Finansieringen av folkpensionsförmånerna

Kostnaderna för folkpensioner finansieras helt och hållet med statens skattemedel enligt ett fördelingssystem. År 2019 betalades det folk- och garantipensioner för 2,3 miljarder euro.

Enligt folkpensionslagen ska det finnas en liten buffertfond för folkpensionsförsäkringen (Folkpensionsfondens finansieringstillgångar). I lagen föreskrivs ett minimibelopp för finansieringstillgångarna som är minst 3,5 procent av de årliga totalutgifterna för folkpensionsförsäkringen. I slutet av år 2018 var folkpensionsanstaltens finansieringstillgångar ca 77 miljoner euro, vilket översteg minimibeloppet med 74 000 euro.

På andra webbplatser: