EU:s ekonomiska, sysselsättnings- och socialpolitik

EU:s ekonomiska politik och sysselsättnings- och socialpolitik påverkar arbetspensionssystemet i Finland på många sätt.

Beslut som gäller ekonomi, sysselsättning och social trygghet fattas huvudsakligen nationellt. På EU-nivå avtalar man dock om gemensamma riktlinjer för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken, som de nationella besluten ska överensstämma med. På centrala delområden inom socialpolitiken har man också kommit överens om gemensamma mål för medlemsländerna. Reformer av pensionssystemen än ett sådant område.

Unionens grundfördrag förutsätter att medlemsländerna samordnar sin ekonomiska politik och sysselsättningspolitik så att unionens gemensamma mål kan nås. Enligt grundfördraget ska EU-kommissionen också underlätta samordningen av medlemsländernas åtgärder inom socialpolitikens och i synnerhet den sociala trygghetens område.

Gemensamma spelregler är särskilt vikta i de länder som hör till den ekonomiska och monetära unionen (EMU), eftersom varje medlemslands avgöranden kan ha verkningar som utsträcker sig till de övriga länderna i EMU och även vidare inom EU.

Därför försöker man sätta mål inom olika politikområden på EU-nivå så att de inte ska stå i konflikt med varandra utan stödja varandra. Denna samordning har intensifierats under de senare åren