Arbetspensionslagstiftningen 2017

Pensionsskyddscentralens handböcker 02/2017

Boken Arbetspensionslagstiftningen 2017 innehåller pensionsreformen som trädde i kraft 1.1.2017. Boken innehåller också lagstiftning gällande kostnadsfördelning och solvens samt några med arbetspensionslagarna förknippade lagar.

Bokens innehåll finns uppdaterad i adressen www.saadospalvelu.fi i samarbete mellan Pensionsskyddscentralen och Edita. Förutom bokens innehåll innehåller webbtjänsten upphävda författningar, rättspraxis, indextal och belopp, beräkningsgrunder, grunder för kostnadsfördelningen och internationell lagstiftning. Webbtjänsten uppdateras ständigt.

Boken har gjorts i samarbete mellan Pensionsskyddscentralen och Edita Publishing Ab. Projektet har letts av chefen för PSC:s juridiska avdelning Maijaliisa Takanen och produktchef Altti Mieho från Edita. Redigering: PSC jurist Rolf Storsjö med stöd av juridiska avdelningen och Planeringsavdelningen. Redaktör: Matti Spoof, Edita.

Priset: 50 €