Det finns en nyare publikation över denna statistik: Statistik över pensionstagarna i Finland

Statistik över pensionstagarna i Finland

År 2010 betalades i pensioner 23,2 miljarder euro

År 2010 betalades i pensioner sammanlagt 23,2 miljarder euro, vilket utgorde 42 procent av socialutgifterna och 13 procent av bruttonationalprodukten. I arbetspensioner betalades 19,5 miljarder euro och i FPA-pensioner 2,5 miljarder euro. I pensioner efter lagarna om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkring och olycksfallsförsäkring samt i oregistrerade tilläggspensioner betalades sammanlagt 1,2 miljarder euro.

I slutet av år 2010 uppgick antalet pensionstagare till 1 464 000. Av dem fick 1 178 000 enbart egen pension, medan 234 000 fick egen pension och familjepension och 51 000 enbart familjepension. Utomlands bodde 63 000 pensionstagare.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över pensionstagarna i Finland 2010

Statistiken över pensionstagarna i Finland produceras av Pensionsskyddscentralens (PSC) statistikavdelning i samarbete med Folkpensionsanstaltens (FPA) aktuarie- och statistikavdelning.

Såväl Pensionsskyddscentralen som FPA är enligt lag skyldiga att föra statistik. I lagen om Pensionsskyddscentralen slås det fast att PSC bland annat har som uppgift att föra statistik över sitt verksamhetsområde. Enligt Pensionsskyddscentralens arbetsordning sköts uppgörandet av statistik av statistikavdelningen. I lagen om Folkpensionsanstalten konstateras likaså att det hör till FPA:s uppgifter att bl.a. uppgöra statistik, beräkningar och prognoser. Enligt FPA:s arbetsordning hör försäkringsteknisk beräkning och statistik till aktuarie- och statistikavdelningens uppgifter inom centralförvaltningen.

Produktionen av statistiken finansieras årligen ur Pensionsskyddscentralens och FPA:s medel.

Relevans av statistikuppgifterna

Det lagstadgade pensionsskyddet i Finland består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem, arbetspensions- och folkpensionssystemet. Statistiken över pensionstagarna i Finland ger en täckande helhetsbild av de pensioner som utbetalas enligt arbetspensions- och folkpensionssystemet i Finland. Statistiken samlar de pensioner som en person får från olika håll till en helhet. Statistiken är nästan uttömmande i fråga om det lagstadgade pensionsskyddet.

Det lagstadgade pensionsskyddet omfattar dessutom pensioner enligt trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring samt pensioner enligt militärskade- och militärolycksfallslagen, dvs. så kallade SOLITA-pensioner. Av dem innefattar statistiksiffrorna endast sådana SOLITA-ersättningar som klassificeras som pensioner och som betalas till personer som får dem vid sidan av arbets- eller folkpension. Personer som endast får SOLITA-pension ingår inte i statistiken.

Utöver de lagstadgade pensionerna innefattar statistiken även frivilligt registrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivarna bekostar. Frivilligt oregistrerat tilläggspensionsskydd som arbetsgivaren bekostar ingår däremot inte i siffrorna i denna statistik, och inte heller sådant frivilligt pensionsskydd som bekostas av personerna själva.

Arbetspensioner sköts inom den privata sektorn av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor och inom den offentliga sektorn av pensionsanstalter. Pensionsskyddscentralen (PSC) fungerar som samorgan för arbetspensionssystemet och insamlar bl.a. nödvändiga uppgifter för skötseln av de arbetspensionsärenden som ålagts centralen enligt lag. Folkpensionssystemet sköts av FPA. Trafikförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund samlar in de uppgifter som behövs för statistiken hos trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna.

Statistiken innehåller uppgifter om antal, medelpensioner och fördelningen av pensionernas storlek bland personer som fick pension i slutet av året.  Dessutom innehåller den antalsuppgifter om personer som gått i pension under året samt uppgifter om den årliga pensionsutgiften.

SOLITA-pensionerna har räknats med i medelpensionerna och fördelningen av pensionernas storlek, eftersom de är primära i förhållande till övriga pensioner och kan därför minska arbets- och/eller folkpensionen även till noll. Utan SOLITA-pensionerna skulle bilden av pensionsskyddet för de aktuella personerna bli snedvriden. I pensionsutgiftstabellerna ingår inga SOLITA-pensioner. I pensionsutgiften beaktas inte heller pensioner som kommunerna betalar enligt de s.k. gamla pensionsstadgorna.

I statistiken används bl.a. följande klassificeringar: pensionssystem, pensionsslag, pensionstagarens kön och ålder, pensionens belopp, regional indelning samt sjukdomsgrupp i fråga om sjukpensioner.

Statistiken riktar sig till beslutsfattare, planerare och forskare samt specialister inom pensionsområdet. Informationen torde intressera också medier, pensionärsorganisationer och andra som behöver information om ämnesområdet. Lika heltäckande statistik över pensionstagarna i Finland finns inte tillgänglig någon annanstans.

Uppgifternas tillförlitlighet

Uppgifterna i statistiken grundar sig på ett totalmaterial om de pensioner som utbetalats av FPA och arbetspensionssystemet och om pensionstagarna. Uppgifterna i statistiken sammanställs ur datalagret för den gemensamma statistiken (pensionstagarna och pensionsutgiften) och ur statistikregistret över nypensionerade (nypensionerade).

