Tillfällig lag tryggar utbetalning av svensk garantipension till utlandet nästa år

Sverige har stiftat en tillfällig lag som möjliggör att garantipensioner fortsättningsvis betalas till EU/EES-länder och Schweiz. För närvarande pågår en utredning utifrån vilken det avgörs om garantipensioner kan betalas till utlandet också efter år 2019.

För en tid sen föll en dom i EU-domstolen enligt vilken den svenska garantipensionen inte är en sådan pensionsförmån som avses i EU:s förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Domstolen anser att garantipensionen är en minimiförmån som enligt EU-bestämmelserna inte behöver betalas till andra EU/EES-länder och Schweiz.

Ändringen gäller den allmänna pensionens garantipensionsdel för dem födda år 1938 eller senare samt garantipensionsdelen i omställningspensionen. Ändringen gäller inte änkepension som betalas enligt det gamla systemet och inte heller sjukersättning och aktivitetsersättning.

Enligt den tillfälliga lagen är kravet för att få garantipension att personen har varit bosatt tre år i Sverige. Tidigare har ett annat EU/EES-lands försäkringstid tagits i beaktande i kravet på tre års bosättning i Sverige (Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU8). Pensioner som redan betalas ut påverkas inte av den här ändringen.

För närvarande pågår en utredning utifrån vilken det är meningen att avgöra om utbetalningen av garantipensioner till utlandet också ska fortsätta efter år 2019 (Regeringens Kommittédirektiv 2018:106). Lagförslaget som utarbetas utifrån utredningen har tidsfristen 30.11.2019.

Det framtida beslutet kan komma att inverka också på pensioner till i Finland bosatta personer som får svensk garantipension från och med år 2020.

I Europa bor ca 43 000 personer som får svensk garantipension. Av dem bor ca 17 000 i Finland.

Närmare:

Pensionsmyndigheten, kundservice

Telefon +46 498 200 700 (vardagar kl. 9–17 finsk tid), tolkservice på finska +46 771 776 802 (fredagar kl. 13–15 finsk tid)

E-post: international@pensionsmyndigheten.se

Bild: iStock