Individuella pensionsförsäkringar och långsiktigt sparande

Individuellt tilläggspensionsskydd kan man skaffa sig genom en frivillig pensionsförsäkring eller ett avtal om långsiktigt sparande (LS-avtal).

En individuell pensionsförsäkring kan tecknas av den försäkrade, hans eller hennes make eller hans eller hennes arbetsgivare. Om arbetsgivaren är försäkringstagare, kan den försäkrade inte själv betala försäkringspremier. PS-avtal kan ingås endast av fysiska personer.

Enligt Finansinspektionen fanns det i Finland vid utgången av augusti 2013 sammanlagt 740 000 individuella pensionsförsäkringar och försäkringsbesparingarnas återköpsvärde var ca 12 miljarder euro. De individuella pensionsförsäkringarnas popularitet har minskat under de senaste åren och det ingås färre nya avtal än förr.

Länkar:

Pensionsreformen höjde på åldersgränserna för individuella pensioner

I samband med 2017 års pensionsreform höjs den nedre åldersgränsen för pension enligt frivilliga pensionsförsäkringar till att bli den samma som den övre gränsen för försäkringsskyldigheten för respektive födelseårskull. För dem som är födda 1957 eller tidigare är den övre gränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958–1961 är den 69 år och för dem som är födda senare är den 70 år.

Premierna för frivilliga individuella pensionsförsäkringar och inbetalningar till avtal om långsiktigt sparande som inletts före år 2013 är avdragsgilla enligt tidigare regler. Åldersgränsen för rätten till skatteavdrag för premier för frivilliga pensionsförsäkringar höjdes redan tidigare till 68 år vid ingången av år 2013.

I försäkringen kan man ha avtalat om utbetalning under en viss tid eller livet ut. Största delen av de individuella pensionsförsäkringarna gäller en viss tid.

En individuell pension förhindrar inte arbete. En del av dem som tar ut individuell pension är fortfarande i arbetslivet. I försäkringsavtal ingår i allmänhet också livförsäkring för den händelse att den försäkrade dör. Då betalas försäkringsbesparingarna till en bestämd del till den försäkrades förmånstagare.

Återbetalning av besparingarna i exceptionella fall

Rätten att säga upp en individuell pensionsförsäkring eller ett PS-avtal har begränsats. Vid bestående arbetsoförmåga kan besparingarna tas ut i förtid. Om den försäkrade har varit arbetslös i mer än ett år kan han eller hon återfå försäkringens återköpsvärde, dvs. de influtna medlen efter avdrag för omkostnaderna för försäkringen.

Olika bolag har olika praxis i fråga om uppsägningar. I pensionsförsäkringar som kan tas ut i förtid på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet förutsätts det i allmänhet att försäkringsbesparingarna har täckts med en livförsäkring.

I en individuell pensionsförsäkring som en arbetsgivare tecknat åt en anställd behöver det inte ingå fribrevsrätt om anställningen upphör före pensionsåldern.

Hur pensionen bestäms

Den pension som kommer att betalas enligt ett avtal om en individuell pensionsförsäkring eller ett LS-avtal bestäms på basis av de influtna besparingarna, dvs. de inbetalade premierna och avkastningen på dem. En individuell pensionsförsäkring kan vara ränteanknuten eller placeringsanknuten.

Avkastningen i en ränteanknuten pensionsförsäkring består av beräkningsräntan samt en separat tilläggsränta som årligen bestäms på basis av försäkringsbolagets resultat.

I en placeringsanknuten pensionsförsäkring bestäms avkastningen enligt värdeutvecklingen hos de placeringsobjekt som försäkringstagaren valt. Risken för avkastningen och kapitalet i en placeringsanknuten försäkring bärs av kunden. Kapitalet har inte lagstadgat depositionsskydd såsom bankdepositioner.

Enligt Finansbranschens centralförbund betalades det sammanlagt 477 miljoner euro i premier för individuella pensionsförsäkringar år 2014. Av dessa betalades 74 procent för placeringsanknutna försäkringsavtal och 26 procent för ränteanknutna avtal.

Länk: