Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Suomen työeläkkensaajat

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut svt_merkki_harmaa

1 409 000 työeläkkeensaajaa

Työeläkettä sai vuoden 2013 lopussa yhteensä 1 409 000 henkilöä, joista naisia oli 56 prosenttia. Vanhuuseläkkeensaajia oli 1 154 000, työkyvyttömyyseläkkeensaajia 183 000, osa-aikaeläkkeensaajia 20 000 ja maatalouden erityiseläkettä saavia 18 000. Leskeneläkettä sai 260 000 henkilöä ja lapseneläkettä 15 000.

Naisten osuus oli suurempi kaikissa muissa eläkelajeissa paitsi työkyvyttömyyseläkkeissä, joissa heidän osuutensa oli 49 prosenttia. Kymmenen vuotta aikaisemmin naisten osuus oli 46 prosenttia, joten ero miehiin on kaventunut. Suurin naisten osuus oli leskeneläkkeissä (85 %). Seuraavaksi suurimmat naisten osuudet olivat maatalouden erityiseläkkeissä (63 %) ja osa-aikaeläkkeissä (58 %).

Tilaston taulukot

Laatuseloste

Laatuseloste: Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut 2013

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut -tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksen suunnitteluosaston tilastoyksikössä yhteistyössä Kevan kanssa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosaston tilastoyksikkö.

Tilaston toimitustyön rahoituksesta vastaa ETK. Julkaisun painatuskuluihin osallistuu myös Keva.

Tilastotietojen relevanssi

Suomen lakisääteinen eläketurva koostuu pääpiirteissään kahdesta lakisääteisestä järjestelmästä, työ- ja kansaneläkejärjestelmästä. Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut -tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen työeläkejärjestelmästä. Se kokoaa henkilön eri työeläkelakien perusteella kertyneet eläkkeet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Työeläketurvaa hoitavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla pääasiassa Keva. Eläketurvakeskus toimii työeläkejärjestelmän keskuksena ja kerää mm. työeläkeasioiden hoidon edellyttämät tiedot sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten.

Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut -tilasto kattaa koko lakisääteisen työeläketurvan lisäksi myös työnantajan kustantaman vapaaehtoisen rekisteröidyn lisäeläketurvan. Vapaaehtoinen työnantajan kustantama rekisteröimätön lisäeläketurva ei sisälly tämän tilaston lukuihin, kuten ei myöskään henkilöiden itsensä kustantama vapaaehtoinen eläketurva. Tilaston ulkopuolelle jäävät myös kansaneläkejärjestelmän eläkkeet sekä sotilasvamma- ja sotilastapaturmalain ja liikenne- ja tapaturmavakuutuslain mukaiset ns. SOLITA-eläkkeet.

Tilastossa esitetään tietoja vuoden lopussa työeläkettä saavien sekä vuoden aikana työeläkkeelle siirtyneiden lukumääristä ja keskieläkkeistä. Tilasto sisältää tietoja myös työeläkevakuutetuista, työeläkemenosta, ulkomaille maksetuista työeläkkeistä, eläkkeellesiirtymisiästä, työkyvyttömyyseläkkeitä koskevista ratkaisuista sekä työeläkekuntoutuksesta.

Keskeisenä luokittelijana on työeläkejärjestelmän jakautuminen yksityiseen ja julkiseen sektoriin. Lisäksi käytetään myös seuraavia luokituksia: eläkelaji, eläkkeen suuruus, henkilön sukupuoli ja ikä, alue sekä työkyvyttömyyseläkkeiden osalta sairausryhmä.

Tilasto palvelee sosiaaliturvan asiantuntijoita, tutkijoita, tiedotusvälineitä ja muita aihealueesta tietoa tarvitsevia. Suomen työeläkejärjestelmästä ei ole muualta saatavissa näin kattavaa tilastotietoa.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston tiedot perustuvat kokonaisaineistoihin.

Työeläkkeensaajia, työeläkkeelle siirtyneitä ja työeläkemenoa koskevat tiedot perustuvat eläkerekisterin tietoihin. Myös työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisuja ja työeläkekuntoutuksen toimeentulokorvauksia koskevat tiedot saadaan eläkerekisteristä. Eläkerekisteriin tallennetaan tiedot työeläkelaitoksissa tehdyistä eläkepäätöksistä. Kuntoutuspalvelukulut saadaan suoraan työeläkelaitoksilta.

Työeläkevakuutettuja koskevat tiedot perustuvat ansaintarekisteriin, jonne työeläkelaitokset tallettavat työskentely- ja ansiotiedot. Lisäksi ansaintarekisteri sisältää muita eläkkeen karttumiseen vaikuttavia tietoja, esim. palkattomat jaksot. Näitä tietoja ansaintarekisteriin ilmoittavat mm. Kela ja työttömyyskassat.

Aluetiedot perustuvat Kelan väestötietoihin. Niitä täydennetään työeläkelaitoksilta saaduilla tiedoilla ulkomaille maksetuista lähdeveronalaisista työeläkkeistä.

Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluosasto vastaa yhdessä työeläkelaitosten kanssa eläke- ja ansaintarekistereiden sisällöstä, eläketurvan toimeenpanossa tarvittavien tietojen saatavuudesta, kattavuudesta, lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta sekä sisällön virhetilanteiden selvittelystä.  Rekisterien käsittelyjärjestelmät sisältävät luvallisuus- ja loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii korjaamaan tai tarkistamaan tiedot. Virheilmoitukset voivat olla myös huomautuksia, jotka eivät estä tietojen rekisteröitymistä.

Tietoteknisesti eläke- ja ansaintarekistereistä vastaa Arek Oy. Se on eläkevakuuttajien ja ETK:n yhteisesti omistama yhtiö.

Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Painettuihin jakamattomiin julkaisuihin liitetään korjaussivu. Isoista virheistä laaditaan erillinen tiedote julkaisun jo aiemmin saaneille.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden loppupuolella. Tilaston julkistamisajankohta on esitetty julkistamiskalenterissa. Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on tuotettu vuodesta 1996 lähtien. Se on alusta alkaen kuvannut työeläkejärjestelmästä eläkettä saaneiden ja työeläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumääriä ja keskieläkkeitä sekä työeläkejärjestelmän eläkemenoa. Tilaston tietosisältöä on vuosien varrella laajennettu siten, että vuonna 2002 lisättiin tietoja työeläkevakuutetuista, vuonna 2005 eläkkeellesiirtymisiästä ja vuonna 2007 työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkeratkaisuista.

Vuonna 1999 muutettiin työeläkkeelle siirtyneiden käsitettä. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei ole sen jälkeen katsottu eläkkeelle siirtyneiksi. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet lasketaan mukaan työeläkkeelle siirtyneisiin vasta heidän siirtyessä jollekin muulle omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle, useimmiten vanhuuseläkkeelle. Vuosina 1996–1998 osa-aikaeläkkeelle siirtyneet laskettiin mukaan työeläkkeelle siirtyneisiin. Vuoden 1999 tilastojulkaisuun työeläkkeelle siirtyneiden aikasarja korjattiin takautuvasti. Vuosien 1996–1998 julkaisut eivät siten ole tämän tiedon osalta vertailukelpoisia myöhempien vuosien kanssa.

Työeläkevakuutettuja koskevat tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2007 alussa voimaantulleet lakimuutokset ja käyttöönotettu uusi ansaintarekisteri viivästyttivät vuosien 2007–2009 työeläkevakuutettujen tilastointia. Kyseisiä vuosia koskevat vakuutettujen taulukot ovat ETK:n kotisivuillawww.etk.fi/tilastot kohdassa Työeläkkeensaajat sekä aikasarjana tilastovuoden 2010 julkaisusta alkaen. Vuonna 2005 työeläkevakuutettujen lukumäärä kasvoi merkittävästi, kun työeläkeuudistuksen myötä kaikki 18–67-vuotiaana tehty työ oli vakuutettava.  Aiemmin yli 65-vuotiaita ei tilastoitu työeläkevakuutetuiksi, joten muutos toi tilaston piiriin kolme uutta ikäluokkaa.

Tilaston aikasarjat ovat pääpiirteissään vertailukelpoisia. Lakimuutosten ja käyttäjiltä saadun palautteen perusteella käsitteisiin ja luokittelijoihin on tehty seuraavia muutoksia:

  • Vuoden 2005 lakimuutoksen jälkeen eläkkeitä ei enää luokitella täysitehoisuuden mukaan.
  • Vuodesta 2005 lähtien on työkyvyttömyyseläkkeet jaoteltu täysiin ja osaeläkkeisiin.
  • Vuonna 2006 työeläkekuntoutusta käsittelevistä taulukoista poistettiin jaottelu kuntoutustaustan mukaan.
  • Vuonna 2007 työeläkemenoon lisättiin luokittelu maakunnan mukaan ja työkyvyttömyyseläkemenoon lisättiin luokittelu työkyvyttömyyseläkkeen pääasiallisen syyn mukaan.

Tilastossa käytetään yleisiä standardiluokituksia, esim. alue- ja tautiluokitukset (ICD-10).

ETK tuottaa yhteistyössä Kelan kanssa Suomen virallisen tilaston sarjassa vuosittain myös tilaston Tilasto Suomen eläkkeensaajista. Se kattaa sekä työ- että kansaneläkejärjestelmän eläkkeet. Sen työeläkkeensaajia, työeläkkeelle siirtyneitä ja työeläkemenoa koskevat luvut ovat yhteneväisiä tämän tilaston lukujen kanssa.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut -kirjassa, joka ilmestyy sekä painotuotteena että sähköisenä versiona ETK:n internetsivuilla. Painojulkaisun tilausohjeet on kerrottu nimiölehden kääntöpuolella sekä ETK:n internetsivuilla. Osa tilaston tiedoista julkaistaan myös ETK:n tilastotietokannassa.

Tilaston kuvaus on esitetty ETK:n verkkosivuilla.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.

Aiheesta muualla: