Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet i Finland

Statistik från Pensionsskyddscentralen 04/2017

Författare

Jari Kannisto

I publikationen studeras pensioneringsåldern med hjälp av ett mått som tagits fram för detta ändamål, den förväntade pensioneringsåldern. I publikationen presenteras definitionen på och beräkningssättet för den förväntade pensionsåldern och beskrivs dess utveckling åren 1996–2016.

Publikationens tabell 3 (s. 61) har korrigerats 8.6.2017.