kaikissa eläkelajeissa edelliseen vuoteen verrattuna.

(Päivitetty 28.1.2021)

Lue lisää:

Laatuseloste: Työeläkehakemukset 2020

Työeläkehakemukset-tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosasto.

Tilaston tuottamisen kustannuksista vastaa ETK.

Tilastotietojen relevanssi

Työeläkehakemukset-tilasto kuvaa työeläkehakehakemusten käsittelyaikoja työeläkelaitoksissa. Lisäksi tilastossa esitetään tietoja työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisuista.

Keskimääräiset kokonaiskäsittelyajat

Tilasto sisältää eläkelajikohtaisia tietoja työeläkehakemusten keskimääräisistä kokonaiskäsittelyajoista työeläkelaitoksissa. Yksityisen sektorin eläkelaitoksia ovat työeläkevakuutusyhtiöt, -säätiöt ja -kassat. Julkisen sektorin eläkeasioista suurimman osan hoitaa Keva.

Kokonaiskäsittelyaika on aika, joka alkaa siitä päivästä, jolloin hakemus on vastaanotettu, ja päättyy siihen päivään, jolloin laitos on antanut hakemukseen päätöksen.

Tiedot on luokiteltu työskentelysektorin ja eläkelajin mukaan. Käsittelyajan yksikkönä on päivä. Erikseen esitetään alle kolmessa kuukaudessa käsiteltyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista.

Käsittelyajat koskevat kansallisia eläkehakemuksia. Työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyajat eivät sisällä jatkoeläkehakemuksia.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisut

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisutiedot esitetään myönnettyjen ja hylättyjen hakemusten lukumäärätietoina. Lisäksi esitetään hylkäävien päätösten osuudet ratkaistuista hakemuksista.

Ratkaisutiedot koskevat vain uusia hakemuksia. Näissä tapauksissa hakijalla ei ole ollut neljänä edeltävänä vuotena työkyvyttömyyseläkejaksoa, eikä hän ole saanut hakemukseensa hylkäävää päätöstä tai ennakkopäätöstä.

Ratkaisut on luokiteltu työskentelysektorin, sukupuolen, iän ja sairauspääryhmän mukaan. Käytetyt sairauspääryhmät noudattavat ICD-10-tautiluokitusta.

Tilastossa käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilaston kotisivulla osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Työeläkehakemukset.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilasto perustuu työeläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Eläketurvakeskus vastaa työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä, ja hoitaa ja kehittää niihin liittyvää ilmoitusliikennettä ja rekisteripalveluita. ETK:n rekisterinpitotehtävistä on säädetty Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa (ETKL).

Työeläkehakemukset-tilastossa käytetään hakemus- ja eläkerekisterien sisältämiä tietoja. ETK ylläpitää näitä rekistereitä yhdessä Arek Oy:n ja eläkevakuuttajien kanssa.

Eläkehakemuksen kokonaiskäsittelyaika muodostetaan hakemusrekisteriin tallennetun vireilletulopäivän eli eläkehakemuksen vastaanottopäivän sekä eläkerekisteriin tallennetun päätöksenantopäivän perusteella.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisujen tilastoinnissa käytetään eläkerekisterin sisältämiä eläkepäätöstietoja.

Käytetyt aineistot ovat kokonaisaineistoja.

Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Merkittävistä virheistä laaditaan erillinen tiedote.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilaston tiedot julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden alkupuolella. Julkistamisajankohta on esitetty ETK:n tilastojen julkistamiskalenterissa. Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on julkaistu vuodesta 2017 lähtien. Aikasarja on tuotettu takautuvasti tilastovuoteen 2005 asti.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain tilaston kotisivulla sekä ETK:n tilastotietokannassa osoitteessa https://tilastot.etk.fi.

Tilaston kuvaus on esitetty tilaston kotisivulla.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.