Genom riskhanteringen säkerställs verksamhetsförutsättningarna

Riskhanteringen är en del av Pensionsskyddscentralens resultatplanering och strategiska och operativa ledning. Den utgör en del av det dagliga beslutsfattandet, verksamhetsuppföljningen och interna kontrollen.

Det främsta målet för Pensionsskyddscentralens riskhantering är att identifiera centrala riskfaktorer som hänför sig till verksamheten och hantera dem så att vi uppnår våra strategiska och operativa mål.

Riskhanteringen styrs genom bestämmelser, anvisningar och rekommendationer. De viktigaste bestämmelserna som styr riskhanteringen på Pensionsskyddscentralen är lagen om Pensionsskyddscentralen, EU:s allmänna dataskyddsförordning, offentlighetslagen och lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Pensionsskyddscentralen har också en lagstadgad skyldighet att vidta förberedelser. Enligt den ska Pensionsskyddscentralen genom kontinuitets- och beredskapsplaner och andra förhandsåtgärder säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt.