Tillsynen av arbetspensionssystemet

Tillsynssystemet för arbetspensionsanstalterna består av försäkringsanstalternas administration, interna övervakningssystem och revision samt extern övervakning. Detsamma gäller för försäkringsverksamheten i övrigt.

Försäkringsverksamhet kräver koncession. Arbetspensionsförsäkringsbolagens koncessioner beviljas av statsrådet. Pensionsstiftelserna och pensionskassorna ska ha stadgar som fastställts av Finansinspektionen, men det krävs ingen egentlig koncession.  Pensionsanstalter som grundats genom lag är däremot Keva, Statskontoret och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan.

Den offentliga tillsynen av den privata sektorns arbetspensionsanstalter samt lantbruksföretagarnas och sjömännens särskilda pensionsanstalter utövas av social- och hälsovårdsministeriet och Finansinspektionen (FI).

Keva och Statskontoret övervakas av finansministeriet och den evangelisk-lutherska kyrkans pensionsfond övervakas av undervisnings- och kulturministeriet samt kyrkostyrelsen som är underställd kyrkomötet.

Länkar:

Finansinspektionen övervakar arbetspensionsanstalterna

Tillsynen och inspektionen av arbetspensionsanstalterna ankommer på Finansinspektionen (FI), en finans- och försäkringstillsynsmyndighet som administrativt hör ihop med Finlands Bank. Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn gäller också de särskilda pensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen och placeringsverksamheten inom pensionsanstalterna för den offentliga sektorn.

FI utövar tillsyn och inspektion över att pensionsanstalterna följer lagen, god förvaltningssed och lämpliga förfaranden i sin verksamhet.  Finansinspektionen övervakar i synnerhet utvecklingen av pensionsanstalternas ekonomi och solvens. FI fastställer också pensionsstiftelsernas och -kassornas stadgar och för register över pensionsstiftelser och pensionskassor samt register över försäkringsbolag som beviljats koncession.

Om FI upptäcker felaktigt förfarande kan FI ge pensionsanstalten en anmärkning, uppmana den att rätta till omständigheten inom utsatt tid eller förbjuda den att fortsätta med det felaktiga förfarandet.  Förbudet kan förenas med vite.  Statsrådet kan slutligen begränsa arbetspensionsbolagets koncession eller återkalla den.

Pensionsanstalten är skyldig att årligen lämna in sitt bokslut till FI, en berättelse över sin verksamhet och ställning enligt FI:s bestämmelser samt övriga behövliga uppgifter. FI har rätt att utföra inspektioner i pensionsanstaltens lokaler och delta i de möten där beslutanderätt utövas. FI har ändå inte rätt att delta i beslutsfattandet.