Pensionsavgifter och pensionsfonder

Pensionsavgifterna i olika länder

Här följer en presentation om arbetsgivarnas och löntagarnas lagstadgade och obligatoriska pensionsavgifter i EU- och EES-länderna samt Schweiz år 2010.

Utöver arbetsgivarnas och de anställdas pensionsavgifter deltar också staten i olika länder i varierande grad i finansieringen av pensionerna. Till exempel i Danmark finansierar staten folkpen-sionerna och dess andel i totalfinansieringen av det lagstadgade pensionssystemet är betydande.

Jämförelse av nivåerna på pensionsavgifterna ger en bild av belastningen av de totala avgifterna som pensionsskyddet orsakar i de olika länderna, då man utöver de lagstadgade pensionsavgif-terna beaktar statens andel av finansieringen och avgifterna till tilläggspensionssystem, som i många länder är obligatoriska.