Eläkeläinen kolikko kädessä

Enkätundersökning: Var tionde pensionär upplever allvarliga ekonomiska svårigheter

En del av pensionärerna uppger att de har dragit ner på nödvändiga utgifter såsom mediciner och hälsovård. För ungefär hälften av pensionärerna är det i viss mån svårt att täcka sedvanliga utgifter. Å andra sidan är hälften av pensionärerna rätt nöjda med sin ekonomi.

Nästan tio procent av pensionärerna har allvarliga ekonomiska svårigheter, visar Pensionsskyddscentralens färska enkätundersökning.

I synnerhet låginkomsttagare, arbetsoförmögna och ensamboende har svårt att få ekonomin att gå ihop.  Dessa pensionärer anger att de på grund av penningbrist har dragit ner på nödvändiga utgifter, såsom hälsovård, mediciner eller mat.

– De som upplever hälsoproblem har högre hälsovårdskostnader och därmed mindre pengar för övriga utgifter. Sjukpensionärernas upplevda ekonomi är klart svagare än andra pensionärers, säger forskare Liisa-Maria Palomäki.

För ungefär hälften av pensionärerna är det i viss mån svårt att täcka sedvanliga utgifter. En tredjedel uppger att det inte blir pengar över efter nödvändiga utgifter.

Nästan 3 000 svarade på enkäten

Samplet i PSC:s enkätundersökning var anmärkningsvärt stort. Undersökningen grundar sig på en enkät bland 4 000 pensionstagare hösten 2017.

De som svarade var i åldern 55–85 år och fick ålderspension, sjukpension eller partiell sjukpension. Svarsprocenten var exceptionellt hög, 73 procent.

– I de öppna svaren berättade pensionärerna om sina vardagsbekymmer. Många anpassar sina konsumtionsvanor till att motsvara de disponibla inkomsterna. Ett typiskt konstaterande i de öppna svaren var ”det är inte de stora inkomsterna, utan de små utgifterna”, säger nationalekonom Kati Ahonen.

Hälften av pensionärerna tycker de klarar sig bra

PSC:s enkätundersökning visar också att hälften av pensionärerna är rätt nöjda med sin ekonomi.

Två tredjedelar av pensionärerna har pengar över efter de nödvändiga utgifterna. Ca 40 procent av pensionärerna kan spara från sin inkomst. Dessutom uppger var femte pensionär sig ge ekonomiskt stöd till sina närstående.

– Upplevelserna visar också att det är lätt att klara sig med medelstora eller höga inkomster, även om en del av dem som hade stora inkomster upplevde svårigheter medan en del av dem med låga inkomster inte gjorde det, säger Liisa-Maria Palomäki.

Pensionärer som bodde tillsammans med andra hade bättre upplevd ekonomi än ensamboende. God hälsa har också ett samband med en positiv uppfattning om hur man klarar sig.

Mera forskning behövs om skillnaderna mellan ekonomiska mätare och pensionärernas upplevelser

Forskarna på PSC är i viss mån överraskade över resultaten. Den upplevda ekonomin och objektiva mätare ger delvis olika bilder av pensionärernas ekonomiska välfärd.

– Enligt en undersökning vi offentliggjorde i fjol har pensionärernas ekonomi i snitt utvecklats positivt under de senaste 20 åren. Skillnaderna mellan objektiva mätare för ekonomin och människornas upplevelser och orsakerna till skillnaderna måste undersökas mera, konstaterar Ahonen och Palomäki.

 

 

1,5 miljoner pensionärer i Finland

  • Det finns sammanlagt ca 1,5 miljoner pensionstagare i Finland. Bland dem finns det 174 000 låginkomsttagare.
  • Som låginkomsttagare räknas personer i hushåll med en disponibel penninginkomst på mindre än 60 procent av den nationella medianinkomsten.
  • Definitionen av låginkomsttagare grundar sig på EU:s rekommendation. Statistikcentralen använder också samma definition som det primära måttet på låginkomsttagarstatus.
  • År 2016 hade ett låginkomsttagarhushåll som bestod av en vuxen person inkomster under 1 200 €/mån.


Bildserie:
Eläkeläisten toimeentulokokemukset (SlideShare)

Publikation:
Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2018.

Närmare:
Nationalekonom Kati Ahonen, tfn 029 411 2539, kati.ahonen(at)etk.fi
Forskare Liisa-Maria Palomäki tfn 029 411 2150, liisa-maria.palomaki(at)etk.fi