Depression leder allt mer sällan till sjukpension

Antalet sjukpensioner som beviljas på grund av psykisk ohälsa har minskat med en tredjedel sedan år 2008. De är ändå fortfarande den största enskilda orsaken till sjukpension.

År 2015 blev 18 600 personer sjukpensionerade enligt arbetspensionssystemet. De allmännaste orsakerna var sjukdomar i rörelseorganen samt psykiska sjukdomar och syndrom.

Orsakerna till sjukpension varierade mellan åldersgrupperna: psykiska sjukdomar var den vanligaste diagnosen för 18–34-åringar. Däremot är merparten av dem som sjupensionerades på grund av sjukdomar i rörelseorganen över 50 år.

Antalet nypensionerade med sjukpension har minskat med en fjärdedel sedan år 2008. Den största förändringen har skett i pensionering på grund av psykisk ohälsa. Den har minskat med en tredjedel.

Den vanligaste formen av psykisk ohälsa är depression. År 2007 var antalet pensioneringar på grund av depression som störst med över 4 300 personer som gick i pension. Efter det har trenden varit jämnt nedåtgående: år 2015 pensionerades 2 900 personer med pension på grund av depression – en tredjedel mindre, men ändå åtta personer om dagen.

Depression som sjukdom har inte minskat, så orsakerna till den goda utvecklingen står att finna i rehabiliteringen och den effektiviserade företagshälsovården. Den aktiva och förebyggande företagshälsovården har stärkts med lagändringar och projekt. Till exempel social- och hälsovårdministeriets projekt Masto för att minska depression genomfördes åren 2007–2011.

– Antalet nypensionerade med sjukpension har sjunkit kännbart i åldersgruppen 45–59-åringar. Det här beror sannolikt på att man får stöd för arbetsförmågan och det satsas allt mer på den, berättar Tiina Palotie-Heino, chef för statistikenheten på Pensionsskyddscentralen.

Den största orsaken till arbetsoförmåga är psykisk ohälsa

För närvarande är 161 000 personer sjukpensionerade. Av dem är 67 000, vilket är ca 40 procent, pensionerade på grund av psykisk ohälsa. Den näst största gruppen är sjukdomar i rörelseorganen, som är orsaken till pension för 44 000 personer.

– Tiderna med sjukpension på grund av psykisk ohälsa är längre än tiderna med sjukpension för sjukdomar i rörelseorganen. En delorsak är att pensioner för psykisk ohälsa beviljas till klart yngre personer, berättar Palotie-Heino.

Arbetspensionstagare i Finland, Etk.fi

Närmare:

Statistikplanerare Heidi Nyman, 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi

graafi_tyokyvyttomyys_mielenterveys_2000_2015_sve

graafi_tyokyvyttomyys_paaluokat_2000_2015_sve