Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeelle siirtymisessä ei suuria muutoksia

Vuonna 2015 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 61,1 vuotta. Se laski edellisvuodesta 0,1 vuotta. Eläkkeellesiirtymisiän kehitys vastaa likimain ennakkoarvioita. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Viime vuonna eläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä nousi neljällä tuhannella edellisestä vuodesta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi alle 19 000 henkilöä. Määrä on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Vanhuuseläkkeelle siirtyi viime vuonna ennätysmäärä 55 000 henkilöä.

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä
s_2015

Eläkkeellesiirtymisiän odote 25- ja 50-vuotiaille

Vuosi 25-vuotiaalle 50-vuotiaalle
2010 60,4 62,3
2011 60,5 62,4
2012 60,9 62,7
2013 60,9 62,7
2014 61,2 62,8
2015 61,1 62,8

Oikopolut

Kuvaus

Työeläkkeellesiirtymisikä

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/elakkeellesiirtymisika/
Aihealue: Sosiaaliturva
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei

Kuvaus

Tilasto sisältää keskeiset työeläkkeellesiirtymisikää kuvaavat tunnusluvut. Julkaisussa on kuvattu myös odotteen laskentaperiaate.

Tietosisältö

Keskeiset tiedot ovat eläkkeellesiirtymisiän odote 25- ja 50-vuotiaalle, keskiarvo ja mediaani.

Käytetyt luokitukset

Yksityinen ja julkinen sektori, henkilön sukupuoli ja ikä, eläkelaji

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen rekistereihin.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat helmikuussa. Tarkempi aika on ilmoitettu Julkistamiskalenterissa

https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/julkistamiskalenteri/

Aikasarja

Koko työeläkejärjestelmää koskevat luvut on saatavissa vuodesta 1996 lähtien. Yksityisen sektorin osalta aikasarja alkaa vuodesta 1983.

Asiasanat

sosiaalivakuutus, eläke, työeläke, eläkkeelle siirtyminen, eläkkeellesiirtymisikä

Yhteystiedot

https://www.etk.fi/palaute/?vastaanottaja=Tilastopalvelu

Käsitteet ja määritelmät

Käsitteet ja määritelmät

Eläkkeellesiirtymisikää kuvataan kolmella keskiluvulla: eläkkeellesiirtymisiän odote, mediaani ja keskiarvoikä.

Eläkkeellesiirtymisiän odote

Eläkkeellesiirtymisiän odote on Eläketurvakeskuksessa kehitetty eläkkeellesiirtymisiän mittaamiseen tarkoitettu tunnusluku, johon väestön ikärakenne ei vaikuta. Se kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu tietynikäisille työeläkevakuutetuille, kun oletetaan, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Odote lasketaan sekä 25- että 50-vuotiaalle. 25-vuotiaan odote kuvaa koko työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää, ja sitä käytetään virallisena mittarina kuvaamaan eläkkeellesiirtymisiässä tapahtuvia muutoksia.

50-vuotiaan odote on laskettu 50 vuotta täyttäneistä työeläkevakuutetuista. Koska laskennassa eivät ole mukana alle 50-vuotiaana eläkkeelle siirtyneet, 50-vuotiaan odote on aina korkeampi kuin 25-vuotiaan odote. Ero kuvaa 25–49-vuotiaana eläkkeelle siirtyneiden vaikutusta eläkkeellesiirtymisikään. Vuosittain työeläkkeelle siirtyvistä noin 10 prosenttia on alle 50-vuotiaita.

Eläkkeellesiirtymisiän odote otettiin käyttöön vuonna 2003. Yksityisen sektorin osalta eläkkeellesiirtymisiän odote on laskettu vuodesta 1983 ja koko työeläkejärjestelmän osalta vuodesta 1996 lähtien.

Mediaani

Mediaani-ikä on aineiston keskimmäinen havainto, ts. puolet eläkkeelle siirtyneistä on tätä nuorempia ja puolet vanhempia.

Keskiarvo

Keskiarvoikä on eläkkeelle siirtyneiden ikien aritmeettinen keskiarvo. Mediaanin ja keskiarvoiän laskemisessa käytetään ikää eläkkeen alkaessa.

Työeläkkeelle siirtynyt

Työeläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke alkoi tilastovuoden aikana tai jonka eläkeoikeus on alkanut aiemmin, mutta eläkepäätös on tehty vasta tilastovuonna. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaan työuraan perustuvaa eläkettä (ei koske osa-aikaeläkettä) ainakaan kahteen vuoteen.

Eläkelajikohtaisissa luvuissa edellytetään, että henkilö ei ole saanut ko. lajin mukaista eläkettä kahteen vuoteen. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden kohdalla tutkitaan, että henkilö ei ole saanut mitään omaan työuraan perustuvaa eläkettä (ei koske osa-aikaeläkettä) kahteen vuoteen. Perhe-eläkkeet eivät ole tarkastelussa mukana lainkaan.

Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei katsota eläkkeelle siirtyneiksi. Heidän katsotaan siirtyvän eläkkeelle vasta silloin, kun he siirtyvät osa-aikaeläkkeen jälkeen jollekin muulle eläkkeelle, useimmiten vanhuuseläkkeelle.

Sektorikohtaisesti tarkastelu tehdään aina kyseisen sektorin kannalta, eli eläkkeelle siirtymistä pääteltäessä tutkitaan vain kyseisen sektorin eläkkeitä. Koko työeläkejärjestelmän kohdalla edellytetään, että henkilöllä ei ole ollut eläkettä kummaltakaan sektorilta kahteen vuoteen.