Framgångsrik rehabilitering återbetalar sig på ett drygt år

År 2017 avslutades nästan 7 000 rehabiliteringsprogram Två av tre rehabiliteringar var framgångsrika. Kostnaderna för avslutade rehabiliteringar var 120 miljoner euro, fjorton procent mera än år 2016.

År 2017 avslutades 6 900 arbetspensionsrehabiliteringar, ca tusen fler än år 2016. Allt som allt fick nästan 17 000 personer rehabilitering. Antalet har mer än fördubblats på ett årtionde.

Två av tre rehabiliteringsprogram var framgångsrika. Det finns en avsevärd skillnad mellan dem som själva ansökt om rehabilitering och dem som har fått rehabilitering i samband med ett sjukpensionsavgörande. Bland de förstnämnda lyckades tre av fyra (75 %) rehabiliteringar. Bland de sistnämnda lyckades varannan rehabilitering (49 %).

Som framgångsrik betraktas en sådan rehabilitering efter vilken rehabiliteringsklienten börjar arbeta igen, studerar vidare eller är arbetslös arbetssökande, dvs. står till arbetsmarknadens förfogande.

˗ Målet för arbetspensionsrehabilitering är att förhindra sjukpensionering. Rehabiliteringen kan alltså vara framgångsrik även om personen inte genast får jobb, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Rehabilitering kostade 17 500 euro i snitt

Totalkostnaderna för arbetspensionsrehabiliteringen var 151 miljoner euro år 2017. Kostnaderna för avslutade rehabiliteringar var 120 miljoner euro, fjorton procent mera än år 2016. Inkomstersättningarnas andel av kostnaderna var ca 90 procent.

Programmet för en klient kostade i snitt 17 500 euro.

Rehabilitering som ordnades för personer som fått beslut om sjukpension kostade klart mindre (7 400 €) än rehabilitering för personer som själva ansökt om det (21 600 €). Rehabiliteringen för de först nämnda består ofta av korta arbetsprövningsperioder. De avbryter också rehabiliteringen oftare än de andra.

En framgångsrik rehabilitering kostade i snitt 21 900 euro per person. Den genomsnittliga sjukpensionen för de personer som deltog i rehabilitering skulle ha varit 1 505 euro i månaden år 2017, dvs. 18 100 euro på årsnivå. Det innebär att kostnaderna för en framgångsrik rehabilitering i snitt motsvarar sjukpensionsutgiften för ett år och tre månader.

˗ Det är en teoretisk jämförelse, eftersom vi inte kan bevisa att rehabiliteringen var orsaken till att en person som fått arbetspensionsrehabilitering arbetar längre, påpekar Palotie-Heino.

Den typiska rehabiliteringsklienten: en medelålders kvinna

Största delen av rehabiliteringen skedde på arbetsplatserna, som arbetsplatsrehabilitering. Lite mer än hälften av dem som fick rehabilitering var kvinnor och medelåldern var 47. Mer än hälften av hade en diagnostiserad sjukdom i rörelseorganen.

Fyra av fem rehabiliteringsklienter var i arbetslivet före rehabiliteringen, oftast inom den privata sektorn. De rehabiliteringsklienter som kom från arbetslivet fick i genomsnitt ca 2 800 euro i inkomstersättning, 3 100 euro var genomsnittet bland män och 2 500 euro bland kvinnor.

Arbetspensionsrehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och bekostas av arbetspensionsförsäkrarna. Målet med den är att förebygga arbetsoförmåga.

 

 

 

Publikationen Arbetspensionsrehabilitering 2017 utkommer i september.
Arbetspensionsrehabilitering , statistiksida på Etk.fi
Arbetspensionsrehabilitering år 2017, diaserie (SlideShare)

Närmare:
Statistikchef Tiina Palotie-Heino tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Leena Saarnio, tfn 029 411 2120, leena.saarnio(at)etk.fi

Bild: iStock