Långtidsprognosen kompletteras med rapport om placeringsrisker

Pensionsskyddscentralens stokastiska kalkyler kompletterar bilden av hur avkastningen på pensionstillgångarna har utvecklats och bidrar till att gestalta placeringsmarknadens oförutsebarhet.

Pensionsskyddscentralen (PSC) publicerar långtidsprognoser om de lagstadgade pensionernas utveckling med några års mellanrum. Följande långtidsprognos publiceras våren 2019.

En väsentlig del av beräkningarna gäller avkastningen på de placerade arbetspensionsmedlen. Den gestaltas med en grundscenario och känslighetskalkyler som grundar sig på olika antaganden.

PSC kompletterar helhetsbilden av placeringsavkastningen och dess effekter med stokastiska kalkyler. Med hjälp av en stokastisk avkastningsmodell kan man bättre beakta oförutsebarheten på placeringsmarknaden och riskerna som hänger ihop med den.

– Den aktuella rapporten ger en kompletterande uppfattning av framtiden för finansieringen av arbetspensionerna. Resultaten förde dock inte med sig stora överraskningar. Pensionsskyddscentralen har gjort motsvarande kalkyler också tidigare, säger matematiker Mikko Sankala på Pensionsskyddscentralen.

Omfattar 10 000 scenarier

Genom att kombinera de stokastiska kalkylerna med långsiktsmodellen är det möjligt att uppskatta hur finansieringsreglerna i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) reagerar på fluktuationer i placeringsavkastningen.

Allt som allt behandlade modellen 10 000 olika avkastningsscenarier. Det förekom stor variation i avkastningen både mellan olika scenarier och simulationsår.

I snitt gav kalkylerna liknande resultat som i den föregående långsiktsprognosen (2016).

– T.ex. år 2030 uppskattas arbetspensionsavgiften med 50 procents sannolikhet ligga mellan 22 och 26 procent, beroende på hur placeringarna avkastar, säger Sankala.

Räntehöjning påverkar avkastningen

Enligt Pensionsskyddscentralens grundantagande ska den reella avkastningen på pensionsmedlen vara tre procent åren 2017-2026, varefter den ökar till 3,5 procent.

Under de senaste åren har avkastningen varit bättre än antagandet. Under de närmaste åren är läget sannolikt ett annat: räntorna förväntas stiga och pressa ner avkastningen på masskuldebrev. Det påverkar solvensen och arbetspensionsplacerarnas möjligheter att ta aktierisker.

Den årliga variationen i avkastningen kommer att vara stor också i fortsättningen, och i kalkylerna uppskattas den reella årsavkastningen under de flesta år ligga mellan -5 och 10 procent.

Publikation: Sijoitusriskien vaikutus TyEL:n rahoitukseen. Eläketurvakeskuksen raportteja 5/2018

Närmare:

Matematiker Mikko Sankala, tfn 029 411 2567, mikko.sankala(at)etk.fi
Utvecklingschef Heikki Tikanmäki tfn 029 411 2374, heikki.tikanmaki(at)etk.fi

Foto: iStock