Finansieringen av folkpensionsförmånerna

Kostnaderna för folkpensioner finansieras helt och hållet med statens skattemedel enligt ett fördelingssystem. År 2017 betalades det folk- och garantipensioner för 2,4 miljarder euro.

Enligt folkpensionslagen ska det finnas en liten buffertfond för folkpensionsförsäkringen (Folkpensionsfondens finansieringstillgångar). I lagen föreskrivs ett minimibelopp för finansieringstillgångarna som är minst 3,5 procent av de årliga totalutgifterna för folkpensionsförsäkringen. I slutet av år 2017 var folkpensionsanstaltens finansieringstillgångar ca 85 miljoner euro, vilket översteg minimibeloppet med sex miljoner euro.

På andra webbplatser: