Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä

Myönnettyjen todistusten määrä kääntyi laskuun

Eläketurvakeskuksessa tehtiin vuonna 2020 kaikkiaan 11 000 ratkaisua Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana.

Todistuksia sosiaaliturvaan kuulumisesta myönnettiin 9 300, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Todistuksista 43 prosenttia annettiin automaattiratkaisuina. Yli 80 prosenttia kaikista todistuksen saaneista oli miehiä.

Eläketurvakeskuksen myöntämät todistukset Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta 2014–2020

Myönnetyistä todistuksista yli 40 prosenttia koski useassa maassa työskentelyä. Näillä henkilöillä voi olla useita eri työnantajia monessa eri maassa tai he työskentelevät säännöllisesti yhden työnantajan palveluksessa useassa maassa. Useassa maassa työskentely oli yleisempää miehillä. Heille myönnetyistä todistuksista 47 prosenttia koski useassa maassa työskentelyä, kun vastaava osuus naisilla oli 30 prosenttia.

Yhdessä maassa työskentelyä koskevia todistuksia myönnettiin eniten Ruotsiin. Yhden työskentelymaan tapauksissa miesten yleisimmät kohdemaat olivat Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat. Naisilla yleisimmät maat olivat Belgia, Espanja ja Saksa. Yksittäisistä maista, joihin myönnettiin yli sata todistusta, naisilla oli enemmistö ainoastaan Belgiassa (57 %).

Yli 60 prosenttia todistuksista myönnettiin alle 45-vuotiaille. Todistuksen saaneista naisista yli 70 prosenttia oli alle 45-vuotiaita.

Eläketurvakeskuksen myöntämät todistukset Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2020

Vuonna 2020 annetuista todistuksista yli 80 prosenttia myönnettiin työntekijöille. Sekä virkamiesten että yrittäjien osuus todistuksista oli viisi prosenttia. Merimiesten, apurahansaajien ja muiden henkilöryhmien osuus oli kunkin alle neljä prosenttia. Henkilöryhmistä vain virkamiehissä ja apurahansaajissa oli naisenemmistö.

Todistuksista yli puolet oli kestoltaan alle vuoden mittaisia kaikissa henkilöryhmissä. Myönnettyjen todistusten kesto oli keskimäärin pisin virkamiehillä ja yrittäjillä. Kestoltaan lyhimpiä todistukset olivat apurahansaajilla.

Eläketurvakeskukselle toimitettujen komennusmuutosilmoitusten määrä kasvoi vuonna 2020 yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Koronan myötä ilmoitusten määrä lisääntyi erityisesti maaliskuusta lähtien, ja huhtikuun aikana Suomeen palasi yli kuusinkertainen määrä ulkomaankomennuksella olleita henkilöitä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaikkiaan Suomeen palasi vuoden aikana komennusmuutoksen kautta 1 100 henkilöä.

(Päivitetty 10.2.2021)

Lue lisää:

Laatuseloste: Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä 2020

Ulkomaantyön vakuuttamista ja lähetettyjä työntekijöitä koskeva tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosasto.

Tilaston tuottamisen kustannuksista vastaa ETK.

Tilastotietojen relevanssi

Tilasto kuvaa Suomesta EU- ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettyjen työntekijöiden ja tiettyjen muiden henkilöryhmien lukumääriä. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen antamiin Suomen sosiaaliturvan soveltamista koskeviin ratkaisuihin.

Eläketurvakeskus ratkaisee, sovelletaanko työntekijään, virkamieheen tai yrittäjään Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä tilanteissa, joissa on kyse EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaisesta mahdollisuudesta säilyä Suomen sosiaaliturvassa. Suomen sosiaaliturvassa säilyvä henkilö saa tästä osoitukseksi A1-todistuksen. Todistusta tulee yleensä hakea, mutta tietyissä tilanteissa Eläketurvakeskus voi tehdä ratkaisun myös ilman hakemusta muualta saamiensa tietojen perusteella.

Eläketurvakeskus ratkaisee myös, voidaanko henkilölle antaa todistus tai päätös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta voimassa olevien sosiaaliturvasopimusten perusteella.

Toimivalta edellä kuvattujen ratkaisujen tekoon on ainoastaan Eläketurvakeskuksella. Näin ollen tilasto antaa kattavan kokonaiskuvan Suomesta EU- ja sopimusmaihin lähetetyistä työntekijöistä ja muista henkilöryhmistä.

Tilaston tietojen ulkopuolelle jäävät

  • EU-alueella ja sosiaaliturvasopimusmaissa paikallisessa työsuhteessa työskentelevät henkilöt
  • EU-alueen ja sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolella työskentelevät henkilöt.

Sama henkilö voi saada todistuksen useamman kerran vuoden aikana, joten tilastosta ei voida suoraan päätellä, kuinka monta henkilöä vuosittain on lähetetty Suomesta EU- ja sosiaaliturvasopimusmaihin.

Tilaston tietojen perusteella ei voida myöskään päätellä, ovatko henkilöt työoikeudellisten sääntöjen nojalla lähetettyjä työntekijöitä tai voidaanko heihin soveltaa lähetettyjä työntekijöitä koskevia direktiivejä tai muita vastaavia säännöksiä.

Tilastossa on esitetty saapuneiden ja ratkaistujen hakemusten lukumäärät jaoteltuina maittain sekä henkilöryhmittäin. Tiedot on luokiteltu iän, sukupuolen ja kohdemaan mukaan.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston tiedot perustuvat kokonaisaineistoon Eläketurvakeskuksen kunakin vuonna antamista ratkaisuista sekä saapuneista hakemuksista. Aineisto on koottu eläkejärjestelmässä käytettävistä toimeenpanotiedoista.

Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Merkittävistä virheistä laaditaan erillinen tiedote.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilaston tiedot julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden alkupuolella. Tilaston julkistamisajankohta ilmoitetaan julkistamiskalenterissa ETK:n kotisivuilla osoitteessa https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/julkistamiskalenteri/.

Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on julkaistu vuodesta 2019 lähtien. Aikasarja on tuotettu takautuvasti tilastovuoteen 2005 asti.

Aikasarjojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat mm. seuraavat muutokset:

  • Tilastojen perusteena oleva rekisteri vaihtui vuonna 2015.
  • EU- ja sosiaaliturvasopimusmaiden määrä on kasvanut.
  • Henkilöryhmien määritelmät ovat muuttuneet säädösmuutosten johdosta.
  • Tietoisuus todistusten tarpeellisuudesta on kasvanut. Tämä on osaltaan vaikuttanut todistushakemusten määrän kasvuun.

Euroopan komissio julkaisee säännöllisesti tilastoraportteja EU:n sisäisestä työvoiman liikkuvuudesta sekä annetuista A1-todistuksista. Tilastojen Suomen myöntämiä A1-todistuksia koskevat tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen tekemiin ratkaisuihin, ja ne ovat pääosin yhteneväisiä tämän tilaston kanssa.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain tilaston kotisivulla sekä ETK:n tilastotietokannassa osoitteessa https://tilastot.etk.fi.

Tilaston kuvaus on esitetty tilaston kotisivulla.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.

Lue lisää:

Euroopan komission tilastoja: