Den öppna samordningsmetoden i fråga om pensioner

På EU-nivå diskuteras pensionssystemen i kommittén för social skydd, där medlemsländerna och EU-kommissionen är representerade. Kommittén arbetar enligt den öppna samordningsmetoden.

Förenklat innebär den öppna samordningsmetoden att medlemsstaterna och kommissionen tillsammans beslutar om strategiska mål, som man förbinder sig till.  I kommittén för socialt skydd analyserar man pensionsreformer, kartlägger god praxis och lär sig av varandra. Man beslutar nationellt om vilka metoder man väljer för att nå målen.

Gemensamma strategiska mål som man går in för

EU:s befogenheter grundar sig på att medlemsstaterna i grundfördragen har överlåtit rätten att verka inom vissa delområden. Befogenheterna har indelats i tre klasser: exklusiva befogenheter, delade befogenheter och stödjande befogenheter, dvs, befogenheter att stödja, samordna eller kompletteras medlemsländernas åtgärder. I fråga om lagstadgade pensionssystem är befogenheterna nationella.

Inom socialpolitiken råder delade befogenheter. Inom socialpolitiken får EU agera inom fälten för samordning av den sociala tryggheten, reglering av arbetarskyddet eller arbetslivet, jämställdheten mellan könen, förebyggande av diskriminering, sociala program och hälsopolitik.

Pensionssystemen utvärderas med indikatorer

Genom den öppna samordningsmetoden har länderna förbundit sig att upprätthålla pensionssystem som

  • tillhandahåller tillräckliga pensioner för alla och garanterar en rimlig levnadsstandard som pensionär
  • är finansiellt hållbara med hänsyn till den offentliga ekonomin och den åldrande befolkningen och stöder längre arbetsliv och aktivitet i högre ålder
  • är moderna och transparenta, anpassade till mäns och kvinnors förväntningar och önskemål och till moderna samhällen med beaktande av befolkningens åldrande och strukturomvandlingen.

Dessa tre huvudmål följs med hjälp av en uppsättning indexmätare. För varje huvudmål finns det en uppsättning indexmätare som består av primära indikatorer och sekundära indikatorer. Eurostat samlar i indikatorerna från varje medlemsstat och kommittén för socialt skydd följer deras utveckling.

Viktiga uppföljningsrapporter är också rapporten om pensionernas tillräcklighet som utkommer vart tredje år och rapporten om åldrande, som granskar pensionssystemens finansiella hållbarhet och bereds av en arbetsgrupp som är underställd kommittén för ekonomisk politik.

 

På andra webbplatser: