Europa 2020-strategin

Europa 2020-strategin (EU2020-strategin) är EU:s gemensamma ekonomi- och sysselsättningspolitiska tioårsprogram för åren 2011–2020. Dess motto är smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

I strategin slås prioriterade områden och mål på EU-nivå och nationella nivå för att stimulera tillväxten under de tio följande åren. Där behandlas både utmaningar på kort sikt med anknytning till den ekonomiska krisen och behovet av strukturreformer som har effekt på längre sikt.

Fastän Europa 2020-strategin framför allt är en ekonomi- och sysselsättningspolitisk strategi, innehåller den också socialpolitiska mål. Hur alla dessa mål uppnås följs årligen samtidigt inom ramen för den europeiska terminen. För att styra det nationella beslutsfattandet slår Europarådet årligen fast rekommendationer för medlemsstaterna som en del av den europeiska terminen.

Det sysselsättningspolitiska målet för strategin är att 75 procent av befolkningen i förvärvsaktiv ålder (20–64 år) är i arbete år 2020. Finlands nationella mål är att höja sysselsättningsgraden till 78 procent. Man vill också höja arbetskraftens utbildningsnivå.

Ett av nyckelmålen för strategin gäller minskning av fattigdomen  och utslagningen i medlemsländerna. Före år 2020 ska antalet människor som löper risk för fattigdom inom EU minska med 20 miljoner jämfört med år 2010.

Läs mer:

På andra webbplatser: