Vuoden 2019 työeläkemenoennuste

Työeläkemeno kasvaa vuodesta 2018 vajaat 4 prosenttia liki 29 miljardiin euroon. Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkemeno kasvaa suurin piirtein samaa vauhtia.

Tiivistelmä vuoden 2019 eläkemenoennusteesta on esitetty alla olevassa taulukossa.

2019 2018 Muutos
Yksityisen sektorin työeläkkeet 18 195 17 546 3,7 %
– Perusturva 17 995 17 343 3,8 %
– Lisäturva 200 203 -1,5 %
Julkisen sektorin työeläkkeet 10 542 10 160 3,8 %
Palkattomat ajat 208 179 16,2 %
Työeläkemeno
yhteensä
28 945  27 885  3,8 % 

Tarkemmat ennustetiedot excel-taulukoina:

Työeläkemenoennuste

Vuosittain julkaistava työeläkemenoennuste sisältää ennusteen kuluvan vuoden yksityisen ja julkisen sektorin sekä palkattomien aikojen eläkemenoista. Yksityisen sektorin osalta esitetään myös eläkelajikohtaiset (vanhuus-, työkyvyttömyys-, osa-aika- ja  perhe-eläkkeet) sekä eläkelakikohtaiset (TyEL-MEL, YEL ja MYEL) ennusteet.

Palkaton aika tarkoittaa eläkettä kartuttavaa aikaa, joka ei perustu työntekoon vaan jonkin sosiaalietuuden saamiseen.

Työeläkemeno on ennusteessa jaettu perus- ja lisäturvaan. Yksityisen sektorin perusturva on eritelty lain ja eläkelajin mukaan. Lisäturva on eritelty ainoastaan eläkelain mukaan.

Ennusteita laadittaessa on käytettävissä vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tiedot. Lähtökohdaksi on otettu oletus, että työeläkkeensaajien prosentuaalinen muutos edeltävän vuoden lopun tilanteeseen verrattuna on sama kuin kuluvan vuoden puolivälin prosentuaalinen muutos edeltävän vuoden puoliväliin verrattuna. 

Työeläkemenoennusteesta on aiempina vuosina tehty julkaisu Eläketurvakeskuksen raportteja -sarjassa. Nykyisin työeläkemenoennuste julkaistaan Excel-taulukkona.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: ARI KAARTINEN