Datalagret för den gemensamma statistiken innehåller information om alla som fått pension enligt arbetspensions- eller folkpensionssystemet på årets sista dag och om den årliga pensionsutgiften. I statistikregistret över nypensionerade finns uppgifter om alla pensioner som börjat under året. PSC och FPA upprätthåller dessa statistikregister tillsammans.

I datalagret för den gemensamma statistiken har uppgifterna om arbetspensioner (inkl. gamla statliga arbetspensioner) hämtats ur PSC:s grundstatistikregister och uppgifterna om FPA-förmåner ur statistikregistret för FPA:s pensionsförmånsbestånd. Ur FPA:s pensionsdatabas fås militärskadepensioner och arbetspensioner enligt de s.k. gamla stadgorna (exkl. gamla statliga arbetspensioner). Ur material som Trafikförsäkringscentralen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund årligen skickar fås pensionerna enligt trafikförsäkrings- och olycksfallsförsäkringslagen.

Uppgifterna i statistikregistret över nypensionerade har sammanställts ur PSC:s pensionsregister och FPA:s statistikregister över pensioner.

Uppgifterna i PSC:s grundläggande statistikregister fås ur PSC:s pensionsregister, dit uppgifterna förmedlas från arbetspensionsanstalterna som fattar pensionsbesluten. Pensionsregistret sköts av Arek Oy, som pensionsförsäkrarna och PSC äger gemensamt. PSC:s avdelning för registertjänster ansvarar för innehållet i pensionsregistret. Pensionsregistrets hanteringssystem innehåller dataverifieringsfunktioner och logikkontroller där programmet kräver att uppgifterna rättas eller kontrolleras. Felmeddelandena kan också vara anmärkningar, som inte förhindrar att beslutet registreras.

Uppgifterna i FPA:s statistikregister grundar sig på pensionsbeslut som FPA:s byråer och centralförvaltning fattar. De uppgifter i den gemensamma statistiken som tas ur FPA:s pensionsdatabas är uppgifter som andra pensionsanstalter har lämnat till FPA. På FPA har behandlingssystemen för pensionerna uppbyggts i första hand för utbetalningen av pensionerna. Man eftersträvar att förhindra fel genom ett nära samarbete mellan sakkunniga som ansvarar för förmånerna och för statistiken.

Fel som upptäcks i statistiken rättas omgående på webbplatsen. Till tryckta publikationer som inte distribuerats fogas ett rättelseblad. Om större fel skrivs ett separat meddelande till dem som redan fått publikationen.

Uppgifternas aktualitet och punktlighet

Statistiken över pensionstagarna i Finland publiceras en gång om året. Den utkommer på hösten året efter statistikåret. Publiceringstidpunkten finns i publiceringskalendern på PSC:s webbplatswww.etk.fi/statistik och på FPA:s webbplats www.fpa.fi/statistik. Uppgifterna i statistiken är slutliga uppgifter.

Uppgifternas samanvändbarhet och jämförbarhet

Uppgifterna om arbetspensioner i statistiken överensstämmer med uppgifterna i publikationen ’Statistik över arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland’. Uppgifterna om folkpensioner skiljer sig däremot från FPA:s pensionsstatistik i fråga om två begrepp. Begreppet “nypensionerad” i denna statistik skiljer sig något från FPA:s begrepp ”inledd pension” som beskriver motsvarande sak. Sedan år 1996 har folkpension som betalats endast som bostads- eller vårdbidrag för pensionstagare, barntillägg eller fronttillägg inte heller räknats som folkpension. Sedan år 2008 har bostads- eller vårdbidrag för pensionstagare inte mera räknats som pension. Sålunda ingår de inte alls i siffrorna om pensioner i denna statistik eller FPA:s statistik.

Det finns uppgifter om pensionstagarna sedan år 1981, om nypensionerade sedan år 2001 och om pensionsutgiften sedan år 1995.

Tidsserierna om både de nypensionerade och pensionsutgiften är jämförbara ända från början.

I statistiken över pensionstagare i slutet av året har det under årens lopp gjorts en del ändringar. År 1991 kompletterades statistiken genom att inkludera SOLITA-pensionernas belopp i personernas pensioner. År 1996 infördes ett nytt begrepp. ’egenpensionstagare’, som motsvarade det tidigare begreppet ‘egen- och/eller specialpensionstagare’. I varje statistikpublikation finns ett kapitel med rubriken Begrepp, där det anges hur begreppen har definierats under respektive statistikår.

Lagändringar som eventuellt påverkar statistiken har sammanställts i en bilaga till årspublikationen.

I statistiken används tillämpliga allmänna standardklassificeringar, t.ex. region- och sjukdomsklassificeringen (ICD-10).

Uppgifternas tillgänglighet och tydlighet

Statistiken publiceras både tryckt och i elektronisk form på PSC:s webbplats www.etk.fi. Statistiken utges i två separata årliga publikationer: Statistik över pensionstagarna i Finland och Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun.

Kontaktuppgifterna för beställning av den tryckta publikationen finns på titelbladets frånsida. Kontaktuppgifterna finns också på PSC:s och FPA:s webbplatser.