Det finns en nyare publikation över denna statistik: Statistik över pensionstagarna i Finland

Statistik över pensionstagarna i Finland

Nästan 1,5 miljoner pensionstagare

I slutet av år 2011 uppgick antalet pensionstagare till 1 483 000. Av dem fick 1 433 000 egen pension och 284 000 familjepension. Av familjepensionstagarna var 263 000 efterlevande makar och 22 000 barn.

Nästan 1,2 miljoner pensionstagare fick endast egen pension, medan 234 000 fick egen pension och familjepension samtidigt och 51 000 fick enbart familjepension. Utomlands bodde 63 000 pensionstagare.

Samtliga pensionstagare efter pensionsslag 31.12.2011

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över pensionstagarna i Finland 2011

Statistiken över pensionstagarna i Finland produceras av Pensionsskyddscentralens (PSC) statistikavdelning i samarbete med statistikgruppen på FPA:s aktuarie- och statistikavdelning.

Såväl Pensionsskyddscentralen som FPA är enligt lag skyldiga att föra statistik. I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att PSC har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Enligt Pensionsskyddscentralens arbetsordning sköts uppgörandet av statistik av statistikavdelningen. I lagen om Folkpensionsanstalten konstateras likaså att det hör till FPA:s uppgifter att bl.a. uppgöra statistik, beräkningar och prognoser. Enligt FPA:s arbetsordning hör statistikföringen till statistikgruppen på centralförvaltningens aktuarie- och statistikavdelning.

Framställningen av statistiken finansieras årligen ur Pensionsskyddscentralens och FPA:s medel.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem, arbetspensions- och folkpensionssystemet. Statistiken över pensionstagarna i Finland ger en täckande helhetsbild av de pensioner som utbetalas enligt arbetspensions- och folkpensionssystemet i Finland. Statistiken samlar de pensioner som en person får från olika håll till en helhet. Statistiken är nästan uttömmande i fråga om det lagstagade pensionsskyddet.

Arbetspensioner sköts inom den privata sektorn av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn av pensionsanstalter. Pensionsskyddscentralen fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag. Folkpensionssystemet sköts av FPA.

Det lagstadgade pensionsskyddet omfattar dessutom ersättningar enligt trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfallsförsäkring samt SOLITA-ersättningar enligt militärskade- och militärolycksfallslagen som klassificeras som pensioner, dvs. så kallade SOLITA-pensioner. Av dem innefattar statistiksiffrorna endast sådana SOLITA-pensioner som betalas till personer som får dem vid sidan av arbets- eller folkpension.  Personer som endast får SOLITA-pension ingår inte i statistiken. Trafikförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund samlar in de uppgifter som behövs för statistiken hos trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna.

Lagen om garantipension trädde i kraft 1.3.2011. Den garanterar att personer som är bosatta i Finland får en minimipension. Av dem som får garantipension är endast de som samtidigt får garantipension vid sidan av arbets- eller folkpension med i denna statistik. Personer som endast får garantipension ingår inte i statistiken. FPA sköter om utbetalningen av garantipensionen.

Utöver de lagstadgade pensionerna innefattar statistiken även frivilligt registrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivarna bekostar. Frivilligt oregistrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostar ingår däremot inte i siffrorna i denna statistik, och inte heller sådant frivilligt pensionsskydd som bekostas av personerna själva.

Statistiken innehåller uppgifter om antal, medelpensioner och fördelningen av pensionernas storlek bland personer som fick pension i slutet av året. Dessutom innehåller den antalsuppgifter om personer som gått i pension under året samt uppgifter om den årliga pensionsutgiften.

I statistiken används följande klassificeringar: pensionssystem, pensionsslag, pensionstagarens kön och ålder, pensionens belopp, regional indelning, medborgarskap samt sjukdomsgrupp (i fråga om sjukpensioner).

Statistiken riktar sig till beslutsfattare, planerare och forskare samt specialister inom pensionsområdet. Informationen torde intressera också medier, pensionärsorganisationer och andra som behöver information om ämnesområdet. Lika heltäckande statistik över pensionstagarna i Finland finns inte tillgänglig någon annanstans.

Uppgifternas tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på ett totalmaterial om de pensioner som utbetalats av FPA och arbetspensionssystemet och om pensionstagarna. Uppgifterna i statistiken sammanställs ur datalagret för den gemensamma statistiken (pensionstagarna och pensionsutgiften) och ur statistikregistret över nypensionerade (nypensionerade).

Datalagret för den gemensamma statistiken innehåller information om alla som fått pension enligt arbetspensions- eller folkpensionssystemet på årets sista dag och om den årliga pensionsutgiften. I statistikregistret över nypensionerade finns uppgifter om alla pensioner som börjat under året. PSC och FPA upprätthåller dessa statistikregister tillsammans.

I datalagret för den gemensamma statistiken har uppgifterna om arbetspensioner (inkl. gamla statliga arbetspensioner) hämtats ur PSC:s grundstatistikregister och uppgifterna om FPA-förmåner ur statistikregistret för FPA:s pensionsförmånsbestånd (inkl. garantipensioner). Ur FPA:s pensionsdatabas fås militärskadepensioner och militärolycksfallspensioner samt arbetspensioner enligt de s.k. gamla stadgorna (exkl. gamla statliga arbetspensioner). Ur material som Trafikförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund årligen skickar fås pensionerna enligt trafikförsäkrings- och olycksfallsförsäkringslagen.

Uppgifterna i statistikregistret över nypensionerade har sammanställts ur PSC:s pensionsregister och FPA:s statistikregister över pensioner.

Uppgifterna i PSC:s grundläggande statistikregister fås ur PSC:s pensionsregister, dit uppgifterna förmedlas från arbetspensionsanstalterna som fattar pensionsbesluten. Pensionsregistret sköts av Arek Oy, som pensionsförsäkrarna och PSC äger gemensamt. PSC:s avdelning för registertjänster ansvarar för innehållet i pensionsregistret. Pensionsregistrets hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att beslutet registreras.

Uppgifterna i FPA:s statistikregister grundar sig på pensionsbeslut som FPA:s byråer och centralförvaltning fattar. De uppgifter i den gemensamma statistiken som tas ur FPA:s pensionsdatabas är uppgifter som andra har lämnat till FPA.

På FPA har behandlingssystemen för pensionerna uppbyggts i första hand för utbetalningen av pensionerna. Man eftersträvar att förhindra fel genom ett nära samarbete mellan sakkunniga som ansvarar för förmånerna och för statistiken.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Till tryckta publikationer som inte distribuerats fogas ett rättelseblad. Om större fel skrivs ett separat meddelande till dem som redan fått publikationen.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistiken över pensionstagarna i Finland publiceras en gång om året. Den utkommer på hösten året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplats www.etk.fi/statistik och på FPA:s webbplats www.fpa.fi/statistik. Uppgifterna i statistiken är slutliga uppgifter.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Statistiken har getts ut sedan 1981. Den har från första början beskrivit antalet personer som får pension från arbets- och/eller folkpensionssystemet och medelpensioner. Statistiken har utökats med uppgifter om pensionsutgiften år 1995 och om nypensionerade år 2001. Flera lagändringar har under denna tid gjorts i båda pensionssystemen och statistikens omfattning har varierat under årens lopp. Statistiken i tidsserierna är i huvuddrag jämförbara.

Bland annat följande ändringar inverkar på jämförbarheten av tidsserierna:

  • År 1991 kompletterades statistiken genom att inkludera SOLITA-pensionernas belopp i pensionerna för de personer som får arbets- och/eller folkpension. SOLITA-pensionerna är med i medelpensionerna och i pensionernas fördelningar efter storlek. De är primära sett till arbets- och folkpensionen, så tillskottet kompletterar dessa personers pensionsskydd avsevärt.  SOLITA-pensionerna ingår inte i pensionsutgiften.
  •  År 1996 infördes ett nytt begrepp, ”egenpensionstagare”, som motsvarade det tidigare begreppet ”egen- och/eller specialpensionstagare”.
  • Från och med början av år 2001 betalade man inte längre folkpensionens basdel.  Förändringen ändrade inte på det totala antalet pensionstagare, men den flyttade en del av dem som får både arbets- och folkpension till gruppen med endast arbetspension. Slopandet av basdelen berodde på att folkpensionen ändrades till att bli arbetspensionsavhängig i början av år 1996, då folkpensionen inte längre beviljades utan tilläggsdel. Före 1.1.1996 minskades löpande folkpensioner utan tilläggsdel gradvis i 5 års tid.I och med att basdelen slopats, har folkpension som betalats endast som bostads- eller vårdbidrag, barntillägg eller fronttillägg till en pensionstagare sedan år 1996 inte heller räknats som folkpension. Penningbeloppen inkluderas bara i pensionsutgiftens totalbelopp.
  • Sedan år 2008 har begreppet folkpension ändrats så att bostads- eller vårdbidrag för pensionstagare inte längre räknas som pension. Sålunda ingår de inte i siffrorna om pensioner i denna statistik och inte heller i annan statistik om pensioner från FPA. Ändringen minskade lite på pensionernas medelbelopp och pensionsutgiften.
  • Från och med år 2011 efter att lagen om garantipension trätt i kraft lades garantipensionens belopp till totalpensionen för de personer som får arbets- och/eller folkpension (inte till egen- eller familjepensionen).  Ändringen höjde på totalpensionernas medelbelopp samt pensionsutgiften.

Begreppen och definitionerna presenteras på statistikens hemsida.  De finns också i varje års statistikpublikation för statistikåret i fråga. Lagändringar som påverkar tolkningen av statistiken har sammanställts i en bilaga till årspublikationen.

I statistiken används allmänna standardklassificeringar, t.ex. region- och sjukdomsklassificeringen (ICD-10).

Uppgifterna om arbetspensioner i statistiken överensstämmer med uppgifterna i statistiken ”Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland” som framställts av PSC.

Däremot skiljer sig uppgifterna om folkpensioner från FPA:s pensionsstatistik i fråga om begreppet ”nypensionerad”. I FPA:s statistik används begreppet ”inledd pension”.

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Om statistiken ges årligen ut två separata publikationer: Statistik över pensionstagarna i Finland och Statistik över pensionstagarna i Finlands efter kommun. De publiceras i tryckt format samt i elektroniskt format på PSC:s webbplats. Anvisningarna för beställning av de tryckta publikationerna finns på titelbladets frånsida och på PSC:s webbplats. En del av uppgifterna i statistiken publiceras också i PSC:s statistikdatabas på www.etk.fi/statistik samt i FPA:s statistikdatabas Kelasto på www.fpa.fi/statistik.

Beskrivning av statistiken finns på PSC:s webbsida.

Närmare uppgifter om statistiken ges av statistiktjänsten på PSC:s statistikavdelning tilastot(at)etk.fi samt av FPA:s statistiktjänst tilastot(at)kela.fi.