Andelen avslag på sjukpensionsansökningar har ökat kraftigt bland arbetslösa

Andelen avslag på arbetslösa personers sjukpensionsansökningar har ökat från 24 procent till 38 procent på tio år. Andelen avslag har ökat kraftigare bland arbetslösa sökande än andra som sökt sjukpension enligt arbetspensionssystemet.

Andelen avslag på samtliga sjukpensionsansökningar ökade från 20 procent till 28 procent åren 2007–2016. Största delen av ansökningarna gällde full sjukpension.

Specialforskare Mikko Laaksonen på Pensionsskyddscentralen har utrett saken. Enligt honom ökade avslagsandelen särskilt kraftigt bland sökande som var 34–54 år gamla, hade länge varit arbetslösa, led av psykisk ohälsa och hade ansökt om full sjukpension.

– Ca en tredjedel av alla sökande hade varit arbetslösa innan de ansökte om sjukpension. En femtedel hade varit arbetslösa längre än ett halvt år. Det skedde ingen förändring i de arbetslösas andel bland sökandena mellan åren 2007 och 2016, säger Laaksonen.

Avslagsandelen minst bland högre tjänstemän

Drygt hälften av dem som söker sjukpension är lägre tjänstemän eller arbetare. Bland lägre tjänstemän har andelen avslag på tio år ökat från 20 procent till 25 procent och bland arbetare från 20 procent till 27 procent.

Minsta andelen avslag har högre tjänstemän. Också bland dem har avslagsandelen ökat, från 15 till 19 procent.

 

Avslagsandelens ökning förklaras inte av strukturell förändring bland sökandena

Undersökningen visar att strukturella drag bland sökandena, såsom kön, ålder, socioekonomisk ställning, sysselsättningsläge, diagnos eller vilket slag av pension man söker, har endast en liten inverkan på förändringen av andelen avslag. Det finns inte en enda strukturell faktor som på ett betydande sätt påverkade ökningen av andelen avslag.

– Ålder och pensionsslag hade rentav en motsatt effekt. Om åldersstrukturen bland sökandena inte hade förändrats mellan åren 2007 och 2016 skulle andelen avslag t.o.m. vara lite större än idag. Och om det inte hade blivit vanligare att ansöka om partiell sjukpension efter år 2007 skulle andelen avslag på sjukpensionsansökningar också vara större än idag, beskriver Laaksonen.

De allmännaste orsakerna till att ansöka om sjukpension är psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen. Det skedde inga betydande förändringar i vilka sjukdomar som låg till grund för ansökan mellan åren 2007 och 2016.

Bättre arbetsförmåga eller pensionsanstalternas prövningspraxis är tänkbara orsaker

Enligt Mikko Laaksonen kan den ökade andelen avslag förklaras av att sökandena har en bättre arbetsförmåga eller att pensionsanstalterna har stramat åt sin prövningspraxis. Båda är sådana faktorer som det är svårt att mäta exakt. Uppgifterna om utvecklingen av hälsotillståndet bland befolkningen i förvärvsaktiv ålder är delvis kompatibla med ökningen av avslagsandelen.

– Man kan se det som en bra sak att antalet personer som söker sjukpension har minskat rätt mycket på tio år. Ett minskat antal ansökningar talar i allmänhet om att arbetsförmågan är bättre och arbetspensionsrehabiliteringen framgångsrik. År 2007 ansökte 29 400 personer om sjukpension. År 2016 var sökandena endast 22 900, säger Laaksonen.

Å andra sidan kan den ökande andelen avslag enligt Laaksonen återspegla det att kravet på fortsatt arbete trots hälsoproblem allmänt har blivit starkare i samhället.

– En strävan att ta vara på den återstående arbetsförmågan har ökat i samhället. Det kan ha bidragit till att andelen avslag på sjukpensionsansökningar har ökat, säger Laaksonen.

 

Mikko Laaksonens och Heidi Nymans artikel Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden kasvu 2007–2016   publicerades i tidskriften Yhteiskuntapolitiikka 30.11.

Närmare:
Spcialforskare Mikko Laaksonen, fornamn.efternamn@etk.fi, tfn 029 411 2156

SlideShare – Miksi työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuus on noussut?

Statistik över arbetspensionsansökningar