Pensionens nivå och vad den påverkas av

Det totala pensionsskyddet består av arbetspension, folkpension och tilläggspension, som kan ha bekostats av den försäkrade själv eller av arbetsgivaren. Pension kan också betalas enligt de lagstadgade trafik- och olycksfallsförsäkringarna (s.k. LITA-pensioner).

Arbetspension utgående från lönen

Syftet med arbetspensionen är att de som går i pension i rimlig utsträckning kan bibehålla sin tidigare konsumtionsnivå både vid och efter pensioneringen.

Efter pensionsreformen år 2005 tjänar man från 18 års ålder in arbetspension för allt arbete som försäkrats enligt arbetspensionslagarna. Från och med år 2017 tjänar arbetstagare in pension redan från 17 års ålder. De som har haft en genomsnittlig yrkesbana får i pensionsåldern sin huvudsakliga försörjning genom arbetspensionen.

Folkpensionen kompletterar pensionsskyddet för låginkomsttagare

Om arbetspensionen blir liten för att yrkesbanan har varit kort eller osammanhängande, blir folkpensionen ett tillskott till den. Alla som är bosatta i Finland har rätt till folkpension under vissa förutsättningar.

Pensionstagare med låga inkomster kan också få andra inkomstöverföringar som betalas av Folkpensionsanstalten. Sådana är t.ex. bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionstagare. Garantipensionen, som har införts 2011, ger de pensionstagare som har de allra lägsta pensionerna en viss minimitrygghet.

Tilläggspensionerna är ett frivilligt komplement

Tilläggspensioner, som arbetsgivaren eller den försäkrade själv betalat, kan utgöra en kompletterande inkomst under pensionstiden. Hittills har tilläggspensioner spelat en liten roll för det totala pensionsskyddet. De lagstadgade pensionerna utgör ca 94 procent av det totala pensionsskyddet.

Skatterna bestämmer den slutliga nivån

Pensionen slutliga nivå består av den pension som pensionstagaren får efter skatter och socialförsäkringsavgifter. Beskattningen av lagstadgade pensioner bestäms huvudsakligen på samma sätt som beskattningen av övriga förvärvsinkomster. Skatterna och avgifterna på pensionsinkomster och löneinkomster skiljer sig dock från varandra för att skatteavdragen och socialförsäkringsavgifterna är olika.

Olika sätt att mäta pensionstagarnas inkomstnivå

Pensionsskyddets nivå kan mätas t.ex. genom att studera medelpensionerna. Medelpensionerna har stigit i och med att arbetspensionssystemet successivt trätt i kraft, lönerna har ökat och yrkesbanorna har förlängts.

Pensionernas nivå kan också studeras i proportion till inkomsterna före pensionen. Då talar man om ersättningskvot.

Om perspektivet vidgas från pensionens nivå till pensionstagarens ekonomi, spelar hushållets storlek, struktur och boendeform en stor roll. Ett hushåll med två pensionstagare klarar sig på mindre pengar än två ensamstående pensionstagare. Boendekostnaderna är ofta lägre om man äger sin bostad än om man bor på hyra.