Den faktiska pensioneringsåldern har inte förändrats

Enligt statistik från Pensionsskyddscentralen var de finländare som gick i pension i fjol i genomsnitt 61,1 år gamla. Siffran var densamma år 2015. Antalet nya arbetspensionstagare ökade i fjol till 76 000 personer, bland vilka tre av fyra gick i ålderspension.

Den långvariga uppåtgående trenden för pensioneringsåldern vände i förfjol. I fjol hölls läget oförändrat, som väntat. Lagändringarna i samband med 2005 års pensionsreform, såsom gallringen bland förtidspensionerna, höjer inte längre pensioneringsåldern. Samtidigt har den långvariga recessionen ökat benägenheten att gå i pension i och med att möjligheterna att arbeta har minskat.

Utöver reformen har en bättre hälsa och arbetsförmåga bland människor i arbetsför ålder bidragit till att senarelägga pensioneringarna. Antalet nya sjukpensionstagare har minskat med en fjärdedel sedan år 2008. Nu verkar den här utvecklingen ha stannat av åtminstone för tillfället.

Under de senaste åren har antalet nya sjukpensionstagare stabiliserat sig vid något under 19 000 personer.

– Fast antalet personer inte längre har minskat, håller arbetsoförmågans natur på att ändras. Allt färre börjar få full sjukpension. Samtidigt ökar andelen partiellt arbetsförmögna, säger utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

Allt fler går i pension vid 63 års ålder, i fjol nästan 40 procent av de nypensionerade. Den lägsta åldern för ålderspension har redan länge varit den populäraste pensioneringsåldern.

– Det överensstämmer med förhandsuppskattningarna att det inte har skett förändringar i pensionsövergångarna under de senaste åren. En livligare arbetsmarknad och de nya pensionsåldersgränserna, som trädde i kraft i början av året, gör det möjligt att yrkesbanorna blir längre än idag, säger direktör Mikko Kautto på Pensionsskyddscentralen.

År 2016 var den förväntade pensioneringsåldern för 25-åringar 61,1 år och för 50-åringar 62,8 år. Den förväntade pensioneringsåldern beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern, om pensionsfrekvensen och dödligheten hålls på samma nivå som under granskningsåret.

76 000 personer gick i arbetspension

År 2016 gick ca 76 000 personer i arbetspension, vilket är litet fler än året innan och näst mest under hela den tid då mätningar gjorts. I ålderspension gick tre av fyra, sammanlagt 57 000 personer, vilket var mer än någonsin tidigare.

Andelen nya ålderspensionstagare har ökat betydligt under de senaste åren.

– Orsaken är att förtidspensionsstigar såsom arbetslöshetspension har gallrats bort. Till exempel så sent som år 2008 gick bara hälften av de nya pensionstagarna i ålderspension, säger Kannisto.

Deltidspensionerade blev ca 5 000 personer, en tredjedel mer än året innan. Ökningen torde bero på att deltidspensionen skulle avskaffas. År 2016 var den sista möjligheten att ansökan om deltidspension.

 

Närmare:

Direktör  Mikko Kautto, tfn 029 411 2185, 040 740 8095, fornamn.efternamn(at)etk.fi
Utvecklingschef Jari Kannisto, tfn 029 411 2232, 050 368 7559, fornamn.efternamn(at)etk.fi

Tilläggsmaterial

Pensioneringsåldern år 2016 (SlideShare)

Mera statistik över nypensionerade finns på sidorna om faktisk pensioneringssålder på Etk.fi.

Tre fakta om arbetspensionering

  • år 2016 var den genomsnittliga pensioneringsåldern 61,1 år
  • år 2016 gick ca 76 000 personer i arbetspension
  • ca 1,4 miljoner personer får arbetspension för sitt eget arbete.

Förväntad pensioneringsålder

  • beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern, om pensionsfrekvensen och dödligheten hålls på granskningsårets nivå
  • är oberoende av befolkningens åldersstruktur och räknas enligt samma princip som den förväntade livslängden
  • mäter utvecklingen av den förväntade pensioneringsåldern för 25- och 50-åringar.

 

 

Bild: För att målet ska nås i en jämn takt behövs

  • en årlig höjning på knappt 0,2 år från utgångsnivån år 2008
  • en årlig höjning på drygt 0,1 år från nivån år 2016

Pensioneringsåldern har stigit i synnerhet till följd av att arbetslöshetspensionen har avskaffats och sjukpensionerna minskat i antal.