Styrning och samordning av socialpolitiken inom EU

Gemensamma socialpolitiska mål på EU-nivå har sedan början av 2000-talet satts på tre socialpolitiska delområden: för att motarbeta fattigdom och utslagning, reformera pensionssystemen  och reformera hälsovårds- och omsorgssystemen. Hur de gemensamma reformmålen på den sociala trygghetens område uppnås följs inom ramen för samarbete som bygger på den öppna samordningsmetoden.

Det har ansetts att pensions- och hälsovårds- och omsorgssystemen behöver reformeras för att EU-befolkningen åldras vilket ökar kostnaderna för dessa system under de närmaste årtiondena. Utan reformer skulle det äventyra balansen i de offentliga finanserna i flera medlemsländer. Det har också betraktats som viktigt att reformera pensionssystemen så att den höga sysselsättningsnivån enligt sysselsättningsstrategin kan nås.

Samarbetet mellan kommissionen och medlemsländerna har skett genom den s.k. öppna samordningsmetoden. Genom den avtalar man om gemensamma mål på EU-nivå inom det politikområde där metoden tillämpas. Man avtalar också tillsammans om indikatorerna för måluppfyllelsen. Målet är att förenhetliga åtgärderna mellan olika medlemsstater. Inom socialpolitiken har samarbetet enligt den öppna samordningsmetoden karaktären av lärande av varandra, som inte är juridiskt bindande.

Medlemsländerna rapporterar om sina socialpolitiska åtgärder till kommissionen och de andra medlemsländerna (rådet och kommittén för socialt skydd) årligen i en strategisk social rapport (Strategic Social Report, SSR). Den lämnas in hos kommittén för socialt skydd i april samtidigt med de nationella reformprogrammen enligt EU 2020-strategin (National Reform Programme, NRP) och stabilitets- och konvergensprogrammen enligt stabilitets- och tillväxtpakten. I den strategiska rapporten berättas kortfattat om medlemsländernas åtgärder inom social- och hälsovårdssektorn under året.

EU-målen för pensionssystemreformer gäller förutom att se till att systemen är finansiellt hållbara och minska tidig övergång i pension och dessutom också att trygga tillräckliga pensioner med lagstadgade och kompletterande pensioner och att reformera pensionssystemen så att de bättre än förr svara på de behov som skapas i moderna samhällen.

På andra webbplatser: