Finländarna vet litet om pensionsskyddet

 

Finländarna vet snarare litet än mycket om pensionsskyddet, visar Pensionsskyddscentralens nya pensionsbarometer. Största delen tror sig ändå vara tillräckligt väl insatt i pensionsfrågor. Sex av tio litar på pensionssystemet, en fjärdedel litar inte på det.

Enligt pensionsbarometern upplever en tredjedel av finländarna att de vet mycket eller ganska mycket om pensioner. Nästan hälften vet litet eller ganska litet.

Finländarna tror ändå att de vet tillräckligt om pensioner för sina egna behov. Det konstaterar 72 procent av dem som svarat på den nya pensionsbarometerenkäten.

Kunskaperna om pensionsskyddet ökar med stigande ålder. De som är yngre än 35 år vet minst om pensionsskyddet. Majoriteten av dem som nått pensionsåldern upplever däremot att de vet åtminstone ganska mycket om pensioner.

Största delen tror på att de klarar sig som pensionärer

Största delen av befolkningen uppskattar att de kommer att klara sig ekonomiskt när de är pensionerade. 14 procent tror att de kommer att klara sig bra, 40 procent att de kommer att klara sig ganska bra.

Nästan en femtedel av dem som svarat upplever att de kommer att ha det knapert som pensionärer. Fyra procent anser att de kommer att klara sig dåligt, 13 procent att de kommer att klara sig ganska dåligt.

De flesta litar på pensionssystemet, en fjärdedel litar inte

De flesta uppger att de litar på det finländska pensionssystemet. 22 procent av befolkningen litar på det, 37 procent litar ganska mycket på det.

En fjärdedel av befolkningen uppger att de inte litar på pensionssystemet i Finland. Förtroendet är svagast bland 35–49-åringar. Företagare förhåller sig också kritiskt till pensionsskyddet. 40 procent av företagarna litar inte på pensionssystemet eller förhåller sig ganska tveksamt till det.

Det är en medborgarfärdighet att känna till pensionsskyddet

Direktör Mikko Kautto på PSC anser att det är en medborgarfärdighet att känna till pensionsskyddet. För nästan alla är pensionen den viktigaste inkomstkällan efter yrkeslivet. Det är bra att veta vad pensionen grundar sig på och vilka roller en människa har under sin livstid som betalare och mottagare av pensionsskydd.

– Det är förståeligt att pensionsskyddet och dess nivå börjar intressera när man närmar sig pensionsåldern.  Det är emellertid viktigt att ha grundläggande insikter om pensionsskyddet redan innan det är dags för ålderspension. Den framtida pensionen är beroende av deltagandet i arbetslivet och arbetsinkomsterna redan från unga år. De bestämmer inkomstnivån också om man råkar bli arbetsoförmögen, säger Kautto.

Pensionsbarometerenkäten hade beställts av PSC och genomfördes av TNS Gallup Oy. Enkäten gjordes genom telefonintervjuer i maj 2017 och i den deltog 1 002 finländare i åldern 15–79 år. Felmarginalen är ca 3 procentenheter.

 

 

Närmare:

Direktör Mikko Kautto, tfn 029 411 2185, mikko.kautto(at)etk.fi
Chef för forskningsavdelningen Susan Kuivalainen, tfn 029 411 2184, susan.kuivalainen(at)etk.fi

Publikationen:

Eläkebarometri 2017

Presentation på Slideshare