Beskattning av pensioner som betalas till eller från utlandet

Från och med år 2006 har finska pensioner som betalas till personer som är stadigvarande bosatta utomlands, dvs. begränsat skattskyldiga i Finland, beskattats på samma sätt som pensioner till personer som bor i Finland. Skatteprocenten, avdragen och deklarationsförfarandet är desamma som för personer som bor i Finland.

Tidigare togs det ut 35 procents källskatt på pensioner som betalades till personer bosatta utomlands. All skatt som utländska pensionstagare betalar går till staten, även den kalkylmässiga kommunalskatten, som motsvarar den genomsnittliga kommunalskattesatsen.

I vissa fall beskattas pensionen inte alls i Finland utan endast i den stat där pensionstagaren är bosatt, om det finns ett sådant skatteavtal mellan Finland och den andra staten.

Pension som betalas från utlandet har ofta redan beskattats i det land därifrån pensionen betalas. Då tas det inte ut inkomstskatt på pensionen i Finland, men pensionen höjer skatten på sådan inkomst som personen får från Finland. Några länder beskattar inte pension som betalas därifrån och då beskattas pensionen normalt i Finland.

Hur pensionen från ett visst land behandlas i beskattningen i Finland framgår av ett eventuellt skatteavtal mellan länderna. Skatteavtal ingås för att förhindra dubbel beskattning. Finland har ett avtal med mer än 60 stater. På utländska pensioner tas det vanligen ut den försäkrades sjukvårdsavgift i Finland.

Länk: