Långsiktiga prognoser om arbetspensionsutgiften och finansieringen

En av Pensionsskyddscentralens lagstadgade uppgifter är att göra uppskattningar och beräkningar om pensionsskyddets utveckling och finansiering. Vi gör ständigt bedömningar av den framtida utvecklingen av pensionsutgifterna, pensionsfonderna och pensionsavgifterna. Med hjälp av en långsiktig planeringsmodell (PTS-modellen) gör vi upp kalkyler som sträcker sig ca 70 år framåt i tiden.

Resultaten av kalkylerna publiceras regelbundet med 2-3 års  mellanrum i Pensionsskyddscentralens publikationsserie. Utöver den regelbundna rapporteringen gör vi beräkningar om b.la. pensionsreformernas effekter.

Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognos om pensionsutgiften omfattar arbetspensionslagarna för den privata och den offentliga sektorn samt folkpensionen och garantipensionen. PTS-modellen simulerar det lagstadgade pensionssystemets funktion och beräkningarna grundar sig på en medelvärdesteknik som tar hänsyn till ålder och kön.

Detaljerade finansieringskalkyler görs om pensionerna enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn. Dessutom görs också standardavgiftsberäkningar om de kommunala pensionerna och hela arbetspensionssystemet.

Mer detaljerad information om PTS-modellen, ELSI-mikrosimuleringsmodellen och beräkningar som anknyter till dem finns i delen Långtidsprognoser.

Pensionsskyddscentralen gör också upp pensionsutgiftskalkylerna för Finlands del år EU:s Aging Working Group (AWG) utgående från EU-antaganden. De görs med tre års mellanrum.

Läs mer: