Lagstadgad pension beskattas som förvärvsinkomst

Beskattningen av lagstadgade pensioner bestäms huvudsakligen på samma sätt som beskattningen av övriga förvärvsinkomster. Följande inkomster är dock skattefria:

  • barntillägg till folkpension
  • vårdbidrag för pensionstagare
  • fronttillägg, veterantillägg och bostadsbidrag för pensionstagare

Skatte- och avgiftsbelastningen på pensionsinkomst och löneinkomst är olika på grund av att skatteavdragen och socialförsäkringsavgifterna är olika. På pensionsinkomst beviljas pensionsinkomstavdrag i både kommun- och statsbeskattningen.

På pensionsinkomst behöver man inte betala arbetslöshetsförsäkringsavgift eller arbetspensionsavgift. Sjukvårdsavgift tas ut på pensionsinkomst, men inte sjukförsäkringens dagpenningsavgift.

Tabell: Fullt pensionsinkomstavdrag år 2018 samt årsinkomstgränsen vid vilken pensionstagaren börjar betala skatt och årsinkomstgränsen vid vilken avdraget inte beviljas.

Fullt avdrag Skatt tas ut om inkomsten är Inget avdrag om inkomsten är
Kommunbeskattning 9 040 11 093 26 765
Statsbeskattning 11 560 24 024 41 981

I låga inkomstklasser är en pensionstagares nettoinkomst större än en löntagares med samma inkomstnivå. På högre inkomstnivåer jämnas beskattningen ut.

På högre inkomstnivåer är avgifterna och skatterna på pensionsinkomst ungefär desamma som löntagares skatter och avgifter, inklusive löntagares förhöjda arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift. År 2018 är arbetstagarnes arbetspensionsförsäkringsavgift 6,35 procent för personer i åldern 17–52 och 63–67 år och 7,85 procent för dem i åldern 53–62 år. Övergångsbestämmelsen om förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift för dem i åldern 53–62 år är i kraft åren 2017–2025.

Pensionstagares och löntagares skatter och avgifter i procent av bruttoinkomsten år 2018

Pensionstagares skatter och avgifter i procent av bruttoinkomsten år 2018 

Pensionstagares löneinkomster beskattas på samma sätt som vilken löneinkomst som helst. Övriga förvärvsinkomster minskar pensionsinkomstavdraget; när avdraget minskar, höjs skatteprocenten. På egentliga löneinkomster beviljas emellertid avdrag för inkomstens förvärvande, förvärvsinkomstavdrag och arbetsinkomstavdrag.

Arbetslöshetsförsäkringsavgift tas inte ut av lön till personer som fyllt 65 år. Arbetspensionsförsäkringsavgift ska betalas till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten, som varierar beroende på åldersklass. Sjukförsäkringens dagpenningsavgift tas inte ut av lön till personer som fyllt 68.

Läs mer: