En pensionär anlitar social- och hälsovårdstjänster för 6 500 euro per år

Mest tjänster anlitas av ålderspensionärer som fyllt 85 och sjukpensionärer som inte har fyllt 55 år. Klientavgifterna för tjänsterna är en belastning i synnerhet för dem som har låga inkomster.

Enligt en färsk undersökning anlitar pensionärer social- och hälsovårdstjänster för 6 500 euro per år och betalar 830 euro i klientavgifter för dem i genomsnitt.

Enligt specialforskare Maria Vaalavuo på Institutet för hälsa och välfärd (THL) finns det dock betydliga skillnader mellan ålders- och inkomstklasser och olika typer av tjänster.

– Också den belastning som avgifterna för social- och hälsovårdstjänsterna innebär för pensionärer varierar mycket, betonar Vaalavuo.

Kostnaderna för dem som anlitar mest tjänster är 50 000 euro per år

Undersökningen visar att ca 10 procent av pensionärerna anlitar anmärkningsvärt mycket social- och hälsovårdstjänster. Nästan 70 procent av alla kostnader för produktionen av tjänster för pensionärer uppstår av tjänster som de anlitar.

– Bland dem som anlitar mest tjänster är kostnaderna i snitt 50 000 euro per år och person, säger Vaalavuo.

Social- och hälsovårdstjänster anlitas mycket i synnerhet av ålderspensionärer som fyllt 85 och sjukpensionärer som inte fyllt 55 år.

Bland åldringar hänför de stora kostnaderna sig typiskt till demensvård, bland yngre pensionärer till psykoser och epilepsi. Många av dem får långvariga boende- eller anstaltstjänster.

Avgifterna en stor belastning för låginkomsttagare

Undersökningen visar också att klientavgifterna för social- och hälsovårdstjänster och självriskerna för läkemedel och resor är mycket stora i förhållande till inkomsterna bland pensionärer med låga inkomster.

– Hos en knapp femtedel av de pensionärer i åldern 18–54 år som ingår i den lägsta inkomstklassen överstiger kostnaderna hela 40 procent av den disponibla inkomsten, säger Vaalavuo.

Undersökningsresultatet förklaras delvis av att personer med utvecklingsstörning som behöver boende- och anstaltstjänster har låga inkomster och anlitar tjänster mycket intensivt. I synnerhet bland unga pensionärer är det vanligt med höga avgifter i relation till låga inkomster. Höga klientavgifter är också vanliga i den äldsta åldersgruppen.

–  Enligt lagstiftningen kan klientavgifterna för långvarig anstaltsvård högst vara 85 procent av inkomsterna, påpekar Vaalavuo.

Klientavgifterna är små i förhållande till tjänsternas värde i pengar

Fastän klientavgifterna för social- och hälsovårdsavgifterna är stora för en del av pensionärerna, är avgifterna ändå små i förhållande till tjänsternas värde mätt i pengar.

– Dygnskostnaden för t.ex. intensifierat serviceboende är ca 140 euro. Med en garantipension på 775 euro kan man endast betala kostnaderna för några dygn. Det betyder att inkomstöverföringen genom offentliga tjänster till pensionären är betydande trots klientavgifterna, säger Vaalavuo.

– Utan offentligt finansierade tjänster skulle kostnaderna i synnerhet för långvarig omsorg bli orimligt stora för de flesta pensionärer, understryker Vaalavuo.

Unikt registermaterial i undersökningen

Undersökningen omfattar alla pensionärer i Finland. Som material användes vårdanmälningsuppgifter från Institutet för hälsa och välfärd och uppgifter om inkomster och socioekonomisk ställning från Statistikcentralen. Utöver dem användes FPA:s registeruppgifter om självrisker för läkemedel och resor och anlitande av privata tjänster. Materialet är från år 2015.

Publikation (på finska):

Sosiaali- terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2018.

Video (på finska):

Eläkeläinen käyttää sote-palveluja 6 500 euron arvosta vuodessa – Maria Vaalavuon haastattalu (YouTube)

Bildserie (på finska): 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle (SlideShare)

Närmare:

Specialforskare Maria Vaalavuo (THL), tfn 029 524 6754, maria.vaalavuo(at)thl.fi