Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutus

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen kautta kuntoutukseen

Viime vuonna työeläkelaitokset myönsivät työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä 5 570 ennakkopäätöstä kuntoutukseen, ilman että henkilö itse oli hakenut kuntoutusta. Päätöksen saaneista joka viides aloitti kuntoutuksen.

Vuoden 2015 alussa tuli voimaan lakimuutos, joka velvoittaa eläkelaitoksen oma-aloitteisesti selvittämään työkyvyttömyyseläkettä hakevan oikeuden työeläkekuntoutukseen. Jos kuntoutuksen edellytykset täyttyvät, annetaan hakijalle työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi ennakkopäätös kuntoutuksesta. Lakimuutoksen tarkoituksena on nopeuttaa kuntoutukseen pääsyä. Ennakkopäätös ei kuitenkaan velvoita päätöksen saanutta kuntoutustoimenpiteisiin.

Työeläkekuntoutuksen ennakkopäätökset työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä vuonna 2015

 Työkyvyttömyyseläkeratkaisu  Ennakkopäätökset vuonna 2015
Kaikki Näistä alkaneita kuntoutuksia
lkm lkm %
Työkyvyttömyyseläkeratkaisu
on myöntö
3 683 710 19,3
Työkyvyttömyyseläkeratkaisu
on hylkäys
1 887 356 18,9
 Kaikki 5 570 1 066 19,1

Taulukossa alkaneeksi kuntoutukseksi katsotaan tapaus, jossa henkilö on saanut toimeentulopäätöksen.

Vuonna 2015 työeläkekuntoutujia oli lähes 14 500. Kuntoutujien lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 6 prosenttia. Työeläkekuntoutujan keski-ikä oli 47 vuotta. Erityisesti 55 vuotta täyttäneiden kuntoutujien lukumäärä on kasvanut. Vuonna 2004 heidän osuus kuntoutujista oli 8 prosenttia ja vuonna 2015 vastaava luku oli jo 21 prosenttia.

Työeläkekuntoutujat vuosina 2004–2015

uutis_2016

Valtaosa hakeutui työeläkekuntoutukseen suoraan työelämästä ja joka toisella työkykyä oli haitannut jokin tuki- ja liikuntaelinten sairaus. Itse kuntoutuminen tapahtui yleensä työpaikalla, työpaikkakuntoutuksena.

Kuntoutuksen tuloksellisuutta arvioitaessa kiinnitetään usein huomio lopputulokseen, tilanteeseen kuntoutuksen jälkeen. Viime vuonna 64 prosenttia kuntoutujista palasi takaisin työelämään ja 14 prosenttia siirtyi eläkkeelle. Kuntoutuksen onnistumisen kannalta on merkittävää, että näistä eläkkeelle siirtyneistä peräti 45 prosenttia siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Viimeisen kymmenen vuoden aikana täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus on pienentynyt kuusi prosenttiyksikköä.

Uusin julkaisu

Julkaisun taulukko 1 (s. 41) on korjattu 3.3.2017.

Tietoa tilastopalvelusta

Kuvaus

Työeläkekuntoutus

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Työeläkekuntoutus
Aihealue: Sosiaaliturva, Työeläkekuntoutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei

Kuvaus

Tilasto sisältää tietoa työeläkelakien mukaisesta ammatillisesta kuntoutuksesta.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoa kuntoutushakemuksista ja -päätöksistä, valitusoikeudesta, kuntoutujista, työeläkekuntoutuksen keinoista ja kustannuksista sekä päättyneistä kuntoutusohjelmista.

Käytetyt luokitukset

Tiedot on luokiteltu kuntoutujan iän, sukupuolen, kuntoutustaustan, diagnoosin ja sektorin mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kuntoutustilastoon saadaan suoraan työeläkelaitoksilta sekä Eläketurvakeskuksen rekistereistä. Työeläkelaitoksilta kerättäviä tietoja ovat kuntoutustausta, kuntoutuspalvelulajit, kuntoutuspalvelukulut ja kuntoutusohjelman päättymissyy.

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tarkempi aika on ilmoitettu Julkistamiskalenterissa.

Aikasarja

Ensimmäiset kuntoutustiedot ovat vuodelta 1992.

Asiasanat

Työeläkekuntoutus, kuntoutuspalvelulaji, kuntoutuskustannus, kuntoutushakemus, kuntoutuspäätös

Käsitteet ja määritelmät

Käsitteet ja määritelmät

Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutus on työikäisten yksilöllistä ja ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen tarkoituksena on, että työntekijä tai yrittäjä pystyisi sairaudestaan, viastaan tai vammastaan huolimatta jatkamaan työelämässä. Tavoitteena on työkyvyttömyyden ehkäiseminen ja eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen.

Työeläkekuntoutus on ensisijainen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Ammatillinen kuntoutus on lakisääteinen työeläke-etuus. Kuntoutuksen hakijalla on valitusoikeus kaikkiin työeläkekuntoutusta koskeviin päätöksiin. Työeläkekuntoutuksesta vastaavat työeläkevakuuttajat eli työeläkeyhtiöt ja työeläkelaitokset.

Työeläkekuntoutuksen saamisen edellytykset

Alle 63-vuotiaalla työntekijällä tai yrittäjällä on oikeus saada kuntoutusta, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden uhan ja riskin joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle
 • ansiorajavaatimus täyttyy
 • vakiintuminen työelämään; riittävän pitkä työhistoria ja työeläketurvan ansainta
 • kuntoutus on tarkoituksenmukaista
 • ei oikeutta liikenne- tai tapaturmajärjestelmän kuntoutukseen.

Työeläkekuntoutuksen keinot

 • kuntoutusneuvonta
 • työkokeilu
 • työhön valmennus
 • työhön tai ammattiin johtava koulutus
 • elinkeinotuki elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen
 • apuvälineet ja -laitteet

Kuntoutusetuudet

Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntoutujalle voidaan maksaa:

 • kuntoutusrahaa
 • osakuntoutusrahaa
 • harkinnanvaraista kuntoutusavustusta
 • kuntoutustukea
 • kuntoutustukeen liitettävää kuntoutuskorotusta.

Aiheesta muualla:

Työeläkelakipalvelu