Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Suomen työeläkkensaajat

Suomen työeläkkeensaajat svt_merkki_harmaa

Työeläkkeitä maksettiin 26 miljardia euroa

Vuonna 2016 maksettiin työeläkkeitä yhteensä 26,0 miljardia euroa.

Työeläkemenoista suurin osa, 22,2 miljardia euroa, muodostui vanhuuseläkkeistä. Työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin 1,9 miljardia ja perhe-eläkkeitä 1,7 miljardia euroa. Osa-aikaeläkkeiden ja maatalouden erityiseläkkeiden eläkemenot olivat molemmat noin 0,1 miljardia euroa.

Ulkomaille maksettiin vuoden aikana työeläkkeitä 235 miljoonaa euroa.

Työeläkkeet muodostivat 88 prosenttia kokonaiseläkemenosta, joka oli vuonna 2016 yhteensä 29,7 miljardia euroa.

Joka kolmannella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvällä syynä tuki- ja liikuntaelinsairaus

Työkyvyttömyyden syyt työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneillä vuonna 2016

Vuonna 2016 työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 800 henkilöä. Yli kolmasosalla (6 400) kaikista siirtyneistä työkyvyttömyyden syynä oli jokin tuki- ja liikuntaelinten (TULE) sairaus. Seuraavaksi yleisimpiä olivat mielenterveyssyyt, joiden osuus oli 28 prosenttia (5 300). Kaikkien muiden sairauspääryhmien osuudet olivat alle 10 prosenttia.

Työkyvyttömyyseläke voidaan työeläkejärjestelmässä myöntää joko täyden tai osaeläkkeen suuruisena. Täysi eläke myönnetään, jos työkyky on alentunut vähintään 3/5. Osatyökyvyttömyyseläke edellyttää työkyvyn alenemista 2/5–3/5.

Vuonna 2016 täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 13 600 henkilöä. Täydelle eläkkeelle siirtyneillä yleisimpänä työkyvyttömyyden syynä olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, joiden osuus oli kolmannes. Seuraavaksi yleisimpiä olivat TULE-sairaudet (27 %) ja kasvaimet, joiden osuus oli kuitenkin vain 9 prosenttia.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä ja osuus on kasvanut vuosittain. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä jo yli neljäsosa (28 %) siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle, kun vastaava osuus vuonna 2007 oli 14 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneillä TULE-sairaudet olivat selvästi yleisin työkyvyttömyyden syy. Vuonna 2016 niiden osuus oli yli puolet. Toiseksi yleisimpiä olivat mielenterveyssyyt, joiden osuus oli 16 prosenttia.

Kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä naisia oli 9 900 ja miehiä 8 900, eli naisia siirtyi miehiä enemmän työkyvyttömyyseläkkeelle. Kuitenkin täydelle eläkkeelle siirtyneistä miesten osuus oli suurempi (54 %), kun taas osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä naisten osuus oli yli kaksi kolmasosaa.

Vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään enemmän TULE-sairauksien perusteella kuin mielenterveyssyistä, niin tarkasteltaessa kaikkia työkyvyttömyyseläkkeellä olevia tilanne on päinvastainen. Vuoden 2016 lopussa työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä sai 153 000 henkilöä. Heistä noin 40 prosentilla työkyvyttömyyden syynä olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, ja TULE-sairauksien osuus oli runsas neljäsosa.

Mielenterveyssyistä siirrytään yleensä nuorempana eläkkeelle kuin TULE-sairauksien perusteella, jolloin myös eläkkeet voivat kestää kauemmin. Vuonna 2016 mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä lähes kolme viidesosaa oli alle 50-vuotiaita, kun vastaava osuus TULE-sairauksien ryhmässä oli 15 prosenttia.

Työeläkkeelle siirtyi 76 000 henkilöä

Vuonna 2016 työeläkkeelle siirtyi kaikkiaan 76 000 henkilöä, mikä oli 2,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu kohdistui vanhuuseläkkeelle siirtyneisiin, joita oli lähes 57 000 henkilöä.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 800 henkilöä, joista 28 prosenttia jäi osaeläkkeelle. Työkyvyttömyyseläke alkaa yhä useammin osaeläkkeenä. Osaeläkkeelle siirtyneiden osuus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä on kaksinkertaistunut vuodesta 2005. Työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkeenä, jos työkyky on alentunut 2/5–3/5.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski selvästi vuosien 2004–2014 aikana, minkä jälkeen nykyinen taso näyttää vakiintuneen.

Vuosina 2010–2016 työeläkkeelle siirtyneet

Vanhuus-
eläke
Työ-
kyvyt-
tömyys-
eläke
Työttö-
myys-
eläke
Maa-
talouden
erityis-
eläke
Kaikki
siirty-
neet
Osa-
aika-
eläke
2010 44 100 22 900 3 300 600 70 700 9 800
2011 47 000 23 000 1 300 700 71 600 6 800
2012 48 000 20 500 600 69 000 3 700
2013 52 300 20 400 600 73 300 5 000
2014 50 800 18 800 700 70 300 3 400
2015 54 800 18 600 600 74 000 3 700
2016 56 800 18 800 200 75 800 4 900

Oikopolut

Tilaston taulukot

Lisätietoa tilastopalvelusta

Kuvaus

Suomen työeläkkeensaajat

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Suomen työeläkkeensaajat
Aihealue: Sosiaaliturva
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä

Kuvaus

Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen työeläkkeensaajista.

Tietosisältö

Tilasto sisältää keskeiset tiedot kaikista Suomen työeläkkeensaajista,  työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta.

Käytetyt luokitukset

Yksityinen ja julkinen sektori, eläkelaji, sukupuoli ja ikä, eläkkeen suuruus, tautiluokitus ICD-10, alueluokitus: kunta, maakunta, asuinmaa

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston tiedot perustuvat eläkerekisterin sisältämiin tietoihin. Eläkerekisteriin tallennetaan tiedot työeläkelaitoksissa tehdyistä eläkepäätöksistä.

Aluetiedot perustuvat Kelan väestötietoihin. Niitä täydennetään työeläkelaitoksilta saaduilla tiedoilla ulkomaille maksetuista lähdeveronalaisista työeläkkeistä.

Päivitystiheys

Suppeampi Tilasto Suomen työeläkkeensaajista ilmestyy kerran kuukaudessa ja laajempi tilastojulkaisu Suomen työeläkkeensaajat kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausitilasto ilmestyy seuraavan kuukauden puolivälin aikaan ja vuositilasto  tilastovuotta seuraavan vuoden keväällä. Tarkempi aika on ilmoitettu Julkistamiskalenterissa.

Aikasarja

Tilastoa on tuotettu vuodesta 1996 alkaen. Vuosina 2005–2013 tilasto ilmestyi nimellä Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut.

Tietoja aikasarjojen vertailukelpoisuudesta on esitetty tilaston laatuselosteessa kohdassa Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus.

Asiasanat

sosiaalivakuutus, eläke, työeläke, vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, osa- ja täysi työkyvyttömyyseläke, työttömyyseläke, maatalouden erityiseläke, osa-aikaeläke, eläkkeelle siirtyminen

Käsitteet ja määritelmät

Käsitteet ja määritelmät

Tilastoyksiköt

Työeläkemeno

Työeläkemeno sisältää tilastovuoden aikana yksityiseltä ja julkiselta sektorilta maksetut lakisääteiset eläkkeet sekä työnantajan kustantamat vapaaehtoiset rekisteröidyt lisäeläkkeet. Kuntien vanhojen sääntöjen mukaan maksetut eläkkeet eivät sisälly tilaston lukuihin.

Työeläkettä saavat

Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavia ovat työeläkejärjestelmästä vanhuus-,työkyvyttömyys-, maatalouden erityis- tai osa-aikaeläkettä tilastovuoden viimeisenä päivänä saavat. Kaikki työeläkettä saavat sisältävät edellisten lisäksi perhe-eläkettä saavat. Työeläkettä voidaan maksaa samanaikaisesti sekä useamman eläkelain että useamman eläkelajin mukaan.

Työeläkkeelle siirtyneet

Omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet ovat henkilöitä, joiden omaan työuraan perustuva eläke (vanhuus-, työkyvyttömyys- tai maatalouden erityiseläke) on alkanut tilastovuoden aikana. Lisäksi edellytetään, etteivät henkilöt ole saaneet mitään em. eläkettä ainakaan kahteen vuoteen.

Sektorikohtainen tarkastelu tehdään aina kyseisen sektorin kannalta. Jos henkilö on siirtynyt eläkkeelle toiselta sektorilta jo ennen tilastovuotta ja siirtyy tilastovuonna eläkkeelle toiselta sektorilta, kirjautuu hän tilastovuonna vain jälkimmäisen sektorin lukuihin, ei enää kaikkien eläkkeelle siirtyneiden lukuihin. Ts. koko työeläkejärjestelmää koskeviin lukuihin henkilö kirjautuu vain sinä tilastovuonna, kun ensimmäinen eläke alkaa. Taulukoiden sektorikohtaiset luvut eivät siten ole yhteenlaskettavia.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneet ovat henkilöitä, joiden vanhuuseläke on alkanut tilastovuonna ja jotka eivät ole saaneet mitään omaa eläkettä ainakaan kahteen vuoteen. Työkyvyttömyys- ja maatalouden erityiseläkkeiden kohdalla edellytetään, että henkilöt eivät ole saaneet kyseisen eläkelajin mukaista eläkettä kahteen vuoteen. Työkyvyttömyyseläkkeiden eri alalajien kohdalla edellytetään, että henkilöt eivät ole saaneet minkään lajista työkyvyttömyyseläkettä kahteen vuoteen.

Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei lasketa mukaan kaikkiin työeläkkeelle siirtyneisiin. Osa-aikaeläkkeensaajat tulevat mukaan eläkkeelle siirtyneisiin vasta sinä vuonna, kun heillä alkaa jokin muu omaan työuraan perustuva eläke, useimmiten vanhuuseläke. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneistä julkaistaan erillinen taulukko (taulukko 21).

Muut taulukoissa käytetyt käsitteet

Eläkelaji

Työeläkejärjestelmän eläkelajeja ovat vanhuus-, työkyvyttömyys-, maatalouden erityis- ja osa-aikaeläkkeet sekä perhe-eläkkeet. Eläkelajien tilastovuotta koskeva tarkempi sisältö (esim. myöntämisperusteet ja ikärajat) on esitetty kunkin tilastovuoden julkaisun luvussa 1.3 Eläke-etuudet.

Eläkesektori

Julkaisun taulukoissa on tilastoitu koko työeläkejärjestelmän kattavien lukujen lisäksi myös eläkesektorikohtaiset luvut yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Sektorien tarkempi sisältö on esitetty kunkin tilastovuoden julkaisun luvussa 1.1. Yleistä.

Työeläkettä saava luetaan aina siihen sektoriin, jolta hän saa vähintään yhtä tarkasteltavaa eläkettä. Jos henkilö saa eläkettä molemmilta sektoreilta, hän kirjautuu molempien sektoreiden lukuihin, mutta on koko työeläkejärjestelmän luvuissa vain kerran.

Työeläkkeelle siirtynyt lasketaan sektorikohtaisiin lukuihin, jos eläkkeelle siirtyminen kyseiseltä sektorilla tapahtuu tilastovuonna. Koko työeläkejärjestelmän lukuihin henkilö kirjautuu vain sinä tilastovuonna, kun ensimmäinen eläke alkaa.

Eläkkeen suuruus

Tilastossa esitetyt rahamäärät ovat kuukausieläkkeiden bruttomääriä. Työeläkettä voi pienentää yhteensovitus, jos henkilölle maksetaan sotilastapaturma-, liikennevakuutus- tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia. Ne vähennetään karttuneesta työeläkkeestä. Nämä ns. SOLITA -korvaukset saattavat olla niin suuria, että työeläkettä jää maksettavaksi vain vähän tai ei lainkaan. Yhteensovituksen vuoksi nollan suuruista työeläkettä saavat ovat kuitenkin mukana kaikissa tilaston luvuissa.

Työeläkkeensaajan ja työeläkkeelle siirtyneen työeläke sisältää kaikkien tilastovuoden lopussa maksussa olleiden omaan työuraan perustuvien eläkkeiden euromäärät molemmilta sektoreilta. Eläkkeeseen sisältyy sekä perus- että rekisteröityjen lisäeläkkeiden euromäärät. Jos tilastovuoden aikana eläkkeelle siirtyneen eläke on ehtinyt päättyä ennen tilastovuoden loppua, työeläkkeen määräksi tilastoidaan eläkkeen päättymishetkellä maksussa ollut eläke.

Osa-aikaeläkkeensaaja ei saa samanaikaisesti muuta omaan työuraan perustuvaa työeläkettä, joten osa-aikaeläkkeensaajan ja osa-aikaeläkkeelle siirtyneen työeläke sisältää ainoastaan osa-aikaeläkkeen euromäärän.

Kokonaistyöeläke sisältää edellisten lisäksi myös eläkkeensaajan mahdollisen perhe-eläkkeen. Kokonaistyöeläke on tilastoitu ainoastaan kaikkia työeläkettä koskevissa taulukoissa (taulukot 2 ja 2.1) sekä ulkomailla asuvien työeläkkeensaajien taulukoissa (taulukot 11 ja 12). Kokonaistyöeläkettä ei lasketa työeläkkeelle siirtyneille.

Keskimääräiset työ- ja kokonaistyöeläkkeet ovat aritmeettisia keskiarvoja. Joissakin taulukoissa on lisäksi esitetty mediaanieläke. Mediaanieläke on aineiston keskimmäisen havainnon eläke eli puolet eläkkeensaajista saa mediaanieläkettä pienempää ja puolet sitä suurempaa eläkettä.

Ikä

Työeläkkeelle siirtyneiden taulukoissa käytetään ikää eläkkeen alkaessa. Muissa taulukoissa on ikä tilastovuoden lopussa.

Keskiarvoikä on ikien aritmeettinen keskiarvo. Työeläkkeensaajille se lasketaan iästä tilastovuoden lopussa ja työeläkkeelle siirtyneille iästä eläkkeen alkaessa.

Mediaani-ikä on aineiston keskimmäisen havainnon ikä.

Aluejako

Tilastossa maakunnat luokitellaan tilastovuoden lopussa voimassa olevan alueluokituksen mukaan. Henkilön asuinkunta on vuoden viimeisen päivän asuinkunta. Asuinkuntatiedot saadaan Kelan väestötiedoista.
Ulkomaille maksetuissa eläkkeissä henkilön asuinmaa on tilastovuoden viimeisen päivän asuinmaa. Asuinmaat luokitellaan tilastovuoden lopussa voimassa olevan maaluokituksen mukaan. Asuinmaatiedot saadaan Kelan väestötiedoista, joita täydennetään työeläkelaitoksilta saaduilla tiedoilla.

Työkyvyttömyyden pääasiallinen syy

Työkyvyttömyyden pääasiallisella syyllä tarkoitetaan eläkkeen perusteena olevaa pääsairautta. Vaikka joskus työkyvyttömyyden syynä voi olla pääsairauden lisäksi jokin merkittävä lisäsairaus, tilastot perustuvat vain pääsairauden luokitteluun.

Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat vuodesta 1996 lähtien kansainväliseen ICD-10-tautiluokitukseen. Ennen vuotta 1996 myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet perustuvat edelliseen, ICD-9-luokitukseen. Luokittelu tehdään ensisijaisesti uuden tautiluokituksen mukaisena. Vanhan luokituksen mukaiset koodit on pyritty sijoittamaan mahdollisimman tarkasti uuden luokituksen mukaisiin luokkiin.

Palkaton aika

Aika, jolta henkilö saa sosiaalietuutta, josta hänelle karttuu eläkettä. Palkatonta aikaa ovat esimerkiksi vanhempainraha-, sairauspäiväraha- ja työttömyyspäivärahakaudet.

Laatuseloste

Laatuseloste: Suomen työeläkkeensaajat 2016

Suomen työeläkkeensaajat -tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosaston tilastoyksikkö.

Suomen työeläkkeensaajat -tilaston kustannuksista vastaa ETK.

Tilastotietojen relevanssi

Suomen lakisääteinen eläketurva koostuu pääpiirteissään työ- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmän eläkkeet ovat ansiosidonnaisia, kansaneläke on puolestaan asumisperusteinen järjestelmä. Suomen työeläkkeensaajat -tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen työeläkejärjestelmästä maksetuista eläkkeistä.

Työeläketurvaa hoitavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla pääasiassa Keva. Eläketurvakeskus toimii työeläkejärjestelmän keskuksena ja kerää mm. työeläkeasioiden hoidon edellyttämät tiedot sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten.

Suomen työeläkkeensaajat -tilasto kattaa koko lakisääteisen työeläketurvan lisäksi myös työnantajan kustantaman vapaaehtoisen rekisteröidyn lisäeläketurvan. Vapaaehtoinen työnantajan kustantama rekisteröimätön lisäeläketurva ei sisälly tämän tilaston lukuihin, kuten ei myöskään henkilöiden itsensä kustantama vapaaehtoinen eläketurva. Tilaston ulkopuolelle jäävät myös kansaneläkejärjestelmän eläkkeet sekä sotilasvamma- ja sotilastapaturmalain ja liikenne- ja tapaturmavakuutuslain mukaiset ns. SOLITA-eläkkeet.

Tilastossa esitetään tietoja vuoden lopussa työeläkettä saaneiden sekä vuoden aikana työeläkkeelle siirtyneiden lukumääristä ja keskieläkkeistä. Tilasto sisältää tietoja myös työeläkemenosta, ulkomaille maksetuista työeläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeitä koskevista ratkaisuista.

Keskeisenä luokittelijana on työeläkejärjestelmän jakautuminen yksityiseen ja julkiseen sektoriin. Lisäksi käytetään myös seuraavia luokituksia: eläkelaji, eläkkeen suuruus, henkilön sukupuoli ja ikä sekä työkyvyttömyyseläkkeiden osalta sairausryhmä (ICD-10). Alueluokituksena käytetään työeläkemenon osalta Suomen maakuntajakoa (http://stat.fi/meta/luokitukset/maakunta/001-2015/index.html) ja ulkomailla asuvien työeläkkeensaajien osalta henkilön asuinmaata ja maaryhmää. Maaryhmien sisältö on selitetty Suomen työeläkkeensaajat -julkaisun liitteessä 2 osoitteessa www.etk.fi/julkaisut.

Tilastossa käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilaston kotisivulla osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Eläkkeensaajat ja vakuutetut > Työeläkkeensaajat.

Tilasto palvelee sosiaaliturvan asiantuntijoita, tutkijoita, tiedotusvälineitä ja muita aihealueesta tietoa tarvitsevia. Kyseessä on kattavin Suomen työeläkkeensaajia koskeva tilasto.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston tiedot perustuvat eläkerekisteristä saataviin tietoihin (kokonaisaineisto). Rekisteri sisältää eläkepäätöksistä rekisteröidyt tiedot. Niiden avulla muodostetaan eläkejaksot ja eläkkeet, jotka talletetaan tilastorekisteriin. Tämä tilastorekisteri muodostaa eläketilastoinnin pohjan.

Tilastossa esitetyt aluetiedot perustuvat Kelan väestötietoihin. Niitä täydennetään työeläkelaitoksilta saaduilla tiedoilla ulkomaille maksetuista lähdeveronalaisista työeläkkeistä.

Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluosasto vastaa yhdessä työeläkelaitosten kanssa eläkerekisterin sisällöstä, eläketurvan toimeenpanossa tarvittavien tietojen saatavuudesta, kattavuudesta, lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta sekä sisällön virhetilanteiden selvittelystä. Rekisterien käsittelyjärjestelmät sisältävät luvallisuus- ja loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii korjaamaan tai tarkistamaan tiedot. Virheilmoitukset voivat olla myös huomautuksia, jotka eivät estä tietojen rekisteröitymistä.

Tietoteknisesti eläkerekistereistä vastaa Arek Oy. Se on eläkevakuuttajien ja ETK:n yhteisesti omistama yhtiö.

Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Korjauksen yhteyteen verkkosivulle lisätään tieto korjauksen sisällöstä ja sen ajankohdasta. Painettuihin jakamattomiin julkaisuihin liitetään korjaussivu. Isoista virheistä laaditaan erillinen tiedote julkaisun saaneille.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden alkupuoliskon aikana. Tilaston julkistamisajankohta on esitetty ETK:n kotisivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot kohdassa Julkistamiskalenteri. Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on tuotettu vuodesta 1996 lähtien ja sen aikasarjat ovat pääpiirteissään vertailukelpoisia kyseisestä ajankohdasta alkaen. Työeläkkeensaajien lukumäärätietojen osalta aikasarja ulottuu vuoteen 1981 saakka.

Tilasto on alusta alkaen kuvannut työeläkejärjestelmästä eläkettä saaneiden ja työeläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumääriä ja keskieläkkeitä sekä työeläkejärjestelmän eläkemenoa. Tilaston tietosisältöä on vuosien varrella laajennettu. Vuonna 2007 siihen lisättiin tietoja työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkeratkaisuista.

Tilasto on ilmestynyt vuosina 2005–2013 nimellä Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut (SVT). Tilastovuodesta 2014 lähtien kokonaisuus julkaistaan kahtena erillisenä tilastona: Suomen työeläkkeensaajat (SVT) ja Suomen työeläkevakuutetut (SVT).

Vuonna 1999 muutettiin työeläkkeelle siirtyneiden määritelmää. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei ole sen jälkeen katsottu eläkkeelle siirtyneiksi. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet lasketaan mukaan työeläkkeelle siirtyneisiin vasta heidän siirtyessä jollekin muulle omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle, useimmiten vanhuuseläkkeelle. Vuosina 1996–1998 osa-aikaeläkkeelle siirtyneet laskettiin mukaan työeläkkeelle siirtyneisiin. Vuoden 1999 tilastojulkaisuun työeläkkeelle siirtyneiden aikasarja korjattiin takautuvasti. Vuosien 1996–1998 julkaisut eivät siten ole tämän tiedon osalta vertailukelpoisia myöhempien vuosien kanssa.

Lakimuutosten ja käyttäjiltä saadun palautteen perusteella käsitteisiin ja luokittelijoihin on tehty seuraavia muutoksia, jotka vaikuttavat aikasarjojen vertailukelpoisuuteen:

  • Vuoden 2005 lakimuutoksen jälkeen eläkkeitä ei enää luokitella täysitehoisuuden mukaan.
  • Vuodesta 2005 lähtien on työkyvyttömyyseläkkeet jaoteltu täysiin ja osaeläkkeisiin.

Tilastossa käytetään standardiluokituksia, esim. tautiluokitus ICD-10 ja alueluokitukset (maakunta, asuinmaa ja maaryhmä).

ETK tuottaa yhteistyössä Kelan kanssa vuosittain tilaston Tilasto Suomen eläkkeensaajista (SVT), joka kattaa sekä työ- että kansaneläkejärjestelmän eläkkeet. Sen työeläkkeensaajia, työeläkkeelle siirtyneitä ja työeläkemenoa koskevat luvut ovat yhteneväisiä tämän tilaston lukujen kanssa.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain Suomen työeläkkeensaajat -julkaisussa, joka ilmestyy sekä painotuotteena että sähköisenä versiona ETK:n internetsivuilla. Painojulkaisun tilausohjeet on kerrottu nimiölehden kääntöpuolella sekä ETK:n internetsivuilla. Osa tilaston tiedoista julkaistaan myös ETK:n tilastotietokannassa osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Tilastotietokanta.

Tilaston kuvaus on esitetty ETK:n internetsivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Eläkkeensaajat ja vakuutetut > Työeläkkeensaajat.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.

Aiheesta muualla:

Laki Eläketurvakeskuksesta (Säädöspalvelu)
ICD-10 (Kansallinen koodistopalvelu)