Vuoden 2017 työeläkemenoennuste

Työeläkemeno kasvaa vuodesta 2016 hieman yli 4 prosenttia 27 miljardiin euroon. Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkemeno kasvaa suurin piirtein samaa vauhtia.

Tiivistelmä vuoden 2017 eläkemenoennusteesta on esitetty alla olevassa taulukossa.

2017 2016 Muutos
Yksityisen sektorin työeläkkeet 17 006 16 371 3,9 %
– Perusturva 16 801 16 160 4,0 %
– Lisäturva 205 211 -2,8 %
Julkisen sektorin työeläkkeet 9 908 9 510 4,2 %
Palkattomat ajat 154 129 19,4 %
Työeläkemeno
yhteensä
27 068  26 010  4,1 % 

Tarkemmat ennustetiedot excel-taulukoina:

Työeläkemenoennuste

Vuosittain julkaistava työeläkemenoennuste sisältää ennusteen kuluvan vuoden yksityisen ja julkisen sektorin sekä palkattomien aikojen eläkemenoista. Yksityisen sektorin osalta esitetään myös eläkelajikohtaiset (vanhuus-, työkyvyttömyys-, osa-aika- ja  perhe-eläkkeet) sekä eläkelakikohtaiset (TyEL-MEL, YEL ja MYEL) ennusteet.

Palkaton aika tarkoittaa eläkettä kartuttavaa aikaa, joka ei perustu työntekoon vaan jonkin sosiaalietuuden saamiseen.

Työeläkemeno on ennusteessa jaettu perus- ja lisäturvaan. Yksityisen sektorin perusturva on eritelty lain ja eläkelajin mukaan. Lisäturva on eritelty ainoastaan eläkelain mukaan.

Ennusteita laadittaessa on käytettävissä vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tiedot. Lähtökohdaksi on otettu oletus, että työeläkkeensaajien prosentuaalinen muutos edeltävän vuoden lopun tilanteeseen verrattuna on sama kuin kuluvan vuoden puolivälin prosentuaalinen muutos edeltävän vuoden puoliväliin verrattuna. 

Työeläkemenoennusteesta on aiempina vuosina tehty julkaisu Eläketurvakeskuksen raportteja -sarjassa. Nykyisin työeläkemenoennuste julkaistaan Excel-taulukkona.

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: ARI KAARTINEN