Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Eläkkeellesiirtymisiän odote


Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä vuonna 2018

Eläkkeellesiirtymisikä nousee

Vuonna 2018 eläkkeellesiirtymisiän odote oli työeläkejärjestelmässä 61,3 vuotta. Odote nousi 0,1 vuotta edellisvuodesta ennakkoarvioiden mukaisesti. Erityisesti vanhuuseläkkeen ikärajan korottaminen nostaa eläkkeellesiirtymisikää. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Työeläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä oli viime vuonna selvästi edellisvuotista pienempi, vajaat 69 000 henkilöä. Eläkeiän korottaminen vähensi vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrää, joka putosi 49 000 henkilöön. Laskua edellisvuodesta oli lähes 8 000.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viime vuonna uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi kuitenkin seitsemän prosentin nousuun, ja eläkkeen sai yli tuhat henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Noususta neljäsosa kohdistuu alle 50-vuotiaisiin ja puolet 60 vuotta täyttäneisiin. Vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi lähes 20 000 henkilöä.

Työeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan

Eläkkeellesiirtymisiän odote 25- ja 50-vuotiaille

 Vuosi 25-vuotiaalle  50-vuotiaalle
2010 60,4 62,3
2011 60,5 62,4
2012 60,9 62,7
2013 60,9 62,7
2014 61,2 62,8
2015 61,1 62,8
2016 61,1 62,8
2017  61,2 62,8
2018  61,3 63,1

Tilaston taulukot ja kuviot: 

Lue lisää:

Kuvaus

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/elakkeellesiirtymisika/
Aihealue: Sosiaaliturva
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei

Kuvaus

Tilasto kuvaa eläkkeellesiirtymisikää Suomen työeläkejärjestelmässä.

Tietosisältö

Eläkkeellesiirtymisikää kuvataan kolmella keskiluvulla: eläkkeellesiirtymisiän odote, mediaani ja keskiarvoikä.

Käytetyt luokitukset

Työskentelysektori, sukupuoli, ikä, eläkelaji

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto perustuu työeläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilaston tiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden helmikuussa. Julkistuspäivämäärä ilmoitetaan julkistamiskalenterissa

Aikasarja

Tilaston aikasarja alkaa vuodesta 1996. Yksityisen sektorin osalta aikasarja ulottuu vuoteen 1983.

Asiasanat

sosiaalivakuutus, eläke, työeläke, eläkkeelle siirtyminen, eläkkeellesiirtymisikä

Käsitteet ja määritelmät

Käsitteet ja määritelmät

Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisiän odote on Eläketurvakeskuksessa kehitetty eläkkeellesiirtymisiän mittaamiseen tarkoitettu tunnusluku, johon väestön ikärakenne ei vaikuta. Se kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu tietynikäisille työeläkevakuutetuille, kun oletetaan, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Odote lasketaan sekä 25- että 50-vuotiaalle. 25-vuotiaan odote kuvaa koko työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää, ja sitä käytetään virallisena mittarina kuvaamaan eläkkeellesiirtymisiässä tapahtuvia muutoksia.

50-vuotiaan odote on laskettu 50 vuotta täyttäneistä työeläkevakuutetuista. Koska laskennassa eivät ole mukana alle 50-vuotiaana eläkkeelle siirtyneet, 50-vuotiaan odote on aina korkeampi kuin 25-vuotiaan odote. Ero kuvaa 25–49-vuotiaana eläkkeelle siirtyneiden vaikutusta eläkkeellesiirtymisikään.

Keskiarvo

Keskiarvoikä on eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden ikien aritmeettinen keskiarvo. Keskiarvoiän laskemisessa käytetään ikää eläkkeen alkaessa.

Mediaani

Mediaani-ikä on aineiston keskimmäinen havainto, ts. puolet eläkkeelle siirtyneistä on tätä nuorempia ja puolet vanhempia. Mediaani-iän laskemisessa käytetään ikää eläkkeen alkaessa.

Työeläkkeelle siirtynyt

Työeläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke alkoi tilastovuoden aikana tai jonka eläkeoikeus on alkanut aiemmin, mutta eläkepäätös on tehty vasta tilastovuonna. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaan työuraan perustuvaa eläkettä (ei koske osa-aikaeläkettä eikä osittaista varhennettua vanhuuseläkettä) ainakaan kahteen vuoteen.

Eläkelajikohtaisissa luvuissa edellytetään, että henkilö ei ole saanut ko. lajin mukaista eläkettä kahteen vuoteen. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden kohdalla tutkitaan, että henkilö ei ole saanut mitään omaan työuraan perustuvaa eläkettä (ei koske osa-aikaeläkettä eikä osittaista varhennettua vanhuuseläkettä) kahteen vuoteen.
Vuonna 2017 käyttöön otettua osittaista varhennettua vanhuuseläkettä käsitellään tilastossa samalla tavoin kuin osa-aikaeläkettä. Henkilöitä, jotka ovat ottaneet osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, ei siis katsota eläkkeelle siirtyneiksi.

