Arbetsmarknadspensionens betydelse i olika länder

I motsats till arbetspensionssystemet i Finland får man i många länder pension från flera pensionssystem för samma förvärvsverksamhet. Den totala pensionen bildas av lagstadgade pensioner och kompletterande tilläggspensionssystem som man har avtalat om på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspensionerna är i regel system som kompletterar det lagstadgade skyddet, därför kallas de ofta för tilläggspensioner. Tilläggspensionsskyddet kan vara frivilligt eller obligatoriskt och det kan vara arbetsgivarspecifikt eller ordnas individuellt eller gälla kollektivt stora löntagargrupper. Allmänt taget är arbetsmarknadspensionerna inte lika omfattande som de lagstadgade pensionerna.

I EU:s så kallade traditionella modell med tre pelare, som används internationellt för att beskriva pensionsskyddets helhet, representerar arbetsmarknadspensionerna typiskt pensionsskyddets andra pelare.

Hur viktiga de arbetsmarknadsbaserade tilläggspensionerna är för pensionsskyddet som helhet varierar länderna emellan och beror delvis på nivån av det lagstadgade pensionsskyddet.

Den lagstadgade pensionens ersättningsnivå och arbetsmarknadspensionens omfattning (% av löntagarna) i olika länder.

arbetsmarknadspensionernas_omfattning

Pensionsskyddscentralen har publicerat en utredning om arbetsmarknadspensioner. Den ger en bild av hur den totala pensionen bildas i de länder i vilka arbetsmarknadspensionerna utgör en betydande del av pensionsskyddet. Utgångspunkten för utredningen har varit behovet av att reda ut hur det inkomstrelaterade pensionsskyddet som ofta består av många nivåer och administrativt är splittrat bildas.

Arbetspensionen i Finland är lagstadgad social trygghet, men i vårt arbetspensionssystem finns också drag som liknar arbetsmarknadens tilläggspensioner.  Dessa är bland annat arbetspensionssystemets taklöshet, arbetsmarknadsorganisationernas centrala roll i utvecklingen av systemet och administrationen, en decentraliserad förvaltningsmodell och konkurrensen mellan aktörerna samt fonderingen av pensionerna.

De internationella jämförelserna av pensionssystemen begränsas ofta till det lagstadgade pensionsskyddet. Jämförelsen av pensionsskyddet mellan Finland och andra länder försvåras av att arbetsmarknadspensionerna inte beaktas och bilden av ländernas pensionsskydd blir också bristfällig.   En mer jämförbar bild av länderna får man genom att också ta med arbetsmarknadspensionerna i granskningen.

Länderna som jämförs i utredningen är: Danmark, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Läs mer:

Eläketurvan rakenne ja työmarkkinaeläkkeiden merkitys eri maissa, publikation på finska (Pensionsskyddets struktur och arbetsmarknadspensionernas betydelse i olika länder)