Pensionsskyddscentralen som producent av statistik

Pensionsskyddscentralen producerar mångsidig statistik som beskriver Finlands pensionssystem. Statistiken innehåller uppgifter om pensioneringsålder, arbetspensionsrehabilitering, finansiering av arbetspensioner (pensionstillgångar, bokslutsuppgifter och arbetspensionsavgifter) samt om pensionstagare och försäkrade (arbets- och folkpensionstagare, nypensionerade, pensionsutgiften och arbetspensionsförsäkrade).

PSC har en lagstadgad uppgift att producera statistik. Därför har PSC rätt att få uppgifter som är nödvändiga för sin statistik-, forsknings- och utvecklingsverksamhet från bl.a. sina register, arbetspensionsanstalterna och FPA samt rätt att kombinera dessa uppgifter.

Publiceringstidpunkterna för PSC:s statistik finns i publiceringskalendern för statistik på Etk.fi. Statistikpublikationerna finns som webbpublikationer i tjänsten Publikationer på Etk.fi samt i Julkari som är ett öppet publikationsarkiv för SHM:s förvaltningsområde. Utöver webbpublikationerna är det möjligt att få en del av publikationerna i tryckt format. Statistikuppgifter publiceras också i Pensionsskyddscentralens statistikdatabas. Fyra statistikgrenar publiceras som Finlands officiella statistik (FOS) inom ämnesområdet Socialskydd.

Läs mer:

På andra webplatser:

Publiceringstidpunkter för statistik i publiceringskalendern

Det innevarande årets statistikpubliceringar och de planerade tidpunkterna för dem finns på Etk.fi i publiceringskalendern för statistik. Publiceringskalendern innehåller en länk till en nyhet om publiceringen av statistiken samt en länk till statistikens webbplats eller en länk till statistikpublikationen.

Publiceringskalendern för följande år görs i december det föregående året och innehåller en plan om publiceringsmånaderna för statistikgrenarna. Det finns särskilda anvisningar för publicering och överlåtelse av statistik.

Läs mer:

Statistikens hemsida som källa

Webbplatserna till alla statistikgrenar som PSC publicerar finns i Statistik-delen på Etk.fi. Varje statistik har en egen webbplats, som innehåller statistikpubliceringarna, definitionerna som används i statistiken och statistikpublikationerna.

Statistikdatabasen kan användas flexibelt

Statistikdatabasen möjliggör en flexibel vidare användning av uppgifterna. Dessutom går det att få fram längre tidsserier av statistikuppgifterna än i motsvarande statistikpublikationer på nätet eller i tryckt format, samt även mer specifika uppgifter t.ex. enligt arbetspensionslag. Innehållet i statistikdatabasen utvecklas och utvidgas hela tiden.

Läs mer:

Korrigering av fel i statistiken

PSC har gjort en anvisning om hur fel i statistiken ska korrigeras. Ett fel ska korrigeras så snabbt som möjligt i alla statistikprodukter där det förekommer. På så sätt har statistikanvändaren alltid tillgång till statistik av god kvalitet.

Läs mer:

Utlämning av personuppgifter för forskningsändamål

Från Pensionsskyddscentralens register kan man lämna ut personuppgifter om arbetspensioner och arbetspensionsförsäkrade för vetenskaplig forskning genom att följa principerna i offentlighets- och personuppgiftslagen.