Riskienhallinnalla varmistetaan toiminnan edellytykset

Vakuutustoiminta ja siihen liittyvä eläkkeiden ja muiden korvausten maksaminen ovat osa kansalaisten perusturvallisuuden kannalta tärkeää yhteiskunnan palveluinfrastruktuuria.

Eläketurvakeskuksessa riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen tunnistamalla ja hallitsemalla toimintaan liittyvät riskitekijät.

Lakisääteisten tehtävien hoitajana Eläketurvakeskus noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa. Tämä tarkoittaa varmuutta asiakirjojen ja tietojen käytettävyydestä ja saatavuudesta, niiden eheydestä ja laadusta sekä luottamuksellisuudesta.

Edellä mainittujen piirteiden merkitys toiminnassamme painottuu tapauskohtaisesti tietoaineiston sisällön ja käyttötarkoituksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyä säätelee henkilötietolaki. Eläketurvakeskuksen ylläpitämistä henkilörekistereistä on laadittu tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeiden mukaiset rekisteriselosteet.

Eläketurvakeskus huomioi myös poikkeusolojen palveluvelvoitteet. Varmistamme tehtävien mahdollisimman häiriöttömän hoitamisen osallistumalla vakuutusalan valmiussuunnitteluun ja valmistelemalla etukäteen poikkeusoloissa tapahtuvaa toimintaa.

Lue lisää: