Eläkkeelle edelleen keskimäärin 60,9-vuotiaana

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisiän odote pysyi vuonna 2013 samana kuin edellisvuonna. Suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 60,9-vuotiaana.

Viime vuonna eläkkeelle siirtyneiden määrä nousi edellisestä vuodesta ja vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä.

– Vaikka eläkkeelle siirtyneiden määrä nousi selvästi, muutokset eri ikäryhmissä ja suhteessa ikäluokkien kokoon olivat pieniä. Siksi keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä pysyi ennallaan, Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto toteaa.

Vuonna 2013 eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaille oli 60,9 vuotta ja 50-vuotiaan odote 62,6 vuotta.

Eläketurvakeskuksen julkaisema odote perustuu eläkelaitoksilta saatuihin tietoihin. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta seurataan tilastollisella odoteluvulla. Luku kertoo, missä iässä eläkkeelle siirrytään, jos alkaneiden eläkkeiden määrä suhteessa vastaavanikäisen työeläkevakuutetun väestön määrään pysyy tilastovuoden (2013) tasolla.

Työeläkkeelle siirtyi runsaat 73 000 henkilöä

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi 73 300 henkilöä, mikä on yli 4 000 henkilöä enemmän kuin aiempana vuonna.

– Työeläkkeelle siirtyneistä valtaosa, yli 70 prosenttia, siirtyi suoraan vanhuuseläkkeelle. Viime vuonna heitä oli ensimmäisen kerran yli 50 000 henkilöä, kehityspäällikkö Jari Kannisto sanoo.

Osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden määrä kasvoi. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä pysyi samana kuin edellisvuonna. Viime vuonna 20 000 henkilöä jätti työelämän työkyvyttömyyden vuoksi.

Työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 vuoden ikäisenä. Omaan työuraan perustuvalla työeläkkeellä Suomessa on noin 1,3 miljoonaa henkilöä.

– Vuoden 2013 lukujen perusteella suomalaisten odotettavissa olevan työuran pituus on vajaat 34 vuotta. Heikosti kehittynyt työllisyys pienensi työllisen ajan odotetta muutamalla kuukaudella edellisvuoteen verrattuna, Mikko Kautto lisää.

Lähemmät tilastotiedot eläkkeelle siirtyneistä löytyvät www.etk.fi:n Eläkkeellesiirtymisikä-sivustolta.

Lisätietoja:

Johtaja Mikko Kautto, puh. 029 411 2185, 040 740 8095, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, 050 368 7559, etunimi.sukunimi(at)etk.fi
Tiedotustilaisuuden 5.2.2014 esitykset:

• Vuoden 2013 taloustilanne näkyy ikääntyneiden työllisyydessä, työttömyydessä ja eläkkeellä olossa, Mikko Kautto (pdf)

• Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2013, Jari Kannisto (pdf)

Kolme faktaa työeläkkeestä

 

• vuonna 2013 eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 60,9-vuotiaana

• vuonna 2013 työeläkkeelle siirtyi 73 300 henkilöä

• maassamme on noin 1,3 miljoonaa omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavaa.

 

Eläkkeellesiirtymisiän odote

 

• kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla

• on väestön ikärakenteesta riippumaton ja lasketaan samalla periaatteella kuin elinaikaa mittaava elinajanodote

• mittaa eläkkeellesiirtymisiän kehitystä 25- ja 50-vuotiaille.

 

Työllisen ajan odote

 

• kuvaa työuran pituutta ja niiden vuosien keskimäärää, joina tietyn ikäisen henkilön voidaan odottaa olevan työssä jäljellä olevana elinaikanaan

• työllisen ajan odotteen perusteella vuonna 2013 suomalaisten työuran pituus oli keskimäärin 33,9 vuotta. Laskua edellisvuodesta on 0,3 vuotta.

 

Kuva: Eläkkeellesiirtymisiän odote, kaikki työeläkkeelle siirtyneet