Perhe-eläkkeet eivät ole mukana eläkkeelle siirtymistä koskevassa tarkastelussa.

Sektorikohtaisesti tarkastelu tehdään aina kyseisen sektorin kannalta, eli eläkkeelle siirtymistä pääteltäessä tutkitaan vain kyseisen sektorin eläkkeitä. Koko työeläkejärjestelmän kohdalla edellytetään, että henkilöllä ei ole ollut eläkettä kummaltakaan sektorilta kahteen vuoteen.

Laatuseloste

Laatuseloste: Eläkkeellesiirtymisikä 2018

Eläkkeellesiirtymisikä-tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosasto.

Tilaston tuottamisen kustannuksista vastaa ETK.

Tilastotietojen relevanssi

Tilasto kuvaa eläkkeellesiirtymisikää Suomen työeläkejärjestelmässä.

Ilmiötä kuvataan kolmella keskiluvulla: eläkkeellesiirtymisiän odote, mediaani ja keskiarvoikä. Käytetyt tunnusluvut kuvaavat eläkkeellesiirtymisikää eri tavoin, ja ne sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisiän odote on Eläketurvakeskuksessa kehitetty eläkkeellesiirtymisiän mittaamiseen tarkoitettu tunnusluku. Se kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu tietynikäisille työeläkevakuutetuille, kun oletetaan, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Tunnusluku reagoi ainoastaan eläkkeiden alkavuuksissa tapahtuviin muutoksiin. Väestön ikärakenne ja muut väestölliset ilmiöt eivät vaikuta eläkkeellesiirtymisiän odotteeseen.

Odote lasketaan sekä 25- että 50-vuotiaille. 25-vuotiaan odote kuvaa koko työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää, ja sitä käytetään virallisena mittarina kuvaamaan eläkkeellesiirtymisiässä tapahtuvia muutoksia.

Tilastossa käytetyistä kolmesta tunnusluvusta odote mittaa parhaiten ajassa tapahtuvaa muutosta eläkkeellesiirtymisiässä.

Keskiarvo

Keskiarvoikä on eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden ikien aritmeettinen keskiarvo. Keskiarvoiän laskemisessa käytetään henkilön ikää eläkkeen alkaessa.

Eläkkeellesiirtymisikää koskevissa kansainvälisissä vertailuissa tunnuslukuna käytetään yleisimmin keskiarvoa.

Mediaani

Mediaani-ikä on aineiston keskimmäinen havainto, eli puolet eläkkeelle siirtyneistä on tätä nuorempia ja puolet vanhempia. Mediaani-iän laskemisessa käytetään henkilön ikää eläkkeen alkaessa.

Mediaani sopii kuvaamaan tyypillistä eläkkeellesiirtymisikää ilmiön vahvasti vinossa jakaumassa.

Työeläkkeelle siirtynyt

Työeläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke on alkanut tilastovuoden aikana, tai jonka eläkeoikeus on alkanut aiemmin, mutta eläkepäätös on tehty vasta tilastovuonna.

Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä tai osittaisen vanhuuseläkkeen valinneita ei katsota eläkkeelle siirtyneiksi.

Tilastossa käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilaston kotisivulla osoitteessa www.etk.fi/tilastot/elakkeellesiirtymisika/kasitteet-ja-maaritelmat.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilasto perustuu työeläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Eläketurvakeskus vastaa työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä, ja hoitaa ja kehittää niihin liittyvää toimintaa. ETK:n rekisterinpitotehtävistä on säädetty Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa (ETKL).

Rekisteritietojen perusteella päätellään eläkkeelle siirtyneiden, työeläkevakuutettujen ja kuolleiden määrät ikäluokittain. Käytetyt aineistot ovat kokonaisaineistoja.
Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Merkittävistä virheistä laaditaan erillinen tiedote.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilaston tiedot julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden helmikuussa. Julkistamisajankohta on esitetty ETK:n tilastojen julkistamiskalenterissa sivulla www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/julkistamiskalenteri/.

Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on julkaistu vuodesta 2003 lähtien, ja sen aikasarja on tuotettu takautuvasti tilastovuoteen 1996 asti. Yksityisen sektorin osalta aikasarja ulottuu vuoteen 1983 saakka.

Tilaston luvut ovat yhteneväisiä Suomen työeläkkeensaajat (SVT) ja Suomen työeläkevakuutetut -tilastojen (SVT) kanssa.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain tilaston kotisivulla sekä ETK:n tilastotietokannassa osoitteessa https://tilastot.etk.fi.

Tilaston kuvaamaa ilmiötä käsitellään laajemmin Eläketurvakeskuksen tilastoja -sarjassa vuosittain ilmestyvässä julkaisussa Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä.

Tilaston kuvaus on esitetty tilaston kotisivulla osoitteessa www.etk.fi/tilastot/elakkeellesiirtymisika/kuvaus.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.