Sote-palvelujen arvo ja asiakasmaksut eläkeläisille

Eläkeläinen käyttää sote-palveluja 6 500 euron arvosta vuodessa

Eniten palveluja käyttävät yli 85-vuotiaat vanhuuseläkeläiset ja alle 55-vuotiaat työkyvyttömät. Palvelujen asiakasmaksut rasittavat erityisesti pienituloisia.

Tuoreen tutkimuksen mukaan eläkeläinen käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vuodessa keskimäärin 6 500 euron arvosta ja maksaa niistä asiakasmaksuina 830 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkijan Maria Vaalavuon mukaan sote-palvelujen käytössä on kuitenkin huomattavia eroja ikä- ja tuloluokittain sekä palvelutyypin mukaan.

– Myös sote-palvelujen maksurasite vaihtelee eläkeläisten välillä suuresti, Vaalavuo painottaa.

Eniten palveluja käyttävien kulut 50 000 euroa vuodessa

Tutkimuksesta ilmenee, että noin 10 prosenttia eläkeläisistä käyttää sote-palveluja huomattavan paljon. Lähes 70 prosenttia kaikista kuluista, jotka syntyvät eläkeläisten palvelujen tuottamisesta, aiheutuu heidän käyttämistään palveluista.

– Eniten palveluja käyttävillä kulut ovat henkeä kohti keskimäärin 50 000 euroa vuodessa, Vaalavuo kertoo.

Sote-palveluja käyttävät paljon erityisesti yli 85-vuotiaat vanhuuseläkeläiset ja alle 55-vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset.

Vanhuksilla suuret kulut ovat tyypillisesti yhteydessä dementian hoitoon, nuoremmilla eläkeläisillä psykoosiin ja epilepsiaan. Monet heistä asuvat pitkäkestoisesti asumis- tai laitospalvelussa.

Pienituloisilla korkea maksurasite

Tutkimuksesta ilmenee myös, että pienituloisilla eläkeläisillä sote-palvelujen asiakasmaksut sekä lääkkeiden ja matkojen omavastuut ovat tuloihin nähden hyvin suuret.

– Alimpaan tuloluokkaan kuuluvista 18-54-vuotiaista eläkeläisistä vajaalla viidenneksellä kustannukset ylittävät jopa 40 prosenttia käytettävissä olevista tuloista, Vaalavuo kertoo.

Tutkimustulos selittyy osittain asumis- ja laitospalveluja tarvitsevien kehitysvammaisten heikoilla tuloilla ja hyvin intensiivisellä palvelukäytöllä. Etenkin nuorilla eläkeläisillä korkeat maksut suhteessa heikkoihin tuloihin ovat yleisiä. Korkeat asiakasmaksut ovat yleisiä myös vanhimmassa ikäryhmässä.

– Lainsäädännön mukaan asiakasmaksut voivat olla pitkäkestoisessa laitoshoidossa enimmillään 85 prosenttia tuloista, Vaalavuo huomauttaa.

Asiakasmaksut ovat pienet suhteessa palvelujen rahalliseen arvoon

Vaikka sote-palvelujen asiakasmaksut ovat osalle eläkeläisistä suuret, maksut ovat silti pienet suhteessa palvelujen rahalliseen arvoon.

– Esimerkiksi tehostetun asumispalvelun vuorokausikustannus on keskimäärin noin 140 euroa. 775 euron takuueläkkeellä siitä voi maksaa vain muutaman vuorokauden kulut. Näin ollen julkisen palvelun tuottama tulonsiirto on eläkeläiselle huomattava asiakasmaksuista huolimatta, Vaalavuo sanoo.

Vaalavuo korostaa, että ilman julkisesti rahoitettuja palveluita etenkin pitkäaikaisen hoivan kustannukset nousisivat useimmilla eläkeläisillä suhteettoman suuriksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys eläkeläisille

Tutkimuksessa ainutlaatuinen rekisteriaineisto

Tutkimus kattaa Suomen kaikki eläkeläiset. Aineistona käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitustietoja sekä Tilastokeskuksen tietoja tuloista ja sosioekonomisesta asemasta. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin Kelan rekisteritietoja lääkkeiden ja matkojen omavastuista sekä yksityisten palveluiden käytöstä. Aineisto on vuodelta 2015.

Julkaisu:

Sosiaali- terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2018.

Video:

Eläkeläinen käyttää sote-palveluja 6 500 euron arvosta vuodessa – Maria Vaalavuon haastattelu (YouTube)

Diapaketti: 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle (SlideShare)

Lisätietoja:

Erikoistutkija Maria Vaalavuo (THL), puh. 029 524 6754, maria.vaalavuo(at)thl.fi