Riskienhallinnalla varmistetaan toiminnan edellytykset

Riskienhallinta on osa Eläketurvakeskuksen tulossuunnittelua sekä strategista ja operatiivista johtamista. Se on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa ja sisäistä valvontaa.

Eläketurvakeskuksen riskienhallinnan ensisijaisena päämääränä on keskeisten toimintaan liittyvien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden hallinta siten, että strategiset ja operatiiviset tavoitteemme saavutetaan.

Riskienhallintaa ohjataan säädöksin, ohjein ja suosituksin. Tärkeimmät Eläketurvakeskuksen riskienhallintaa ohjaavat säädökset ovat laki Eläketurvakeskuksesta, EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, julkisuuslaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä.

Eläketurvakeskusta koskee myös lakisääteinen varautumisvelvoite. Varautumisvelvoitteen mukaisesti Eläketurvakeskuksen tulee varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmia laatimalla sekä muilla etukäteistoimenpiteillä.