Elinaikakerroin vuodelle 2019 0,95722

Livslängdskoefficienten fastställd för år 2019

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för år 2019. Livslängdskoefficienten är 0,95722.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas år 2019 eller därefter med 4,278 procent för personer som är födda år 1957.  Livslängdskoefficienten minskar också invalidpensioner som beviljas år 2019 med undantag av pensionsandelen för återstående tid, som ingår i pensionen och som livslängdskoefficienten inte tillämpas på.

Syftet med livslängdskoefficienten är att anpassa nya arbetspensioners nivå och pensionsutgiften enligt förändringen i den förväntade medellivslängden. Om medellivslängden fortsättningsvis ökar, minskar livslängdskoefficienten de månatliga pensionerna.

Livslängdskoefficienten tillämpades första gången år 2010. Avsikten är att arbetstagarna ska kompensera livslängdskoefficientens minskande inverkan på pensionen genom att arbeta längre än idag. Den målsatta pensionsåldern, som beräknas utgående från livslängdskoefficienten, för personer födda år 1957 är 64 år och 9 månader.

Läs mer om livslängdskoefficienten på Etk.fi

SHM:s pressmeddelande (16.11.2019)