42-åriga män har de högsta inkomsterna

Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst är i genomsnitt dryga 2 800 euro i månaden. Kvinnors inkomster är i genomsnitt 800 euro lägre än männens. Inkomsterna är högst hos dem i åldern 40–50 år.

År 2017 var löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst i genomsnitt 2 860 euro i månaden. Medianen var 2 610 euro visar Pensionsskyddscentralens statistik.

Inkomsterna är nästan oförändrade från året innan. Männens arbetspensionsförsäkrade medelinkomst (3 260 €) var 800 euro, dvs. en fjärdedel, högre än kvinnornas (2 470 €). Inkomstskillnaden är tydlig i alla inkomstklasser och ökar ju större inkomsterna är.

Inkomstskillnaderna förklaras av den starkt könsuppdelade arbetsmarknaden. Kvinnornas svagare ställning på arbetsmarknaden syns utöver de lägre lönerna också i tidsbundna anställningar. Kvinnor arbetar oftare deltid än män. Det är också till största delen kvinnorna som stannar hemma med små barn.

– Kvinnor använder 90 procent av barnavårdsförmånerna, vilket syns i inkomsterna och senare i pensionerna, berättar utvecklingschef Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralen.

Utöver tiderna för vård av barn tillväxer arbetspension också under vissa förutsättningar för arbetslöshets-, sjukdoms- och studieperioder. I fjol registrerades förmåner för oavlönade perioder för ca en miljon personer.

Unga kvinnor har de lägsta inkomsterna

Vid en granskning enligt åldersgrupper och kön tjänade kvinnor i åldern 17–30 år minst, i genomsnitt 1 500 euro i månaden. Mest tjänade män i fyrtioårsåldern, i genomsnitt 4 000 euro i månaden.

Inkomstutvecklingen bland män är jämn mellan 20–40 års ålder, efter vilket den upphör. Kvinnors inkomstutveckling stannar upp runt 30 års ålder och fortsätter att stiga efter 35 års ålder.

– Familjebildning verkar inverka på inkomstutvecklingen för kvinnor klart tydligare än för män. Samtidigt når kvinnorna sin lönetopp först vid 50 års ålder, vilket innebär att den inträffar tio år senare än för män, berättar Kannisto.

Kvinnor når sin högsta inkomstdecil med en månadsinkomst på 4 200 euro. För män är motsvarande gräns ca 5 600 euro.

Pensionsskyddscentralens statistik grundar sig på löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster. I dem räknas allt arbetspensionsförsäkrat arbete, även oregelbundna arbeten som kan vara kortvariga eller deltida. Statistikcentralens lönestrukturstatistik beskriver heltidsarbetande personers totallöner, som i fjol i genomsnitt var 3 573 euro i månaden. Medianen var 3 150 euro.

Av arbetskraften arbetar 70 procent inom den privata sektorn

I slutet av år 2017 fanns det 3,3 miljoner försäkrade arbetstagare eller företagare i Finland. Av dem arbetade nära 2,4 miljoner. De sysselsattas antal växte med 40 000 personer från året innan.

Nästan lika många kvinnor som män arbetade, inom den offentliga sektorn var tre av fyra kvinnor. Den offentliga sektorns andel av de förvärvsarbetande var nästan 30 procent.

De förvärvsinkomster som uppges i meddelandet är bruttobelopp som inkluderar arbetstagarens pensionsavgift.

Publikationen Arbetspensionsförsäkrade i Finland år 2017
Statistiksidan Arbetspensionsförsäkrade i Finland
Bildserie Arbetspensionsförsäkrade 2017

Närmare:
Utvecklingschef Jari Kannisto, tfn 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi
Statistikchef Tiina Palotie-Heino, tfn 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi

Bild: iStock