Längre arbetsliv korrigerar inte skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner

Kvinnor och män arbetar nästan lika länge, men kvinnornas ålderspensioner sackar ändå efter männens. Orsakerna till skillnaderna i pension finns i kvinnornas löne- och arbetshistoria. Längre arbetsliv korrigerar inte i sig skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner, bedömer forskare på PSC.

I sin färska forskningsartikel studerar forskarna på Pensionsskyddscentralen finländare som gått i pension år 2011. Resultaten vittnar om en könssegregerad arbetsmarknad.

– Beräkningarna avslöjar att mäns och kvinnors arbetslivslängd skiljer sig överraskande lite från varandra. Arbetet ger dock inte båda könen lika bra arbetspensioner. Kvinnors pensioner är klart mindre än mäns, säger Susan Kuivalainen, chef för PSC:s forskningsavdelning.

Kvinnor arbetar bara två år mindre

Av de finländare som gick i ålderspension år 2011 hade hälften arbetat minst 37,6 år. Medianen för mäns arbetslivslängd var 38,5 år och kvinnors 36,6 år. Företagare och lantbruksföretagare hade arbetat längst.

– Finländska kvinnors arbetslivslängd skiljer sig till sin fördel i en europeisk jämförelse. I Finland arbetar kvinnor längre än i de flesta andra europeiska länder, säger Susan Kuivalainen.

 

Fastän många finländare arbetar länge, var det bara drygt hälften av dem som gick i ålderspension år 2011 som gjorde det direkt från arbetslivet. Nästan hälften började få ålderspension efter att ha varit arbetslösa eller fått någon annan pension, såsom sjukpension.

Kvinnors pension en fjärdedel mindre än mäns

Trots långt arbetsliv fick kvinnor år 2011 i genomsnitt 27 procent mindre ålderspension än män. Orsaken till skillnaderna i pension finns löne- och arbetshistorien.

– Även om Finland jämfört med många andra länder har kommit långt med jämställdheten, har kvinnor och män olika ställning på arbetsmarknaden i Finland. Kvinnornas löner är i genomsnitt 80 procent av männens. Dessutom är deltidsjobb och visstidsanställningar vanligare på kvinnornas arbetsmarknad än på männens, säger nationalekonom Satu Nivalainen.

 

Enligt forskarna på PSC kommer skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner inte att korrigeras genom att arbetslivet blir längre.

– Ett långt arbetsliv förbättrar närmast männens pensionsinkomster. Ur jämställdhetsperspektiv skulle det vara viktigt att krympa löneskillnaderna mellan könen, kommenterar Nivalainen.

Var tredje kvinna får folkpension

Pensionsinkomsternas struktur avslöjar också betydande skillnader mellan män och kvinnor. Största delen av männen får sin pensionsinkomst enbart som arbetspension. Kvinnors pensionsinkomster består däremot ofta av både arbetspension och folkpension.

Folkpension beviljas, om personen inte alls får arbetspension eller om arbetspensionen är liten.

 

– Av de kvinnor som gick i ålderspension år 2011 fick ca 30 procent folkpension utöver arbetspensionen. Kvinnornas andel av folkpensionstagarna är dubbelt så stor som männens, avslöjar specialforskare Noora Järnefelt.

Arbetspensionen utgör den viktigaste pensionsinkomsten för högre tjänstemän. Endast ca 5 procent av dem får pensionsinkomst i form av folkpension.

Unikt registermaterial som omspänner femtio år

Undersökningen av pensionsskillnaderna mellan män och kvinnor i Finland är en anmärkningsvärd händelse också internationellt.

– Vi har tillgång till ett unikt registermaterial som omspänner femtio år. Tidigare undersökningar i andra länder har huvudsakligen byggt på intervjuundersökningar, säger specialforskare Kati Kuitto.

Arbetspensionssystemet i Finland är annorlunda än systemen i många andra länder. I många länder försäkras arbetsuppgifter som är typiska för kvinnor eller låga löner inte alls inom arbetspensionssystemet. Det finländska systemet omfattar nästan alla arbetsinkomster och erbjuder alla samma förmåner på samma villkor.

­– Forskningsrön om Finland erbjuder viktiga iakttagelser om jämställdheten i arbetslivet och inom pensionsskyddet och om minimipensionens betydelse som utjämnare av skillnaderna, säger Kuitto.

Undersökningen omfattade uppgifter om 65 000 finländare

PSC-forskarnas artikel  Length of working life and pension income: empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland  publicerades i Journal of Pension Economics & Finance i september.

I undersökningen studeras personer som gått i pension år 2011. Där analyseras 65 000 personers arbetslivslängd och pensionsinkomster till både storlek och struktur. Pensionsinkomsten inbegriper lagstadgad arbetspension och folkpension. Pensionsinkomsten anges i bruttobelopp.

Närmare:

Chefen för forskningsavdelningen Susan Kuivalainen, tfn 029 411 2184, susan.kuivalainen(at)etk.fi

Nationalekonom Satu Nivalainen, tfn 029 411 2151, satu.nivalainen(at)etk.fi

Specialforskare Noora Järnefelt, tfn 029 411 2152, noora.jarnefelt(at)etk.fi

Specialforskare Kati Kuitto, tfn 029 411 2479, kati.kuitto(at)etk.fi

Foto: iStock