Allt fler nya företagare pensionsförsäkrar sig på miniminivå

Hela två av fem nya företagare låter redan fastställa sin pensionsgrundande FöPL-arbetsinkomst till minimibeloppet eller nära det. Andelen har nästan fördubblats på tre år. Av alla företagare pensionsförsäkrar sig en femtedel nära minimigränsen, visar Pensionsskyddscentralens statistik.

År 2017 var den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten för alla företagare 22 600 euro på årsnivå. Den genomsnittliga arbetsinkomsten minskade något från år 2016. Männens arbetsinkomst var ca 23 600 euro och kvinnornas ca 20 600 euro. Den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten har länge varit ungefär lika stor.

FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för företagarens arbetspensionsförsäkring. Företagaren bör fastställa sin arbetsinkomst så att den motsvarar värdet av företagarens arbetsinsats. FöPL-arbetsinkomsten är ofta mindre än den beskattningsbara förvärvsinkomsten, i snitt 70 procent av den beskattningsbara inkomsten.

– Hälften av de FöPL-arbetsinkomster som är i kraft är mindre än 16 000 euro. De lägsta arbetsinkomsterna har koncentrerat sig vid den lägsta gränsen för FöPL-arbetsinkomsten och vid den nedre gränsen för rätten till utkomstskydd för arbetslösa, säger utvecklingschef Eeva Poutiainen på Pensionsskyddscentralen.

Vanligare att nya företagare försäkrar sig enligt den nedre gränsen

I fjol fanns det 205 000 FöPL-försäkrade företagare. Var femte (22 %) av dem lät fastställa sin arbetsinkomst vid den nedre gränsen för FöPL (7 645 €) eller nära den.

Bland nya företagare var denna andel ännu större. Nästan två av fem (39 %) försäkrade sig enligt den nedre gränsen eller nära den. Andelen har nästan fördubblats på tre år.

Medeltalet för nya företagares arbetsinkomster var ca 16 600 euro år 2017. Den genomsnittliga arbetsinkomsten minskade något från året innan.

– Andelen nya företagare som försäkrar sig enligt den nedre gränsen för FöPL har ökat snabbt sedan år 2015. Nya företagare försäkrar sig ofta också enligt gränsen för rätten till utkomstskydd för arbetslösa, som fr.o.m. 2015 har varit högre än tidigare, säger Poutiainen.

FöPL-arbetsinkomsten bestämmer grunden för företagarens sociala trygghet

Företagarens arbetspensionsförsäkring utgör grunden för företagarens sociala trygghet. Den ger ekonomisk trygghet när företagaren avstår från företagsverksamheten på grund av arbetsoförmåga eller ålder. Om familjeförsörjaren avlider, ger den ekonomisk trygghet för den efterlevande maken och barnen.

– Dagens FöPL ställer företagaren i en besvärlig situation där företagaren måste välja mellan sin nuvarande inkomstnivå och sina inkomster som pensionär. Om försäkringen är på en onödigt låg nivå, blir den sociala tryggheten anspråkslös och pensionen liten, kommenterar direktör Mikko Kautto på Pensionsskyddscentralen.

Förmånernas och pensionsavgifternas belopp grundar sig på företagarens försäkrade FöPL-arbetsinkomst. Enligt FöPL-arbetsinkomsten bestäms pensionens och pensionsavgiftens storlek och många socialförsäkringsförmåner, såsom sjukdagpenning, arbetslöshetsförmåner och föräldradagpenningar.

 

Läs mer:

Närmare:
Direktör Mikko Kautto, tfn 029 411 2185, 040 740 8095, mikko.kautto(at)etk.fi
Utvecklingschef Eeva Poutiainen, tfn 029 411 2219, eeva.poutiainen(at)etk.fi
Matemtiker Ari Kaartinen, tfn 029 411 2638, ari.kaartinen(at)etk.fi

Foto: iStock