Vuoden 2018 työeläkemenoennuste

Työeläkemeno kasvaa vuodesta 2017 hieman yli 3 prosenttia liki 28 miljardiin euroon. Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkemeno kasvaa suurin piirtein samaa vauhtia.

Tiivistelmä vuoden 2018 eläkemenoennusteesta on esitetty alla olevassa taulukossa.

2018 2017 Muutos
Yksityisen sektorin työeläkkeet 17 549 17 016 3,1 %
– Perusturva 17 345 16 809 3,2 %
– Lisäturva 204 207 -1,4 %
Julkisen sektorin työeläkkeet 10 169 9 864 3,1 %
Palkattomat ajat 180 153 17,6 %
Työeläkemeno
yhteensä
27 898  27 033  3,2 % 

Tarkemmat ennustetiedot excel-taulukoina:

Työeläkemenoennuste

Vuosittain julkaistava työeläkemenoennuste sisältää ennusteen kuluvan vuoden yksityisen ja julkisen sektorin sekä palkattomien aikojen eläkemenoista. Yksityisen sektorin osalta esitetään myös eläkelajikohtaiset (vanhuus-, työkyvyttömyys-, osa-aika- ja  perhe-eläkkeet) sekä eläkelakikohtaiset (TyEL-MEL, YEL ja MYEL) ennusteet.

Palkaton aika tarkoittaa eläkettä kartuttavaa aikaa, joka ei perustu työntekoon vaan jonkin sosiaalietuuden saamiseen.

Työeläkemeno on ennusteessa jaettu perus- ja lisäturvaan. Yksityisen sektorin perusturva on eritelty lain ja eläkelajin mukaan. Lisäturva on eritelty ainoastaan eläkelain mukaan.

Ennusteita laadittaessa on käytettävissä vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tiedot. Lähtökohdaksi on otettu oletus, että työeläkkeensaajien prosentuaalinen muutos edeltävän vuoden lopun tilanteeseen verrattuna on sama kuin kuluvan vuoden puolivälin prosentuaalinen muutos edeltävän vuoden puoliväliin verrattuna. 

Työeläkemenoennusteesta on aiempina vuosina tehty julkaisu Eläketurvakeskuksen raportteja -sarjassa. Nykyisin työeläkemenoennuste julkaistaan Excel-taulukkona.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: ARI KAARTINEN