Indexjusteringarna av arbetspensionerna för år 2018

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen beträffande pensionsskyddet för år 2018. Jämfört med i år stiger arbetspensionsindexet med ca 0,55 procent, och lönekoefficienten stiger 0,14 procent.

Lönekoefficienten fastställdes till 1,391. Jämfört med år 2017 stiger lönekoefficienten med 0,14 procent. Lönekoefficienten används för beräkningen av den blivande arbetspensionen. Med den justeras årsarbetsinkomsterna till nivån enligt pensionens begynnelseår. Lönekoefficienten räknas så att förändringen i lönerna väger 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2548. Arbetspensionsindex stiger 0,55 procent jämfört med år 2017. Med arbetspensionsindex justeras löpande arbetspensioner. Arbetspensionsindex räknas så att förändringen i lönerna väger 20 procent och förändringen i prisnivån 80 procent.

Enligt arbetspensionsindex justeras löpande förvärvs- och familjepensioner enligt pensionssystemen för den privata och den offentliga sektorn och dessutom pensionerna enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst, avträdelsepensioner och avträdelsestöd, rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner samt periodisk ersättning enligt statstjänstemannalagen.

SHM:s pressmeddelande (26.10.2017)

Närmare information om indexering av pensioner