Stor variation i pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män i Europa

De största skillnaderna mellan kvinnor och män finns i Nederländerna, där kvinnors pension är bara cirka hälften av männens. De minsta skillnaderna finns i Estland. I jämförelsen av EU-länder placerar sig Finland i genomsnittet.

Det finns stor variation i pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män, berättar en färsk rapport från EU:s kommitté för socialt skydd.

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner är speciellt stora i Nederländerna, Luxemburg och Tyskland, där kvinnorna i genomsnitt får nästan hälften mindre pension än männen. Länder med mest jämlika pensioner är Estland och Danmark, där skillnaderna mellan könen är bara några procent.

I jämförelsen placerar sig Finland i genomsnittet. Här får kvinnorna cirka en fjärdedel mindre pension än männen. Skillnaden beror på att kvinnorna deltar en kortare tid i arbetslivet, på att arbetsmarknaden är könsuppdelad och på löneskillnader.

– I länder med stora pensionsskillnader är det inte en självklarhet att kvinnor deltar i arbetslivet, så som i Finland. Till exempel i Nederländerna är det vanligt att mammor stannar hemma med barnen. Fyra av fem arbetande kvinnor deltidsarbetar, och det finns en tydlig skillnad i kvinnornas och männens löner, berättar specialsakkunnig Niko Väänänen från Pensionsskyddscentralen.

Jämlikheten i Estland och Danmark förklaras av att den inkomstbaserade arbetspensionen bara har en liten betydelse. I båda länderna bygger det lagstadgade pensionsskyddet i huvudsak på system med jämnstora pensioner.

The Pension Adequacy Report (PAR) jämför de europeiska pensionssystemen ur ett brett perspektiv med speciell tonvikt på pensionernas tillräcklighet. Rapporten beaktar inte Finlands kommande pensionsreform, utan beskriver situationen ur 2013 års perspektiv.

Ersättningsgraderna för pensionerna sjunker

Enligt rapporten kommer nettoersättningsgraderna för pensionerna att sjunka i största delen av Europa under de följande fyrtio åren (2013-2053).

Pensionens nettoersättningsnivå berättar hur många procent pensionen är av den sista lönen efter skatt.

Störst är fallet i Polen, där ersättningsgraden sjunker 35 procentenheter. Enligt Väänänen förklaras den radikala skillnaden av en pensionsreform som trädde i kraft i början av år 2000.

– Tidigare kunde man i Polen gå i pension redan som 55-åring. Systemet var alltför generöst. Efter reformen är systemet mer hållbart, nu motsvarar pensionen de pensionsavgifter som betalas under arbetslivet.

Finland placerar sig i genomsnittet när europeiska ersättningsgrader mäts. Enligt rapporten kommer Finlands nettoersättningsgrad att sjunka tio procentenheter på 40 år, till 60 procent. Den största ökningen av ersättningsgrad finns i Bulgarien.

– I Finland kommer livslängdskoefficienten att minska på pensionen, om inte pensionsövergångarna senareläggs. I Bulgarien är utgångsnivån mycket låg. Där kommer ersättningsgraden att utöver grundpensionen också att öka till följd av att betydelsen av fondpensioner växer.

EU:s pressmeddelande

Central information om PAR i ett bildpaket på finska

The Pension Adequacy Report (PAR)

Närmare:
Specialsakkunnig Niko Väänänen, tfn 029 411 2325, niko.vaananen(at)etk.fi