Kommissionen: I Europa får kvinnor nästan 40 procent mindre pension än män

De största skillnaderna mellan kvinnor och män har Cypern och Nederländerna, där kvinnors pension är bara cirka hälften av männens. De minsta skillnaderna finns i Estland. Finland är ett klart mer jämställt land än EU-länderna i snitt. Kvinnors pensioner är en fjärdedel mindre än mäns, visar Europeiska kommissionens rapport.

I Europa får kvinnor i snitt 37 procent mindre pension än män. Hur stor skillnaden är varierar emellertid mycket mellan länderna, visar en färsk rapport av EU:s kommitté för socialt skydd.

Skillnaden mellan män och kvinnor är särskilt stora på Cypern och i Nederländerna, där kvinnor i snitt får hälften mindre pensioner än män. Länder mest jämställda länderna i fråga om pensioner är Estland och Danmark, där skillnaderna mellan könen är bara några procent.

I jämförelsen placerar sig Finland nära genomsnittet. Här får kvinnorna cirka en fjärdedel (24 %) mindre pension än männen.

Enligt kommissionen förklaras den stora skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner i Nederländerna av en segregerad arbetsmarknad. Kvinnors löner är klart mindre än mäns och deltidsarbete är allmänt. Det är överhuvudtaget inte självklart att förvärvsarbeta, såsom i Finland.

Jämställdheten i Estland och Danmark förklaras av att den inkomstbaserade arbetspensionen bara har en liten betydelse. I båda länderna bygger det lagstadgade pensionsskyddet i huvudsak på system med jämnstora pensioner.

Bildande av familj stöds i de flesta länder

I rapporten studeras också teoretiska nettoersättningsgrader, genom vilka man får reda på t.ex. hur vård av barn påverkar pensionen. Med nettoersättningsgrad avses en begynnande nettopensions storlek i förhållande till nettolönen före pensionen.

Vid beräkning av nettoersättningsgraden utgår man från antagandet att personen har arbetat i 40 år, av vilka tre år räknas bort på grund av vård av barn. I de flesta länder stöds bildandet av familj på något sätt. I Finland minskade vård av barn nettoersättningsgraden med en procentenhet jämfört med en sådan person som inte har varit borta från arbetet på grund av vård av barn.

Som ett nytt inslag i beräkningen infördes tio års deltidsarbetet (66 %) efter tre års barnavårdstid. I de flesta länder blev nettoskillnaden mellan pensionerna knappt fem procent, också i Finland och i Sverige.

-I Finland vill man stöda barnfamiljer på många sätt. Ur pensionssystemets perspektiv sett sänker 1-2 års paus i arbetslivet på grund av att man får barn inte nämnvärt den framtida pensionen, säger specialsakkunnig Juha Knuuti på Pensionsskyddscentralen.

The Pension Adequacy Report (PAR) görs som ett samarbete mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna med tre års mellanrum. I den jämförs de europeiska pensionssystemen ur ett brett perspektiv med speciell tonvikt på pensionernas tillräcklighet.

Pensionsskyddscentralen ordnar en internationell konferens om ojämställdheten mellan könen, arbetslivet och pensionerna 18.5.

Europeiska kommissionens pressmeddelande
The Pension Adequacy Report 2018 (PAR)
Gender inequalities in employment and pensions -konferenssidan

Närmare:
Specialsakkunnig Juha Knuuti, tfn 029 411 2659, juha.knuuti(at)etk.fi