Det finns ett fortsatt arbetsliv för dem som blivit uppsagda efter 45 års ålder

En märkbar del av de uppsagda som fyllt 45 år har blivit sysselsatta på nytt. Forskare vid Tammerfors universitet och Östra Finlands universitet följde under åtta års tid sysselsättningsutvecklingen för uppsagda i åldern 46–60 år.

De äldres sysselsättning är en väsentlig del av längre yrkesbanor och senareläggning av pensioneringar. I Pensionsskyddscentralens undersökning utreddes sysselsättning och pensionering för dem som förlorat sin arbetsplats efter 45 års ålder. Till undersökningen valdes arbetsplatser som år 2005 lagts ner eller som sagt upp över 30 procent av sin personal.

Situationen för de yngre, dvs. de uppsagda i åldern 46-55 år, är förhållandevis god: så gott som under hela undersökningstiden var ca 69 procent sysselsatta. Andelen som genast eller senare blev arbetslösa var 13 procent. Andelen som under uppföljningstiden blev invalidpensionerade var 9 procent.

Av de i åldern 56–60 år var nära 25 procent sysselsatta nästan hela tiden, vilket som väntat var mindre än för de yngre. Då man till detta lägger de som senare gått i ålderspension från arbete (18,5 %) och de som via deltidspension gått i ålderspension (6,6 %), så stiger andelen sysselsatta till ca 50 procent. Trots det pensionerades nästan en tredjedel (32 %) med ålderspension efter arbetslöshet.

Svagaste möjligheter till sysselsättning inom industrin

Branschen har betydelse för sysselsättningen efter uppsägningen. Från industribranschen var det vanligare än från andra branscher att uppsägningen ledde till instabil sysselsättning och arbetslöshet. De som förlorat sina arbeten från små arbetsplatser blev oftare arbetslösa och instabilt sysselsatta. De äldsta pensionerades ofta via invalidpension eller arbetslöshetspension med ålderspension.

Från den offentliga sektorn gick man oftare i ålderspension direkt från arbete eller deltidspension. För dem som förlorat sitt arbete på den privata sektorn gick vägen till ålderspension ofta via arbetslöshet, arbetsoförmåga eller invalidpension.

– I det stora hela ser sysselsättningen för dem som förlorat sin arbetsplats efter fyllda 45 år bättre ut än vad som allmänt ansetts i offentligheten. På samma gång antyder undersökningen att sysselsättningsåtgärder borde riktas till framför allt de som blir uppsagda från industribranschen och små arbetsplatser, konstaterar forskningsavdelningens chef Susan Kuivalainen på Pensionsskyddscentralen.

Arja Kurvinen, Arja Jolkkonen, Pertti Koistinen, Liudmila Lipiäinen, Tapio Nummi ja Pekka Virtanen: Työpaikan menetys työuran loppuvaiheessa – yli 45-vuotiaiden irtisanottujen työllisyysurat ja eläkkeelle siirtyminen. (Att förlora sin anställning efter många år i arbetslivet – sysselsättning och pensionering bland uppsagda som fyllt 45 år). Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2016.

Närmare:

Specialforskare Arja Kurvinen, Östra Finlands universitet, arja.kurvinen(at)uef.fi, tfn 029 445 5144
Professor Pertti Koistinen, Tammerfors universitet, pertti.koistinen(at)uta.fi, tfn 050 318 6123
Avdelningschef Susan Kuivalainen, Pensionsskyddscentralen, susan.kuivalainen(at)etk.fi, tfn 029 411 2184