Avträdelsestöd är en specialpension för lantbruksföretagare

Avträdelsestödet ingår inte i arbetspensionssystemets förmåner, fast den beräknas på basis av arbetsinkomster som försäkrats inom arbetspensionssystemet. Det är en form av lantbruksstöd, en specialpension som bekostas helt av statens medel. Syftet med det är att möjliggöra generationsväxling i rätt tid före pensionsåldern.

Avträdelsestödet grundar sig på lagen om avträdelsestöd, som är en temporär lag. Den gäller till utgången av år 2018.

Avträdelsestödet är den enda specialpension för lantbrukare som beviljas idag. Det betalas till lantbruksföretagare som avstår från lantbruksproduktion eller renskötsel före pensionsåldern.

Avträdelsestöd betalas till den som äger gården och hans eller hennes make. En efterlevande make till gårdsägaren har rätt till avträdelsestöd om han eller hon har giftorätt till gården. Avträdarens make kan tillsammans med sin make få rätt till avträdelsestöd högst fem år innan han eller hon uppnår minimiåldern, men då börjar förmånen betalas först när han eller hon uppnår den ålder som utgör villkor för utbetalningen.

Den som avstår från lantbruk kan få avträdelsestöd vid 60 års ålder och den som avstår från renskötsel vid 57 års ålder.

Avträdelsestödet bestäms som arbetspension och folkpension

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel. Om den som får avträdelsestöd har barn under 16 år, betalas ett barntillägg till avträdelsestödet.

Grundbeloppet motsvarar den invalidpension som på basis av LFöPL-arbetsinkomsterna skulle betalas till den försäkrade, om han eller hon blev arbetsoförmögen vid tidpunkten för avträdelsen.

Kompletteringsdelen är lika stor som den folkpension, som den försäkrade skulle ha beviljats, om han eller hon vid tidpunkten för avträdelsen skulle ha haft rätt till folkpension som sjukpension. År 2015 uppgick specialpensioner för lantbruksföretagare i genomsnitt till 1 100 euro i månaden.

År 2016 gick 200  försäkrade i pension så att de började få specialpension för lantbruksföretagare. I slutet av år 2016 fick sammanlagt 13 600 personer specialpension för lantbruksföretagare. Antalet personer som får specialpension för lantbruksföretagare minskar i och med att antalet lantbruksföretagare minskar. Som störst var antalet pensionstagare under första hälften av 1990-talet.

Läs mer: