Medelpensionen 1 632 euro i månaden

De största genomsnittliga totalpensionerna betalades i Grankulla i Nyland, de minsta i Storå i Södra Österbotten. Kvinnors pension är i genomsnitt 79 procent av mäns pension. Ju större medelpensionen i en kommun är, desto sannolikare är skillnaderna mellan könen stora.

I fjol var den genomsnittliga totalpensionen 1 632 euro i månaden, ca 20 euro mer än år 2015. Medianpensionen var 1 405 euro i månaden, 16 euro mer än år 2015.

I genomsnitt får män högre pensioner än kvinnor. År 2016 var medelpensionen 1 848 euro i månaden bland män och 1 453 euro i månaden bland kvinnor. Kvinnornas pension var i genomsnitt 79 procent av männens pension, en procentenhet mer än år 2015.

Uppgifterna beskriver situationen i slutet av år 2016 och grundar sig på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens gemensamma statistik.

Grankulla i en klass för sig

Landets största pensioner betalades än en gång i Nyland, där pensionstagarna i genomsnitt fick en pension på 1 942 euro i månaden. Också på Åland var pensionerna högre än genomsnittet i landet (1 761 €).

Alla andra landskap stannar under landets genomsnitt. I genomsnitt betalades de minsta pensionerna i de lantbruksdominerade Södra och Mellersta Österbotten.

På kommunnivå höjer sig Grankulla klart över landet i övrigt med en medelpension på 3 014 euro. Esbo (2 224 €) och Helsingfors (2 032 €) kommer på andra och tredje plats. Landets lägsta medelpension påträffas i Södra Österbotten i Storå (1 165 €).

– Ju större medelpensionen i en kommun är, desto sannolikare är skillnaderna mellan könen stora. Till exempel i Grankulla har kvinnor i genomsnitt hälften mindre pensioner än män, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Ett intressant fall är också Utsjoki, den enda kommunen i Finland där kvinnor i genomsnitt har litet högre pensioner än män.

Mer än 40 procent pensionärer i varannan kommun

I Finland finns ca 1 460 000 personer som får egen pension. Av alla som fyllt 16 år i Finland är redan nästan en tredjedel pensionstagare (32 %). I så gott som varannan kommun är pensionstagarnas andel redan över 40 procent, och i 29 kommuner utgör de mer än hälften av befolkningen.

Landskapet med den största andelen pensionärer är Södra Savolax (42 %). Lägsta andelen pensionstagare finns i Nyland (25 %).

Mindre arbetsoförmåga i Kajanaland

Ca sex procent av befolkningen i arbetsför ålder är sjukpensionerade. Det är litet mindre än år 2015. Bland landskapen har Kajanaland fortfarande den största andelen sjukpensionerande (9,8 %), medan Åland har den minsta (3,7 %). I en dryg fjärdedel av kommunerna i Finland överstiger andelen tio procent.

– Antalet sjukpensionärer minskade i synnerhet i nordöstra Finland. Även om Kajanaland har den största andelen sjukpensionärer i förhållande till personer i arbetsför ålder, kom den äntligen under 10-procentsgränsen, säger Palotie-Heino.

Totalpensionsutgiften år 2016 var 29,7 miljarder euro, varav arbetspensionerna utgjorde 26 miljarder och FPA-pensionerna 2,5 miljarder.

Vad visar medelpensionen?

  • Den genomsnittliga pensionen per månad till personer som får arbetspension eller folkpension och bor i Finland
  • De som får deltidspension eller enbart familjepension är inte medräknade.

Statistik över pensionstagarna i Finland

Statistikdatabas (Tabeller)

Totala pensionsutgifter

Karta: Medelpensionen år 2016 efter landskap (pdf)

Närmare: Statistikchef Tiina Palotie-Heino tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Statistikplanerare Heidi Nyman, tfn 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi